จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,53413,5161,940-18,990
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี100---100
4 ปี679---679
5 ปี1,560---1,560
6 ปี1,181592--1,773
7 ปี132,006--2,019
8 ปี12,106--2,107
9 ปี-2,106--2,106
10 ปี-2,312--2,312
11 ปี-2,256--2,256
12 ปี-2,04268-2,110
13 ปี-70625-695
14 ปี-13611-624
15 ปี-8552-560
16 ปี-368-71
17 ปี-116-17
18 ปี-----
19 ปี-1--1
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2514161-227
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งน้อยกว่า 2 ปี-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2 ปี-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3 ปี-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4 ปี3---3
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง5 ปี13---13
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง6 ปี95--14
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง7 ปี-23--23
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง8 ปี-8--8
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9 ปี-26--26
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง10 ปี-23--23
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11 ปี-24--24
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง12 ปี-322-34
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13 ปี--19-19
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14 ปี--10-10
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15 ปี--29-29
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง16 ปี--1-1
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง17 ปี-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง18 ปี-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง19 ปี-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปี-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปีขึ้นไป-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด99652-157
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งน้อยกว่า 2 ปี-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2 ปี-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3 ปี-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4 ปี-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง5 ปี5---5
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง6 ปี44--8
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง7 ปี-17--17
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง8 ปี-14--14
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9 ปี-11--11
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง10 ปี-18--18
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11 ปี-17--17
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง12 ปี-121-13
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13 ปี-115-16
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14 ปี-114-15
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15 ปี-120-21
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง16 ปี--2-2
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง17 ปี-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง18 ปี-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง19 ปี-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปี-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปีขึ้นไป-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2654--80
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งน้อยกว่า 2 ปี-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2 ปี-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3 ปี4---4
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4 ปี7---7
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง5 ปี12---12
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง6 ปี24--6
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง7 ปี15--6
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง8 ปี-7--7
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9 ปี-10--10
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง10 ปี-13--13
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11 ปี-7--7
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง12 ปี-8--8
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13 ปี-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14 ปี-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15 ปี-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง16 ปี-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง17 ปี-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง18 ปี-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง19 ปี-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปี-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปีขึ้นไป-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1141--52
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทน้อยกว่า 2 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท2 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท3 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท4 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท5 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท6 ปี11---11
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท7 ปี-11--11
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท8 ปี-6--6
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท9 ปี-6--6
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท10 ปี-4--4
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท11 ปี-9--9
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท12 ปี-4--4
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท13 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท14 ปี-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท15 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท16 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท17 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท18 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท19 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปี-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปีขึ้นไป-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1117--28
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทน้อยกว่า 2 ปี-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท2 ปี-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท3 ปี1---1
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท4 ปี4---4
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท5 ปี2---2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท6 ปี4---4
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท7 ปี-2--2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท8 ปี-2--2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท9 ปี-2--2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท10 ปี-4--4
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท11 ปี-4--4
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท12 ปี-2--2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท13 ปี-1--1
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท14 ปี-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท15 ปี-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท16 ปี-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท17 ปี-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท18 ปี-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท19 ปี-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปี-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปีขึ้นไป-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด1230--42
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2 ปี-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3 ปี2---2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4 ปี2---2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5 ปี6---6
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร6 ปี21--3
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7 ปี-9--9
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8 ปี-1--1
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9 ปี-7--7
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10 ปี-4--4
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11 ปี-6--6
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร12 ปี-2--2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร13 ปี-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14 ปี-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15 ปี-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16 ปี-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17 ปี-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18 ปี-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19 ปี-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปี-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปีขึ้นไป-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด944--53
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4 ปี2---2
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5 ปี5---5
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร6 ปี23--5
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7 ปี-7--7
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8 ปี-6--6
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9 ปี-5--5
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10 ปี-5--5
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11 ปี-10--10
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร12 ปี-8--8
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร13 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปี-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปีขึ้นไป-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด4115067-258
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2 ปี-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3 ปี-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4 ปี5---5
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5 ปี22---22
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร6 ปี147--21
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7 ปี-20--20
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8 ปี-27--27
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9 ปี-21--21
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10 ปี-27--27
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11 ปี-22--22
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร12 ปี-251-26
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร13 ปี-124-25
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14 ปี--25-25
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15 ปี--14-14
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16 ปี--3-3
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17 ปี-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18 ปี-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19 ปี-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปี-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปีขึ้นไป-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด519--24
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2 ปี-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3 ปี-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4 ปี1---1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5 ปี2---2
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร6 ปี2---2
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7 ปี-2--2
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8 ปี-2--2
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9 ปี-1--1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10 ปี-2--2
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11 ปี-5--5
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร12 ปี-4--4
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร13 ปี-3--3
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14 ปี-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15 ปี-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16 ปี-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17 ปี-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18 ปี-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19 ปี-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปี-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปีขึ้นไป-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด34135--169
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4 ปี3---3
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5 ปี15---15
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร6 ปี151--16
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7 ปี120--21
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8 ปี-21--21
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9 ปี-23--23
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10 ปี-20--20
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11 ปี-23--23
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร12 ปี-27--27
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร13 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปี-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปีขึ้นไป-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด77--14
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4 ปี1---1
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5 ปี5---5
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร6 ปี1---1
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7 ปี-4--4
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8 ปี-3--3
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร12 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร13 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปี-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปีขึ้นไป-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด4915071-270
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2 ปี-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3 ปี-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4 ปี-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5 ปี16---16
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร6 ปี33---33
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7 ปี-32--32
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8 ปี-33--33
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9 ปี-16--16
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10 ปี-19--19
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11 ปี-27--27
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร12 ปี-231-24
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร13 ปี--31-31
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14 ปี--15-15
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15 ปี--23-23
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16 ปี-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17 ปี--1-1
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18 ปี-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19 ปี-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปี-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปีขึ้นไป-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด30145--175
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งน้อยกว่า 2 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง5 ปี13---13
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง6 ปี179--26
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง7 ปี-13--13
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง8 ปี-32--32
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9 ปี-17--17
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง10 ปี-18--18
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11 ปี-25--25
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง12 ปี-31--31
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง16 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง17 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง18 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง19 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปี-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปีขึ้นไป-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด741--48
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งน้อยกว่า 2 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง5 ปี3---3
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง6 ปี41--5
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง7 ปี-8--8
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง8 ปี-4--4
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9 ปี-4--4
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง10 ปี-6--6
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11 ปี-7--7
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง12 ปี-11--11
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง16 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง17 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง18 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง19 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปี-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปีขึ้นไป-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1057--67
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งน้อยกว่า 2 ปี-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2 ปี-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3 ปี-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4 ปี-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง5 ปี6---6
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง6 ปี32--5
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง7 ปี17--8
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง8 ปี-5--5
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9 ปี-9--9
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง10 ปี-13--13
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11 ปี-11--11
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง12 ปี-8--8
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13 ปี-1--1
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14 ปี-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15 ปี-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง16 ปี-1--1
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง17 ปี-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง18 ปี-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง19 ปี-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปี-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปีขึ้นไป-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด-12--12
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งน้อยกว่า 2 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง5 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง6 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง7 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง8 ปี-1--1
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง10 ปี-2--2
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11 ปี-4--4
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง12 ปี-4--4
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14 ปี-1--1
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง16 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง17 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง18 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง19 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปี-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปีขึ้นไป-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1551--66
