จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,0964,769582-6,447
เดินเท้า61914-39
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7422,769328-3,839
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3481,979240-2,567
จักรยานยืมเรียน-2--2
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32814-45
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเดินเท้า-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3267-36
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-27-9
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจักรยานยืมเรียน-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32511-39
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเดินเท้า-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22511-38
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจักรยานยืมเรียน-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.816--24
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเดินเท้า-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ210--12
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ66--12
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจักรยานยืมเรียน-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37--10
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเดินเท้า-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทจักรยานยืมเรียน-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเดินเท้า-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทจักรยานยืมเรียน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.315--18
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเดินเท้า-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ314--17
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจักรยานยืมเรียน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28--10
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเดินเท้า-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจักรยานยืมเรียน-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.94517-71
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเดินเท้า--2-2
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9408-57
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-57-12
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจักรยานยืมเรียน-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเดินเท้า-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจักรยานยืมเรียน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.312--15
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเดินเท้า-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37--10
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจักรยานยืมเรียน-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.43--7
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเดินเท้า-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ43--7
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจักรยานยืมเรียน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.63219-57
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเดินเท้า-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51310-28
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1199-29
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจักรยานยืมเรียน-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-19--19
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเดินเท้า-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15--15
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจักรยานยืมเรียน-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเดินเท้า-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจักรยานยืมเรียน-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเดินเท้า-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจักรยานยืมเรียน-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเดินเท้า-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจักรยานยืมเรียน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.218--20
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเดินเท้า-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27--9
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจักรยานยืมเรียน-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-14--14
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเดินเท้า-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจักรยานยืมเรียน-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเดินเท้า-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจักรยานยืมเรียน-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.124--25
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-18--18
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า-1--1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1212-24
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-32-5
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-910-19
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า1---1
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.219--21
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า1---1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113--14
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2810743-178
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า--4-4
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ201013-43
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ89726-131
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเดินเท้า-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจักรยานยืมเรียน-1--1
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32--5
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเดินเท้า-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินจักรยานยืมเรียน-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15--6
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเดินเท้า-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินจักรยานยืมเรียน-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-41--41
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเดินเท้า-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-37--37
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินจักรยานยืมเรียน-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6205-31
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเดินเท้า-1--1
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6173-26
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินจักรยานยืมเรียน-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-27--27
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเดินเท้า-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16--16
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินจักรยานยืมเรียน-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25252-106
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเดินเท้า-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1316-29
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23936-77
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินจักรยานยืมเรียน-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเดินเท้า-1--1
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินจักรยานยืมเรียน-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-107-17
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเดินเท้า-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-107-17
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินจักรยานยืมเรียน-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเดินเท้า-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินจักรยานยืมเรียน-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2412345-192
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเดินเท้า--1-1
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ910723-139
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ151621-52
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินจักรยานยืมเรียน-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.189039-147
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเดินเท้า-1--1
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ146833-115
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4216-31
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทจักรยานยืมเรียน-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.102214-46
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเดินเท้า-1--1
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9199-37
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ125-8
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทจักรยานยืมเรียน-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเดินเท้า-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทจักรยานยืมเรียน-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเดินเท้า-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทจักรยานยืมเรียน-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1626--42
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเดินเท้า11--2
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ513--18
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1012--22
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทจักรยานยืมเรียน-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเดินเท้า-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทจักรยานยืมเรียน-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.54--9
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเดินเท้า-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53--8
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทจักรยานยืมเรียน-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.95--14
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเดินเท้า-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ94--13
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจักรยานยืมเรียน-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.316--19
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเดินเท้า-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจักรยานยืมเรียน-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.61116-33
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเดินเท้า-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61012-28
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-5
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจักรยานยืมเรียน-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเดินเท้า-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยจักรยานยืมเรียน-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเดินเท้า-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยจักรยานยืมเรียน-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเดินเท้า-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยจักรยานยืมเรียน-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเดินเท้า-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยจักรยานยืมเรียน-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเดินเท้า-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยจักรยานยืมเรียน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเดินเท้า-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยจักรยานยืมเรียน-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126--27
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเดินเท้า-1--1
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-16--16
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19--10
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยจักรยานยืมเรียน-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18461--479
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเดินเท้า-4--4
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2118--120
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16339--355
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยจักรยานยืมเรียน-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเดินเท้า-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาจักรยานยืมเรียน-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.72117-45
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเดินเท้า-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6188-32
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ139-13
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาจักรยานยืมเรียน-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21345--366
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเดินเท้า-1--1
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11198--209
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10146--156
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศจักรยานยืมเรียน-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3111-15
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเดินเท้า--1-1
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ316-10
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4-4
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาจักรยานยืมเรียน-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเดินเท้า-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาจักรยานยืมเรียน-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเดินเท้า-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาจักรยานยืมเรียน-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.412--16
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเดินเท้า-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ412--16
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาจักรยานยืมเรียน-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2142--63
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเดินเท้า-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1037--47
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ115--16
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาจักรยานยืมเรียน-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1132--43
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเดินเท้า-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ723--30
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ49--13
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรจักรยานยืมเรียน-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1180--91
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเดินเท้า-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ858--66
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ322--25
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรจักรยานยืมเรียน-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเดินเท้า-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรจักรยานยืมเรียน-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.511--16
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเดินเท้า-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35--8
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26--8
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรจักรยานยืมเรียน-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.76--13
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเดินเท้า-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ75--12
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรจักรยานยืมเรียน-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.102822-60
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเดินเท้า1---1
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ82822-58
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรจักรยานยืมเรียน-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเดินเท้า-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรจักรยานยืมเรียน-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6235-34
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเดินเท้า-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6235-34
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าเดินเท้า-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.511--16
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเดินเท้า-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-10--10
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51--6
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1026--36
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเดินเท้า-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ523--28
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53--8
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.917--26
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเดินเท้า-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ912--21
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเดินเท้า-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2666--92
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเดินเท้า-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2663--89
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรจักรยานยืมเรียน-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39--12
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเดินเท้า-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18--9
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรจักรยานยืมเรียน-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31820-41
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเดินเท้า--1-1
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31414-31
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-45-9
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรจักรยานยืมเรียน-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.118--19
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเดินเท้า-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ117--18
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาจักรยานยืมเรียน-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2215-28
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเดินเท้า-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ212-5
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-203-23
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศจักรยานยืมเรียน-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเดินเท้า-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาจักรยานยืมเรียน-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเดินเท้า-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาจักรยานยืมเรียน-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศเดินเท้า-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศจักรยานยืมเรียน-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเดินเท้า-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเดินเท้า1---1
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศจักรยานยืมเรียน-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเดินเท้า-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10158-33
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเดินเท้า-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2136-21
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ822-12
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศจักรยานยืมเรียน-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58618--676
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเดินเท้า-1--1
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27322--349
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31295--326
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศจักรยานยืมเรียน-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1219--31
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเดินเท้า-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1218--30
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศจักรยานยืมเรียน-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.523--28
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18--9
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ415--19
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18--9
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเดินเท้า-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18--9
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงจักรยานยืมเรียน-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.46--10
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเดินเท้า-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42--6
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงจักรยานยืมเรียน-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.344-11
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเดินเท้า-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ343-10
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงจักรยานยืมเรียน-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11--11
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10468-64
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเดินเท้า-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10458-63
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงจักรยานยืมเรียน-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1436--50
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเดินเท้า-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1424--38
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงจักรยานยืมเรียน-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1420--34
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเดินเท้า-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ416--20
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ104--14
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงจักรยานยืมเรียน-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.103312-55
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3323-38
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ719-17
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.86115-84
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-11-2
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ75811-76
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123-6
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเดินเท้า-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงจักรยานยืมเรียน-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.516--21
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเดินเท้า-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37--10
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29--11
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงจักรยานยืมเรียน-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.265-13
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเดินเท้า-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ265-13
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงจักรยานยืมเรียน-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเดินเท้า-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงจักรยานยืมเรียน-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-20--20
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเดินเท้า-1--1
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19--19
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงจักรยานยืมเรียน-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-11--11
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเดินเท้า-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11--11
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงจักรยานยืมเรียน-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.85311-72
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเดินเท้า-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8527-67
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-5
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงจักรยานยืมเรียน-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.121--13
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเดินเท้า-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121--13
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงจักรยานยืมเรียน-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22--4
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเดินเท้า-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงจักรยานยืมเรียน-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.6---6
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเดินเท้า-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6---6
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงจักรยานยืมเรียน-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.193725-81
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61712-35
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ132013-46
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32--5
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเดินเท้า-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32--5
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีจักรยานยืมเรียน-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35--8
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเดินเท้า-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35--8
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงจักรยานยืมเรียน-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.32--5
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเดินเท้า-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงจักรยานยืมเรียน-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1837--55
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเดินเท้า-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1535--50
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ32--5
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครจักรยานยืมเรียน-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.629--35
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเดินเท้า-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ629--35
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์