วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย365361 -4358 -3359 1345 -14
ระดับประถมศึกษา1,0751,045 -301,040 -51,027 -131,006 -21
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น110111 1108 -3108107 -1
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม1,5501,517 -331,506 -111,494 -121,458 -36