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งน้อยกว่า 2 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4 ปี2---2
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง5 ปี3---3
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง6 ปี104--14
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง7 ปี-9--9
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง8 ปี-10--10
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9 ปี-13--13
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง10 ปี-7--7
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11 ปี-2--2
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง12 ปี-6--6
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง16 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง17 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง18 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง19 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปี-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปีขึ้นไป-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด358--61
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งน้อยกว่า 2 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง5 ปี3---3
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง6 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง7 ปี-14--14
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง8 ปี-7--7
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9 ปี-9--9
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง10 ปี-9--9
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11 ปี-8--8
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง12 ปี-10--10
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง16 ปี-1--1
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง17 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง18 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง19 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปี-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปีขึ้นไป-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1038--48
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งน้อยกว่า 2 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง2 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง3 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง4 ปี2---2
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง5 ปี7---7
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง6 ปี11--2
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง7 ปี-10--10
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง8 ปี-6--6
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง9 ปี-5--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง10 ปี-6--6
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง11 ปี-6--6
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง12 ปี-4--4
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง13 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง14 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง15 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง16 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง17 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง18 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง19 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปี-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้ง20 ปีขึ้นไป-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด323--26
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี2---2
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี1---1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-4--4
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-4--4
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-4--4
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-6--6
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-5--5
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด432--36
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี1---1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี1---1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี23--5
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-4--4
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-5--5
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-4--4
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-7--7
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-5--5
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-4--4
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1371--84
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี2---2
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี8---8
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี35--8
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-8--8
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-10--10
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-15--15
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-13--13
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-9--9
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-11--11
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1724--41
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี3---3
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี11---11
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี32--5
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-3--3
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-4--4
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-4--4
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-4--4
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-4--4
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-3--3
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด-5--5
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-2--2
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด629--35
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี5---5
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี12--3
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-5--5
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-4--4
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-4--4
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-6--6
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-7--7
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-1--1
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด396652-157
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี3---3
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี13---13
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี15---15
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี81--9
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-14--14
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-6--6
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-11--11
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-6--6
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-16--16
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-126-18
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี--19-19
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี--12-12
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี--13-13
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี--2-2
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1723--40
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี2---2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี6---6
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี8---8
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี11--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-6--6
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-1--1
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-4--4
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-2--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-5--5
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-4--4
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด424--28
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี1---1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี2---2
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี12--3
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-4--4
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-3--3
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-3--3
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-4--4
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-5--5
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-3--3
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด949--58
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี2---2
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี3---3
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี41--5
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-5--5
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-10--10
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-8--8
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-8--8
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-12--12
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-5--5
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด4311865-226
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี2---2
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี19---19
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี11---11
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี114--15
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-17--17
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-18--18
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-18--18
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-20--20
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-15--15
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-24--24
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-223-25
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี--28-28
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี--12-12
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี--2-2
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด741--48
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมน้อยกว่า 2 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม2 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม3 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม4 ปี1---1
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม5 ปี3---3
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม6 ปี31--4
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม7 ปี-9--9
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม8 ปี-7--7
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม9 ปี-10--10
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม10 ปี-5--5
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม11 ปี-5--5
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม12 ปี-4--4
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม13 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม14 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม15 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม16 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม17 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม18 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม19 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปี-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยม20 ปีขึ้นไป-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1430--44
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินน้อยกว่า 2 ปี-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน2 ปี-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน3 ปี1---1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน4 ปี3---3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน5 ปี6---6
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน6 ปี41--5
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน7 ปี-2--2
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน8 ปี-3--3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน9 ปี-3--3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน10 ปี-13--13
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน11 ปี-3--3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน12 ปี-5--5
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน13 ปี-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน14 ปี-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน15 ปี-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน16 ปี-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน17 ปี-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน18 ปี-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน19 ปี-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปี-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปีขึ้นไป-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1848--66
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินน้อยกว่า 2 ปี-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน2 ปี-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน3 ปี2---2
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน4 ปี3---3
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน5 ปี9---9
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน6 ปี45--9
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน7 ปี-9--9
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน8 ปี-10--10
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน9 ปี-5--5
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน10 ปี-7--7
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน11 ปี-3--3
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน12 ปี-9--9
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน13 ปี-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน14 ปี-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน15 ปี-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน16 ปี-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน17 ปี-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน18 ปี-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน19 ปี-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปี-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปีขึ้นไป-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2255--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินน้อยกว่า 2 ปี-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน2 ปี-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน3 ปี2---2
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน4 ปี9---9
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน5 ปี4---4
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน6 ปี7---7
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน7 ปี-6--6
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน8 ปี-12--12
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน9 ปี-10--10
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน10 ปี-14--14
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน11 ปี-6--6
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน12 ปี-7--7
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน13 ปี-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน14 ปี-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน15 ปี-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน16 ปี-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน17 ปี-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน18 ปี-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน19 ปี-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปี-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปีขึ้นไป-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด3110935-175
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินน้อยกว่า 2 ปี-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน2 ปี-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน3 ปี-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน4 ปี1---1
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน5 ปี14---14
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน6 ปี164--20
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน7 ปี-17--17
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน8 ปี-17--17
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน9 ปี-18--18
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน10 ปี-12--12
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน11 ปี-15--15
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน12 ปี-241-25
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน13 ปี-214-16
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน14 ปี--10-10
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน15 ปี--8-8
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน16 ปี--2-2
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน17 ปี-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน18 ปี-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน19 ปี-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปี-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปีขึ้นไป-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1061--71
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินน้อยกว่า 2 ปี-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน2 ปี-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน3 ปี1---1
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน4 ปี1---1
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน5 ปี4---4
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน6 ปี43--7
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน7 ปี-7--7
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน8 ปี-2--2
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน9 ปี-3--3
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน10 ปี-8--8
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน11 ปี-22--22
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน12 ปี-16--16
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน13 ปี-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน14 ปี-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน15 ปี-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน16 ปี-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน17 ปี-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน18 ปี-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน19 ปี-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปี-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปีขึ้นไป-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด33139104-276
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินน้อยกว่า 2 ปี-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน2 ปี-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน3 ปี-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน4 ปี2---2
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน5 ปี24---24
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน6 ปี75--12
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน7 ปี-24--24
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน8 ปี-21--21
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน9 ปี-22--22
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน10 ปี-27--27
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน11 ปี-22--22
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน12 ปี-152-17
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน13 ปี-330-33
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน14 ปี--37-37
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน15 ปี--26-26
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน16 ปี--6-6
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน17 ปี--3-3
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน18 ปี-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน19 ปี-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปี-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปีขึ้นไป-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1734--51
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินน้อยกว่า 2 ปี-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน2 ปี-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน3 ปี2---2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน4 ปี3---3
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน5 ปี6---6
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน6 ปี62--8
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน7 ปี-3--3
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน8 ปี-7--7
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน9 ปี-4--4
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน10 ปี-9--9
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน11 ปี-6--6
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน12 ปี-3--3
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน13 ปี-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน14 ปี-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน15 ปี-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน16 ปี-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน17 ปี-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน18 ปี-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน19 ปี-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปี-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปีขึ้นไป-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด278755-169
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินน้อยกว่า 2 ปี-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน2 ปี-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน3 ปี-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน4 ปี2---2
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน5 ปี10---10
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน6 ปี15---15
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน7 ปี-11--11
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน8 ปี-13--13
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน9 ปี-16--16
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน10 ปี-21--21
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน11 ปี-18--18
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน12 ปี-8--8
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน13 ปี--23-23
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน14 ปี--17-17
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน15 ปี--14-14
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน16 ปี--1-1
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน17 ปี-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน18 ปี-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน19 ปี-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปี-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปีขึ้นไป-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด845--53
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินน้อยกว่า 2 ปี-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน2 ปี-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน3 ปี-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน4 ปี2---2
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน5 ปี3---3
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน6 ปี31--4
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน7 ปี-6--6
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน8 ปี-5--5
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน9 ปี-2--2
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน10 ปี-11--11
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน11 ปี-9--9
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน12 ปี-8--8
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน13 ปี-3--3
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน14 ปี-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน15 ปี-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน16 ปี-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน17 ปี-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน18 ปี-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน19 ปี-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปี-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปีขึ้นไป-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด37160102-299
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินน้อยกว่า 2 ปี-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน2 ปี-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน3 ปี-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน4 ปี5---5
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน5 ปี17---17
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน6 ปี153--18
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน7 ปี-28--28
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน8 ปี-28--28
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน9 ปี-23--23
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน10 ปี-30--30
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน11 ปี-26--26
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน12 ปี-226-28
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน13 ปี--31-31
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน14 ปี--33-33
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน15 ปี--29-29
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน16 ปี--2-2
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน17 ปี--1-1
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน18 ปี-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน19 ปี-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปี-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สิน20 ปีขึ้นไป-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด4921276-337
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทน้อยกว่า 2 ปี-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท2 ปี-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท3 ปี5---5
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท4 ปี9---9
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท5 ปี21---21
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท6 ปี145--19
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท7 ปี-26--26
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท8 ปี-43--43
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท9 ปี-47--47
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท10 ปี-26--26
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท11 ปี-40--40
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท12 ปี-246-30
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท13 ปี--22-22
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท14 ปี-125-26
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท15 ปี--14-14
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท16 ปี--5-5
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท17 ปี--4-4
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท18 ปี-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท19 ปี-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปี-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปีขึ้นไป-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด329853-183
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทน้อยกว่า 2 ปี-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท2 ปี-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท3 ปี1---1
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท4 ปี6---6
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท5 ปี10---10
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท6 ปี154--19
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท7 ปี-17--17
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท8 ปี-18--18
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท9 ปี-9--9
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท10 ปี-20--20
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท11 ปี-17--17
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท12 ปี-124-16
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท13 ปี--20-20
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท14 ปี-121-22
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท15 ปี--8-8
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท16 ปี-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท17 ปี-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท18 ปี-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท19 ปี-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปี-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปีขึ้นไป-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด545--50
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทน้อยกว่า 2 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท2 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท3 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท4 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท5 ปี4---4
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท6 ปี13--4
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท7 ปี-4--4
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท8 ปี-8--8
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท9 ปี-11--11
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท10 ปี-10--10
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท11 ปี-2--2
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท12 ปี-7--7
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท13 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท14 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท15 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท16 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท17 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท18 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท19 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปี-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปีขึ้นไป-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด828--36
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทน้อยกว่า 2 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท2 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท3 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท4 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท5 ปี4---4
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท6 ปี4---4
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท7 ปี-10--10
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท8 ปี-4--4
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท9 ปี-6--6
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท10 ปี-5--5
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท11 ปี-2--2
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท12 ปี-1--1
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท13 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท14 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท15 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท16 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท17 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท18 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท19 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปี-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปีขึ้นไป-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด4788--135
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทน้อยกว่า 2 ปี-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท2 ปี-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท3 ปี4---4
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท4 ปี20---20
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท5 ปี15---15
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท6 ปี85--13
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท7 ปี-15--15
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท8 ปี-12--12
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท9 ปี-18--18
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท10 ปี-7--7
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท11 ปี-18--18
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท12 ปี-13--13
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท13 ปี-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท14 ปี-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท15 ปี-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท16 ปี-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท17 ปี-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท18 ปี-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท19 ปี-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปี-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปีขึ้นไป-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1030--40
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทน้อยกว่า 2 ปี-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท2 ปี-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท3 ปี-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท4 ปี4---4
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท5 ปี4---4
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท6 ปี21--3
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท7 ปี-3--3
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท8 ปี-3--3
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท9 ปี-6--6
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท10 ปี-3--3
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท11 ปี-7--7
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท12 ปี-6--6
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท13 ปี-1--1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท14 ปี-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท15 ปี-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท16 ปี-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท17 ปี-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท18 ปี-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท19 ปี-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปี-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปีขึ้นไป-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1019--29
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทน้อยกว่า 2 ปี-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท2 ปี-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท3 ปี1---1
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท4 ปี3---3
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท5 ปี2---2
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท6 ปี42--6
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท7 ปี-3--3
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท8 ปี-3--3
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท9 ปี-1--1
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท10 ปี-3--3
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท11 ปี-3--3
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท12 ปี-3--3
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท13 ปี-1--1
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท14 ปี-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท15 ปี-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท16 ปี-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท17 ปี-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท18 ปี-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท19 ปี-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปี-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไท20 ปีขึ้นไป-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด26101--127
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4 ปี4---4
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5 ปี19---19
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร6 ปี37--10
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7 ปี-7--7
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8 ปี-8--8
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9 ปี-16--16
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10 ปี-21--21
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11 ปี-29--29
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร12 ปี-13--13
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร13 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปี-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปีขึ้นไป-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด2059--79
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2 ปี-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3 ปี2---2
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4 ปี8---8
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5 ปี5---5
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร6 ปี51--6
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7 ปี-15--15
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8 ปี-7--7
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9 ปี-5--5
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10 ปี-9--9
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11 ปี-15--15
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร12 ปี-6--6
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร13 ปี-1--1
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14 ปี-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15 ปี-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16 ปี-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17 ปี-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18 ปี-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19 ปี-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปี-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปีขึ้นไป-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด65213102-380
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร2 ปี-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร3 ปี-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร4 ปี15---15
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร5 ปี27---27
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร6 ปี237--30
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร7 ปี-33--33
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร8 ปี-35--35
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร9 ปี-24--24
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร10 ปี-45--45
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร11 ปี-38--38
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร12 ปี-31--31
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร13 ปี--24-24
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร14 ปี--32-32
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร15 ปี--45-45
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร16 ปี--1-1
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร17 ปี-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร18 ปี-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร19 ปี-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปี-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตร20 ปีขึ้นไป-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1446--60
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยน้อยกว่า 2 ปี-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย2 ปี-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย3 ปี7---7
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย4 ปี4---4
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย5 ปี3---3
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย6 ปี-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย7 ปี-10--10
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย8 ปี-5--5
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย9 ปี-12--12
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย10 ปี-5--5
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย11 ปี-8--8
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย12 ปี-4--4
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย13 ปี-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย14 ปี-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย15 ปี-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย16 ปี-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย17 ปี-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย18 ปี-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย19 ปี-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปี-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปีขึ้นไป-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-25--25
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยน้อยกว่า 2 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย2 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย3 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย4 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย5 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย6 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย7 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย8 ปี-4--4
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย9 ปี-5--5
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย10 ปี-7--7
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย11 ปี-5--5
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย12 ปี-4--4
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย13 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย14 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย15 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย16 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย17 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย18 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย19 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปี-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปีขึ้นไป-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด121--22
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยน้อยกว่า 2 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย2 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย3 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย4 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย5 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย6 ปี1---1
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย7 ปี-7--7
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย8 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย9 ปี-2--2
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย10 ปี-2--2
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย11 ปี-7--7
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย12 ปี-3--3
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย13 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย14 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย15 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย16 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย17 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย18 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย19 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปี-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปีขึ้นไป-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1174--85
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยน้อยกว่า 2 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย2 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย3 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย4 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย5 ปี7---7
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย6 ปี44--8
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย7 ปี-5--5
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย8 ปี-13--13
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย9 ปี-17--17
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย10 ปี-15--15
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย11 ปี-11--11
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย12 ปี-8--8
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย13 ปี-1--1
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย14 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย15 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย16 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย17 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย18 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย19 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปี-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปีขึ้นไป-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยน้อยกว่า 2 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย2 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย3 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย4 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย5 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย6 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย7 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย8 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย9 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย10 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย11 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย12 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย13 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย14 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย15 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย16 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย17 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย18 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย19 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปี-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปีขึ้นไป-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1752--69
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยน้อยกว่า 2 ปี-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย2 ปี-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย3 ปี2---2
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย4 ปี7---7
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย5 ปี7---7
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย6 ปี13--4
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย7 ปี-6--6
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย8 ปี-8--8
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย9 ปี-11--11
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย10 ปี-8--8
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย11 ปี-6--6
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย12 ปี-10--10
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย13 ปี-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย14 ปี-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย15 ปี-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย16 ปี-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย17 ปี-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย18 ปี-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย19 ปี-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปี-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปีขึ้นไป-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด9160--169
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยน้อยกว่า 2 ปี-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย2 ปี-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย3 ปี-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย4 ปี4---4
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย5 ปี3---3
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย6 ปี21--3
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย7 ปี-27--27
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย8 ปี-20--20
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย9 ปี-26--26
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย10 ปี-31--31
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย11 ปี-16--16
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย12 ปี-37--37
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย13 ปี-2--2
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย14 ปี-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย15 ปี-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย16 ปี-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย17 ปี-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย18 ปี-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย19 ปี-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปี-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปีขึ้นไป-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด34743--777
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยน้อยกว่า 2 ปี-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย2 ปี-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย3 ปี-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย4 ปี6---6
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย5 ปี14---14
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย6 ปี1338--51
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย7 ปี1110--111
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย8 ปี-116--116
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย9 ปี-123--123
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย10 ปี-116--116
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย11 ปี-135--135
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย12 ปี-102--102
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย13 ปี-2--2
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย14 ปี-1--1
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย15 ปี-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย16 ปี-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย17 ปี-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย18 ปี-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย19 ปี-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปี-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทย20 ปีขึ้นไป-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1253--65
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาน้อยกว่า 2 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา2 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา3 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา4 ปี2---2
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา5 ปี5---5
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา6 ปี5---5
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา7 ปี-8--8
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา8 ปี-9--9
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา9 ปี-10--10
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา10 ปี-13--13
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา11 ปี-4--4
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา12 ปี-9--9
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา13 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา14 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา15 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา16 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา17 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา18 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา19 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา20 ปี-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนา20 ปีขึ้นไป-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด123941-92
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาน้อยกว่า 2 ปี-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา2 ปี-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา3 ปี-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา4 ปี-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา5 ปี7---7
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา6 ปี54--9
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา7 ปี-7--7
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา8 ปี-7--7
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา9 ปี-10--10
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา10 ปี-5--5
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา11 ปี-3--3
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา12 ปี-38-11
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา13 ปี--10-10
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา14 ปี--10-10
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา15 ปี--9-9
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา16 ปี--3-3
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา17 ปี--1-1
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา18 ปี-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา19 ปี-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา20 ปี-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนา20 ปีขึ้นไป-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด24488--512
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ2 ปี-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ3 ปี-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ4 ปี7---7
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ5 ปี12---12
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ6 ปี526--31
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ7 ปี-65--65
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ8 ปี-70--70
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ9 ปี-92--92
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ10 ปี-73--73
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ11 ปี-84--84
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ12 ปี-75--75
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ13 ปี-3--3
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ14 ปี-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ15 ปี-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ16 ปี-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ17 ปี-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ18 ปี-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ19 ปี-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปี-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปีขึ้นไป-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด235940-122
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาน้อยกว่า 2 ปี-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา2 ปี-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา3 ปี-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา4 ปี5---5
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา5 ปี13---13
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา6 ปี55--10
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา7 ปี-10--10
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา8 ปี-7--7
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา9 ปี-9--9
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา10 ปี-12--12
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา11 ปี-8--8
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา12 ปี-8--8
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา13 ปี--10-10
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา14 ปี--11-11
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา15 ปี--13-13
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา16 ปี--5-5
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา17 ปี--1-1
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา18 ปี-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา19 ปี-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา20 ปี-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนา20 ปีขึ้นไป-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2360--83
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาน้อยกว่า 2 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา2 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา3 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา4 ปี8---8
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา5 ปี7---7
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา6 ปี87--15
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา7 ปี-5--5
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา8 ปี-14--14
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา9 ปี-6--6
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา10 ปี-6--6
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา11 ปี-11--11
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา12 ปี-11--11
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา13 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา14 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา15 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา16 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา17 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา18 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา19 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา20 ปี-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนา20 ปีขึ้นไป-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2355--78
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาน้อยกว่า 2 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา2 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา3 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา4 ปี2---2
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา5 ปี8---8
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา6 ปี132--15
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา7 ปี-11--11
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา8 ปี-8--8
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา9 ปี-10--10
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา10 ปี-11--11
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา11 ปี-7--7
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา12 ปี-6--6
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา13 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา14 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา15 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา16 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา17 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา18 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา19 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา20 ปี-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนา20 ปีขึ้นไป-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2358--81
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาน้อยกว่า 2 ปี-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา2 ปี-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา3 ปี-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา4 ปี3---3
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา5 ปี12---12
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา6 ปี84--12
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา7 ปี-11--11
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา8 ปี-9--9
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา9 ปี-8--8
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา10 ปี-11--11
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา11 ปี-5--5
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา12 ปี-9--9
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา13 ปี-1--1
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา14 ปี-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา15 ปี-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา16 ปี-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา17 ปี-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา18 ปี-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา19 ปี-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา20 ปี-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนา20 ปีขึ้นไป-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด41138--179
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาน้อยกว่า 2 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา2 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา3 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา4 ปี7---7
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา5 ปี24---24
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา6 ปี108--18
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา7 ปี-23--23
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา8 ปี-18--18
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา9 ปี-25--25
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา10 ปี-27--27
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา11 ปี-21--21
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา12 ปี-16--16
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา13 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา14 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา15 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา16 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา17 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา18 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา19 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา20 ปี-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนา20 ปีขึ้นไป-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด3794--131
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร2 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร3 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร4 ปี16---16
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร5 ปี12---12
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร6 ปี97--16
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร7 ปี-11--11
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร8 ปี-10--10
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร9 ปี-17--17
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร10 ปี-19--19
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร11 ปี-21--21
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร12 ปี-9--9
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร13 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร14 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร15 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร16 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร17 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร18 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร19 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปี-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปีขึ้นไป-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด41138--179
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร2 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร3 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร4 ปี9---9
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร5 ปี14---14
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร6 ปี183--21
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร7 ปี-24--24
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร8 ปี-17--17
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร9 ปี-18--18
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร10 ปี-24--24
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร11 ปี-26--26
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร12 ปี-26--26
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร13 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร14 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร15 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร16 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร17 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร18 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร19 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปี-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปีขึ้นไป-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1626--42
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร2 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร3 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร4 ปี1---1
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร5 ปี11---11
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร6 ปี4---4
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร7 ปี-4--4
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร8 ปี-3--3
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร9 ปี-4--4
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร10 ปี-6--6
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร11 ปี-2--2
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร12 ปี-7--7
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร13 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร14 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร15 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร16 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร17 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร18 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร19 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปี-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปีขึ้นไป-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด2151--72
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร2 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร3 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร4 ปี9---9
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร5 ปี7---7
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร6 ปี42--6
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร7 ปี18--9
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร8 ปี-8--8
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร9 ปี-8--8
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร10 ปี-8--8
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร11 ปี-11--11
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร12 ปี-6--6
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร13 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร14 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร15 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร16 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร17 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร18 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร19 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปี-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปีขึ้นไป-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1628--44
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร2 ปี-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร3 ปี1---1
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร4 ปี8---8
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร5 ปี5---5
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร6 ปี25--7
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร7 ปี-5--5
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร8 ปี-4--4
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร9 ปี-4--4
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร10 ปี-6--6
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร11 ปี-1--1
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร12 ปี-3--3
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร13 ปี-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร14 ปี-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร15 ปี-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร16 ปี-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร17 ปี-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร18 ปี-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร19 ปี-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปี-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปีขึ้นไป-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด257549-149
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร2 ปี-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร3 ปี-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร4 ปี3---3
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร5 ปี11---11
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร6 ปี114--15
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร7 ปี-8--8
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร8 ปี-11--11
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร9 ปี-11--11
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร10 ปี-18--18
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร11 ปี-8--8
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร12 ปี-141-15
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร13 ปี-117-18
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร14 ปี--17-17
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร15 ปี--14-14
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร16 ปี-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร17 ปี-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร18 ปี-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร19 ปี-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปี-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปีขึ้นไป-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด2248--70
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร2 ปี-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร3 ปี2---2
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร4 ปี5---5
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร5 ปี6---6
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร6 ปี9---9
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร7 ปี-6--6
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร8 ปี-11--11
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร9 ปี-4--4
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร10 ปี-15--15
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร11 ปี-4--4
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร12 ปี-8--8
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร13 ปี-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร14 ปี-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร15 ปี-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร16 ปี-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร17 ปี-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร18 ปี-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร19 ปี-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปี-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปีขึ้นไป-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด4213964-245
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า2 ปี-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า3 ปี-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า4 ปี13---13
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า5 ปี18---18
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า6 ปี109--19
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า7 ปี117--18
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า8 ปี-21--21
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า9 ปี-22--22
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า10 ปี-21--21
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า11 ปี-27--27
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า12 ปี-227-29
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า13 ปี--23-23
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า14 ปี--17-17
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า15 ปี--17-17
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า16 ปี-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า17 ปี-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า18 ปี-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า19 ปี-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปี-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด127--28
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า2 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า3 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า4 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า5 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า6 ปี13--4
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า7 ปี-3--3
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า8 ปี-3--3
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า9 ปี-1--1
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า10 ปี-5--5
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า11 ปี-5--5
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า12 ปี-7--7
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า13 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า14 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า15 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า16 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า17 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า18 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า19 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปี-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1032--42
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า2 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า3 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า4 ปี1---1
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า5 ปี5---5
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า6 ปี33--6
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า7 ปี16--7
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า8 ปี-4--4
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า9 ปี-6--6
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า10 ปี-5--5
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า11 ปี-6--6
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า12 ปี-2--2
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า13 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า14 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า15 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า16 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า17 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า18 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า19 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปี-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด42166--208
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า2 ปี-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า3 ปี-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า4 ปี6---6
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า5 ปี16---16
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า6 ปี205--25
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า7 ปี-22--22
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า8 ปี-35--35
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า9 ปี-20--20
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า10 ปี-25--25
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า11 ปี-29--29
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า12 ปี-29--29
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า13 ปี-1--1
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า14 ปี-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า15 ปี-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า16 ปี-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า17 ปี-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า18 ปี-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า19 ปี-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปี-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด41107--148
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า2 ปี-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า3 ปี3---3
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า4 ปี11---11
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า5 ปี16---16
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า6 ปี118--19
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า7 ปี-13--13
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า8 ปี-13--13
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า9 ปี-11--11
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า10 ปี-25--25
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า11 ปี-16--16
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า12 ปี-21--21
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า13 ปี-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า14 ปี-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า15 ปี-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า16 ปี-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า17 ปี-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า18 ปี-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า19 ปี-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปี-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด413--17
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า2 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า3 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า4 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า5 ปี2---2
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า6 ปี2---2
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า7 ปี-1--1
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า8 ปี-5--5
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า9 ปี-3--3
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า10 ปี-3--3
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า11 ปี-1--1
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า12 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า13 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า14 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า15 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า16 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า17 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า18 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า19 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปี-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด40100--140
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร2 ปี-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร3 ปี1---1
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร4 ปี13---13
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร5 ปี14---14
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร6 ปี124--16
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร7 ปี-16--16
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร8 ปี-16--16
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร9 ปี-11--11
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร10 ปี-16--16
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร11 ปี-21--21
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร12 ปี-13--13
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร13 ปี-2--2
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร14 ปี-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร15 ปี-1--1
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร16 ปี-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร17 ปี-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร18 ปี-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร19 ปี-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปี-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปีขึ้นไป-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1647--63
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร2 ปี-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร3 ปี2---2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร4 ปี6---6
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร5 ปี5---5
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร6 ปี34--7
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร7 ปี-6--6
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร8 ปี-3--3
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร9 ปี-9--9
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร10 ปี-7--7
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร11 ปี-6--6
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร12 ปี-12--12
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร13 ปี-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร14 ปี-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร15 ปี-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร16 ปี-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร17 ปี-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร18 ปี-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร19 ปี-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปี-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปีขึ้นไป-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด227055-147
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรน้อยกว่า 2 ปี-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร2 ปี-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร3 ปี-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร4 ปี-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร5 ปี11---11
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร6 ปี111--12
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร7 ปี-13--13
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร8 ปี-9--9
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร9 ปี-7--7
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร10 ปี-15--15
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร11 ปี-16--16
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร12 ปี-7--7
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร13 ปี-213-15
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร14 ปี--19-19
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร15 ปี--19-19
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร16 ปี--3-3
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร17 ปี--1-1
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร18 ปี-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร19 ปี-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปี-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกร20 ปีขึ้นไป-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2240--62
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาน้อยกว่า 2 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา2 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา3 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา4 ปี4---4
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา5 ปี10---10
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา6 ปี8---8
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา7 ปี-9--9
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา8 ปี-8--8
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา9 ปี-9--9
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา10 ปี-9--9
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา11 ปี-4--4
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา12 ปี-1--1
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา13 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา14 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา15 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา16 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา17 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา18 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา19 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา20 ปี-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนา20 ปีขึ้นไป-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด117331-115
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ2 ปี-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ3 ปี-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ4 ปี-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ5 ปี9---9
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ6 ปี27--9
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ7 ปี-7--7
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ8 ปี-12--12
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ9 ปี-10--10
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ10 ปี-10--10
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ11 ปี-16--16
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ12 ปี-111-12
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ13 ปี--10-10
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ14 ปี--13-13
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ15 ปี--7-7
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ16 ปี-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ17 ปี-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ18 ปี-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ19 ปี-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปี-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปีขึ้นไป-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด628--34
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาน้อยกว่า 2 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา2 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา3 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา4 ปี1---1
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา5 ปี3---3
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา6 ปี21--3
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา7 ปี-3--3
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา8 ปี-3--3
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา9 ปี-6--6
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา10 ปี-5--5
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา11 ปี-3--3
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา12 ปี-7--7
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา13 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา14 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา15 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา16 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา17 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา18 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา19 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา20 ปี-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนา20 ปีขึ้นไป-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาน้อยกว่า 2 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา2 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา3 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา4 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา5 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา6 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา7 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา8 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา9 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา10 ปี-2--2
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา11 ปี-1--1
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา12 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา13 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา14 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา15 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา16 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา17 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา18 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา19 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา20 ปี-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนา20 ปีขึ้นไป-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด518--23
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ2 ปี-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ3 ปี-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ4 ปี1---1
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ5 ปี2---2
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ6 ปี21--3
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ7 ปี-3--3
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ8 ปี-1--1
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ9 ปี-2--2
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ10 ปี-2--2
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ11 ปี-5--5
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ12 ปี-3--3
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ13 ปี-1--1
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ14 ปี-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ15 ปี-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ16 ปี-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ17 ปี-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ18 ปี-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ19 ปี-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปี-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปีขึ้นไป-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด736--43
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า2 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า3 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า4 ปี4---4
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า5 ปี3---3
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า6 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า7 ปี-6--6
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า8 ปี-7--7
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า9 ปี-2--2
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า10 ปี-8--8
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า11 ปี-5--5
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า12 ปี-7--7
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า13 ปี-1--1
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า14 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า15 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า16 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า17 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า18 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า19 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปี-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ2 ปี-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ3 ปี3---3
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ4 ปี3---3
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ5 ปี3---3
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ6 ปี2---2
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ7 ปี-6--6
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ8 ปี-7--7
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ9 ปี-5--5
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ10 ปี-4--4
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ11 ปี-5--5
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ12 ปี-3--3
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ13 ปี-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ14 ปี-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ15 ปี-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ16 ปี-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ17 ปี-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ18 ปี-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ19 ปี-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปี-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปีขึ้นไป-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1145--56
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า2 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า3 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า4 ปี3---3
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า5 ปี6---6
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า6 ปี21--3
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า7 ปี-7--7
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า8 ปี-8--8
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า9 ปี-4--4
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า10 ปี-8--8
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า11 ปี-9--9
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า12 ปี-8--8
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า13 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า14 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า15 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า16 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า17 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า18 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า19 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปี-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด235136-110
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ2 ปี-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ3 ปี-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ4 ปี1---1
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ5 ปี12---12
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ6 ปี102--12
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ7 ปี-6--6
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ8 ปี-6--6
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ9 ปี-7--7
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ10 ปี-8--8
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ11 ปี-6--6
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ12 ปี-13--13
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ13 ปี-211-13
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ14 ปี-111-12
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ15 ปี--13-13
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ16 ปี--1-1
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ17 ปี-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ18 ปี-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ19 ปี-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปี-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปีขึ้นไป-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด70879--949
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ2 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ3 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ4 ปี7---7
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ5 ปี25---25
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ6 ปี3639--75
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ7 ปี2130--132
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ8 ปี-164--164
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ9 ปี-138--138
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ10 ปี-161--161
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ11 ปี-138--138
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ12 ปี-109--109
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ13 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ14 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ15 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ16 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ17 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ18 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ19 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปี-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปีขึ้นไป-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด2277--99
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศน้อยกว่า 2 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ2 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ3 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ4 ปี1---1
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ5 ปี10---10
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ6 ปี11---11
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ7 ปี-11--11
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ8 ปี-7--7
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ9 ปี-11--11
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ10 ปี-17--17
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ11 ปี-12--12
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ12 ปี-19--19
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ13 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ14 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ15 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ16 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ17 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ18 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ19 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปี-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศ20 ปีขึ้นไป-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1677--93
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี1---1
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี10---10
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี52--7
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-11--11
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-10--10
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-13--13
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-12--12
