ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

162

โรงเรียน

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

48

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

111

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

35

ตาราง

18,990

นักเรียน
-245
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,534

-16
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

13,516

-224
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,940

-5
ตาราง

1,494

ห้องเรียน
-12
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

1,273

ครูและบุคลากร

สนง.
74
รร.
1,199
ตาราง

57

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

1,273

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
21
อัตรา
+3%
ตาราง

41.62

O-NET ป.6 -0.94

สพฐ. 37.70

3.92

ประเทศ 39.73

1.89

ตาราง

33.25

O-NET ม.3

สพฐ. 36.00

-2.75

ประเทศ 35.68

-2.43

ตาราง

56.08

NT ป.3 (ดี) 3.3

สพฐ. 52.07

4.01

ประเทศ 52.50

3.58

ตาราง

81.45

RT ป.1 (ดีมาก) 8.71

สพฐ. 77.22

4.23

ประเทศ 77.28

4.17

ตาราง
รร.จำแนกตามระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตามการจัดการเรียน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
    0 โรงเรียน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ120 /74%
ปฐมวัย - ม.ต้น34 /21%
ประถมฯ6 /4%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 111 /69%
ขนาดกลาง 47 /29%
ขนาดใหญ่ 4 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 111 /69%
ขนาดที่ 2 28 /17%
ขนาดที่ 3 14 /9%
ขนาดที่ 4 4 /2%
ขนาดที่ 5 5 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2564
ศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนเดิม 525 /23%
ศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. 1542 /66%
ศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนอื่น สังกัด เอกชน 6 /0%
ศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนอื่น สังกัด อบจ. 0 /0%
ศึกษาต่อ กศน. 5 /0%
ศึกษาต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม 7 /0%
อื่นๆ 237 /10%
ไม่ศึกษาต่อ 0 /0%
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 195 /33%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 5 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 2 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 291 /50%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 15 /3%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 21 /4%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 7 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 12 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 28 /5%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 6 /1%
อื่นๆ 0 /0%
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
162 โรงเรียน

5 อำเภอ
สวรรคโลก

29 โรงเรียน

ตาราง
ศรีสัชนาลัย

59 โรงเรียน

ตาราง
ศรีสำโรง

35 โรงเรียน

ตาราง
ทุ่งเสลี่ยม

25 โรงเรียน

ตาราง
ศรีนคร

14 โรงเรียน

ตาราง

17 เครือข่าย
เบญจมาศ

7 โรงเรียน

ตาราง
บ้านใหม่เขาแก้ว

7 โรงเรียน

ตาราง
มรดกไทย

8 โรงเรียน

ตาราง
แม่สิน

10 โรงเรียน

ตาราง
สองฝั่งยม

12 โรงเรียน

ตาราง
แก่งสารจิตร

10 โรงเรียน

ตาราง
พญาลิไท

9 โรงเรียน

ตาราง
เจ้าหมื่นด้ง

10 โรงเรียน

ตาราง
ศรีนคร

14 โรงเรียน

ตาราง
ก้าวหน้า

8 โรงเรียน

ตาราง
ยมนา

10 โรงเรียน

ตาราง
นาขุนไกร

10 โรงเรียน

ตาราง
ทุ่งแม่ระวิง

10 โรงเรียน

ตาราง
เมืองพระร่วง

8 โรงเรียน

ตาราง
เบญจสามัคคี

11 โรงเรียน

ตาราง
กลางดง

9 โรงเรียน

ตาราง
ทุ่งเสลี่ยม

9 โรงเรียน

ตาราง
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT