วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย397365 -32361 -4358 -3359 1
ระดับประถมศึกษา1,0561,075 191,045 -301,040 -51,027 -13
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น111110 -1111 1108 -3108
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม1,5641,550 -141,517 -331,506 -111,494 -12