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-11--11
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-17--17
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี-1--1
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด838--46
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี1---1
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี3---3
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี4---4
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-10--10
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-3--3
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-5--5
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-7--7
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-6--6
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-6--6
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี-1--1
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด936--45
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง2 ปี-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง3 ปี1---1
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง4 ปี2---2
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง5 ปี4---4
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6 ปี2---2
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7 ปี-1--1
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8 ปี-5--5
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง9 ปี-3--3
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10 ปี-13--13
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง11 ปี-7--7
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12 ปี-7--7
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13 ปี-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14 ปี-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15 ปี-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16 ปี-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง17 ปี-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง18 ปี-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19 ปี-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปี-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปีขึ้นไป-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1126--37
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง2 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง3 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง4 ปี3---3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง5 ปี5---5
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6 ปี32--5
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7 ปี-5--5
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8 ปี-4--4
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง9 ปี-3--3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10 ปี-4--4
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง11 ปี-6--6
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12 ปี-2--2
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง17 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง18 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปี-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปีขึ้นไป-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด125431-97
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง2 ปี-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง3 ปี-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง4 ปี1---1
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง5 ปี5---5
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6 ปี64--10
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7 ปี-11--11
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8 ปี-12--12
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง9 ปี-8--8
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10 ปี-6--6
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง11 ปี-6--6
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12 ปี-7--7
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13 ปี--9-9
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14 ปี--13-13
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15 ปี--9-9
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16 ปี-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง17 ปี-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง18 ปี-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19 ปี-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปี-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปีขึ้นไป-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1035--45
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี1---1
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี5---5
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี42--6
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-9--9
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-3--3
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-8--8
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-5--5
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-4--4
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-4--4
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1143--54
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี3---3
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี6---6
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี29--11
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-3--3
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-9--9
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-1--1
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-3--3
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-12--12
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-6--6
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด4014147-228
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง2 ปี-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง3 ปี-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง4 ปี5---5
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง5 ปี22---22
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง6 ปี137--20
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง7 ปี-18--18
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง8 ปี-19--19
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง9 ปี-21--21
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง10 ปี-32--32
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง11 ปี-22--22
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง12 ปี-221-23
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง13 ปี--12-12
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง14 ปี--16-16
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง15 ปี--18-18
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง16 ปี-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง17 ปี-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง18 ปี-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง19 ปี-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปี-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปีขึ้นไป-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด2577--102
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง2 ปี-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง3 ปี-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง4 ปี3---3
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง5 ปี12---12
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง6 ปี107--17
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง7 ปี-7--7
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง8 ปี-14--14
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง9 ปี-14--14
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง10 ปี-14--14
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง11 ปี-8--8
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง12 ปี-12--12
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง13 ปี-1--1
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง14 ปี-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง15 ปี-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง16 ปี-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง17 ปี-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง18 ปี-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง19 ปี-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปี-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปีขึ้นไป-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด4676--122
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง2 ปี-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง3 ปี5---5
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง4 ปี12---12
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง5 ปี11---11
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6 ปี162--18
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7 ปี114--15
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8 ปี110--11
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง9 ปี-12--12
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10 ปี-10--10
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง11 ปี-10--10
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12 ปี-11--11
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13 ปี-1--1
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14 ปี-3--3
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15 ปี-2--2
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16 ปี-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง17 ปี-1--1
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง18 ปี-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19 ปี-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปี-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปีขึ้นไป-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด248737-148
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี2---2
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี8---8
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี14---14
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-14--14
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-14--14
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-17--17
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-12--12
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-18--18
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-12--12
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี--9-9
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี--15-15
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี--10-10
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี--2-2
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี--1-1
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด3013772-239
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี5---5
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี14---14
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี115--16
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-19--19
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-20--20
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-23--23
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-32--32
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-16--16
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-207-27
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี-219-21
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี--28-28
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี--17-17
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี--1-1
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1242--54
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี3---3
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี7---7
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี22--4
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-4--4
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-9--9
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-7--7
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-4--4
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-6--6
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-10--10
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด-9--9
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง2 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง3 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง4 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง5 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7 ปี-1--1
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง9 ปี-2--2
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10 ปี-1--1
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง11 ปี-2--2
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12 ปี-3--3
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง17 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง18 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปี-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปีขึ้นไป-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง2 ปี-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง3 ปี-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง4 ปี2---2
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง5 ปี3---3
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6 ปี62--8
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7 ปี-4--4
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8 ปี-6--6
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง9 ปี-6--6
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10 ปี-4--4
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง11 ปี-2--2
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12 ปี-5--5
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13 ปี-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14 ปี-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15 ปี-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16 ปี-1--1
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง17 ปี-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง18 ปี-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19 ปี-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปี-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปีขึ้นไป-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด196130-110
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง2 ปี-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง3 ปี-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง4 ปี2---2
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง5 ปี10---10
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6 ปี74--11
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7 ปี-13--13
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8 ปี-7--7
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง9 ปี-9--9
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10 ปี-9--9
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง11 ปี-8--8
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12 ปี-11--11
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13 ปี--7-7
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14 ปี--11-11
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15 ปี--9-9
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16 ปี--3-3
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง17 ปี-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง18 ปี-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19 ปี-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปี-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปีขึ้นไป-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1241--53
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง2 ปี-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง3 ปี-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง4 ปี5---5
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง5 ปี3---3
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6 ปี43--7
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7 ปี-6--6
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8 ปี-7--7
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง9 ปี-6--6
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10 ปี-6--6
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง11 ปี-6--6
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12 ปี-6--6
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13 ปี-1--1
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14 ปี-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15 ปี-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16 ปี-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง17 ปี-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง18 ปี-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19 ปี-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปี-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปีขึ้นไป-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด2488--112
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง2 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง3 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง4 ปี3---3
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง5 ปี11---11
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6 ปี107--17
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7 ปี-19--19
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8 ปี-9--9
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง9 ปี-12--12
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10 ปี-14--14
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง11 ปี-17--17
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12 ปี-10--10
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง17 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง18 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปี-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปีขึ้นไป-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1762--79
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง2 ปี-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง3 ปี-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง4 ปี3---3
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง5 ปี10---10
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง6 ปี3---3
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง7 ปี16--7
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง8 ปี-14--14
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง9 ปี-8--8
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง10 ปี-12--12
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง11 ปี-10--10
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง12 ปี-9--9
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง13 ปี-2--2
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง14 ปี-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง15 ปี-1--1
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง16 ปี-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง17 ปี-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง18 ปี-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง19 ปี-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปี-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิง20 ปีขึ้นไป-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด158525-125
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง2 ปี-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง3 ปี-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง4 ปี2---2
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง5 ปี5---5
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง6 ปี85--13
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง7 ปี-22--22
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง8 ปี-6--6
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง9 ปี-13--13
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง10 ปี-19--19
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง11 ปี-12--12
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง12 ปี-71-8
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง13 ปี-19-10
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง14 ปี--6-6
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง15 ปี--9-9
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง16 ปี-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง17 ปี-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง18 ปี-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง19 ปี-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปี-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปีขึ้นไป-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1629--45
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง2 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง3 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง4 ปี5---5
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง5 ปี5---5
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง6 ปี6---6
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง7 ปี-4--4
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง8 ปี-4--4
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง9 ปี-7--7
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง10 ปี-4--4
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง11 ปี-8--8
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง12 ปี-2--2
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง13 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง14 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง15 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง16 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง17 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง18 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง19 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปี-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปีขึ้นไป-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด212--14
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง2 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง3 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง4 ปี1---1
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง5 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง6 ปี11--2
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง7 ปี-3--3
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง8 ปี-1--1
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง9 ปี-1--1
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง10 ปี-3--3
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง11 ปี-1--1
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง12 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง13 ปี-2--2
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง14 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง15 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง16 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง17 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง18 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง19 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปี-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปีขึ้นไป-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1334--47
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง2 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง3 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง4 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง5 ปี10---10
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง6 ปี3---3
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง7 ปี-12--12
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง8 ปี-4--4
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง9 ปี-3--3
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง10 ปี-6--6
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง11 ปี-2--2
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง12 ปี-7--7
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง13 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง14 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง15 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง16 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง17 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง18 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง19 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปี-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปีขึ้นไป-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด2813--41
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี4---4
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี7---7
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี12---12
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี5---5
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-4--4
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-2--2
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-2--2
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-4--4
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-1--1
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด-5--5
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-1--1
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-3--3
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-1--1
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด348341-158
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี3---3
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี10---10
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี11---11
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี101--11
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-17--17
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-13--13
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-15--15
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-11--11
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-13--13
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-13--13
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี--15-15
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี--12-12
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี--14-14
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1423--37
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีน้อยกว่า 2 ปี-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี2 ปี-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี3 ปี2---2
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี4 ปี2---2
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี5 ปี8---8
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี6 ปี2---2
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี7 ปี-2--2
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี8 ปี-3--3
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี9 ปี-2--2
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี10 ปี-8--8
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี11 ปี-4--4
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี12 ปี-4--4
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี13 ปี-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี14 ปี-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี15 ปี-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี16 ปี-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี17 ปี-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี18 ปี-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี19 ปี-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปี-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคี20 ปีขึ้นไป-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด41159--200
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง2 ปี-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง3 ปี-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง4 ปี4---4
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง5 ปี26---26
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง6 ปี1110--21
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง7 ปี-16--16
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง8 ปี-22--22
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง9 ปี-21--21
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง10 ปี-26--26
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง11 ปี-39--39
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง12 ปี-24--24
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง13 ปี-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง14 ปี-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง15 ปี-1--1
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง16 ปี-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง17 ปี-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง18 ปี-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง19 ปี-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปี-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปีขึ้นไป-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1116--27
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงน้อยกว่า 2 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง2 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง3 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง4 ปี4---4
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง5 ปี6---6
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง6 ปี1---1
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง7 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง8 ปี-1--1
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง9 ปี-3--3
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง10 ปี-2--2
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง11 ปี-7--7
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง12 ปี-3--3
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง13 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง14 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง15 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง16 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง17 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง18 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง19 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปี-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วง20 ปีขึ้นไป-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2063--83
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครน้อยกว่า 2 ปี-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร2 ปี-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร3 ปี1---1
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร4 ปี4---4
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร5 ปี7---7
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร6 ปี82--10
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร7 ปี-13--13
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร8 ปี-10--10
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร9 ปี-7--7
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร10 ปี-9--9
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร11 ปี-15--15
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร12 ปี-7--7
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร13 ปี-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร14 ปี-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร15 ปี-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร16 ปี-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร17 ปี-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร18 ปี-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร19 ปี-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร20 ปี-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนคร20 ปีขึ้นไป-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2880--108
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครน้อยกว่า 2 ปี-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร2 ปี-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร3 ปี-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร4 ปี5---5
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร5 ปี14---14
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร6 ปี95--14
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร7 ปี-19--19
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร8 ปี-16--16
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร9 ปี-8--8
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร10 ปี-13--13
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร11 ปี-10--10
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร12 ปี-8--8
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร13 ปี-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร14 ปี-1--1
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร15 ปี-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร16 ปี-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร17 ปี-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร18 ปี-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร19 ปี-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร20 ปี-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนคร20 ปีขึ้นไป-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1333--46
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครน้อยกว่า 2 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร2 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร3 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร4 ปี2---2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร5 ปี10---10
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร6 ปี11--2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร7 ปี-4--4
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร8 ปี-9--9
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร9 ปี-7--7
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร10 ปี-2--2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร11 ปี-6--6
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร12 ปี-4--4
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร13 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร14 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร15 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร16 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร17 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร18 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร19 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร20 ปี-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนคร20 ปีขึ้นไป-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด28--10
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครน้อยกว่า 2 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร2 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร3 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร4 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร5 ปี1---1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร6 ปี11--2
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร7 ปี-2--2
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร8 ปี-1--1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร9 ปี-1--1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร10 ปี-1--1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร11 ปี-2--2
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร12 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร13 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร14 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร15 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร16 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร17 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร18 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร19 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร20 ปี-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนคร20 ปีขึ้นไป-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด3411298-244
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครน้อยกว่า 2 ปี-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร2 ปี-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร3 ปี-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร4 ปี1---1
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร5 ปี13---13
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร6 ปี202--22
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร7 ปี-21--21
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร8 ปี-20--20
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร9 ปี-17--17
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร10 ปี-15--15
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร11 ปี-16--16
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร12 ปี-214-25
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร13 ปี--33-33
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร14 ปี--24-24
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร15 ปี--34-34
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร16 ปี--3-3
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร17 ปี-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร18 ปี-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร19 ปี-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร20 ปี-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนคร20 ปีขึ้นไป-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครน้อยกว่า 2 ปี-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร2 ปี-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร3 ปี2---2
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร4 ปี2---2
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร5 ปี5---5
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร6 ปี21--3
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร7 ปี-3--3
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร8 ปี-3--3
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร9 ปี-5--5
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร10 ปี-3--3
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร11 ปี-10--10
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร12 ปี-5--5
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร13 ปี-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร14 ปี-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร15 ปี-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร16 ปี-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร17 ปี-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร18 ปี-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร19 ปี-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร20 ปี-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนคร20 ปีขึ้นไป-----
64020165