ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

74

เพศชาย 21 /22%
เพศหญิง 53 /59%

ในโรงเรียน

1,199

เพศชาย 292 /24%
เพศหญิง 907 /76%

ในสำนักงาน

74

ศึกษานิเทศก์17 /23%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /14%
นักทรัพยากรบุคคล8 /11%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /5%
เจ้าพนักงานธุรการ4 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว4 /5%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
ช่างไฟฟ้า ช 43 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
เจ้าพนักงานธุรการ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักวิชาการพัสดุ1 /1%
พนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป)1 /1%
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ)1 /1%

ในโรงเรียน

1,199

ครู1000 /83%
ครูผู้ช่วย103 /9%
ผู้อำนวยการโรงเรียน85 /7%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน11 /1%

ในสำนักงาน

74

บุคลากรทางการศึกษา40 /54%
อื่นๆ14 /19%
คศ.312 /16%
คศ.26 /8%
คศ.41 /1%
คศ.11 /1%

ในโรงเรียน

1,199

คศ.1484 /40%
คศ.3391 /33%
คศ.2218 /18%
ครูผู้ช่วย103 /9%
คศ.43 /0%

ในสำนักงาน

74

อื่นๆ14 /19%
กศ.ม.12 /16%
ศษ.ม.9 /12%
บธ.บ.8 /11%
ศศ.บ.8 /11%
ค.บ.4 /5%
บธ.ม.3 /4%
รป.บ.2 /3%
ค.ม.2 /3%
ป.บัณฑิต1 /1%
กศ.บ.1 /1%
ร.ม.1 /1%
ส.ม.1 /1%
ศษ.ด.1 /1%
บช.บ.1 /1%
ศศ.ม.1 /1%
ปวส.1 /1%
น.บ.1 /1%
วท.ม.1 /1%
คศ.บ.1 /1%
ร.บ.1 /1%

ในโรงเรียน

1,199

ค.บ.558 /47%
ศษ.ม.175 /15%
กศ.ม.119 /10%
กศ.บ.76 /6%
ป.บัณฑิต55 /5%
ศษ.บ.51 /4%
อื่นๆ43 /4%
ค.ม.37 /3%
ศศ.บ.34 /3%
วท.บ.17 /1%
ศศ.ม.10 /1%
บธ.บ.7 /1%
วท.ม.5 /0%
ปร.ด.2 /0%
พธ.บ.2 /0%
ร.บ.1 /0%
กษ.บ.1 /0%
บช.บ.1 /0%
ศ.บ.(ศิลป)1 /0%
รป.ม.1 /0%
น.บ.1 /0%
ศม.(เศรษฐ)1 /0%
คศ.บ.1 /0%

จำนวนบุคลากร เกษียณอายุ (คน) จำแนกรายปี


ในสำนักงาน

5

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย ประเสริฐ  จั่นแก้ว
2น.ส. คนึง  เลื่อนชิด
3นาง ลำพอง  ดีเพียร
4นาง ประภัสสร  ขัดสาย
5น.ส. สมศรี  รักษ์สิริวิวัฒน์

ในโรงเรียน

57

ที่ชื่อหน่วยงาน
1น.ส. กัลยา เล็กวิลัย
2นาง ศิริพร รมณียกุล
3นาง ปรานอม บรรดาจันทร์
4นาย พอ ทุมสงคราม
5นาง ณัฐวลัย ทับทิม
6นาย ภูวนารถ เนียมสัมฤทธิ์
7นาง มะลิน สแตรนด์
8นาง พรพิไล ปันแดน
9นาย ณัฐพงษ์ พลมาก
10น.ส. วิไลลักษณ์ ปักษี
11นาย ชาติชาย วงศ์วิเชียร
12น.ส. พิสมัย เกิดผล
13นาง เรืองรอง กุลวิริยวัฒน์
14นาง วรรณนิดา เพลินทรัพย์
15นาง สมหมาย ศุภโสภาพงศ์
16นาง สุภาพ กลัดทอง
17นาย ชัยวัฒน์ กิ่งทัพหลวง
18นาย สมชาย บางทวี
19นาง บงกช วงไพวรรณ
20นาง วิชชุลดา พรมพุก
21นาง ลำดวน พรมพุก
22นาย ถวัลย์ พรมพุก
23นาย บำรุง ยั่งยืน
24นาย สมบูรณ์ คุณเฉย
25นาย ประดิษฐ์ เกิดมี
26นาง ชลอ ทองชุบ
27น.ส. สุจินดา เทียนศรี
28นาย ชิตพงษ์ ภูทวี
29นาง สุปราณี เสือคล้าย
30นาย สมหมาย สร้อยบวบ
31นาง รัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
32นาง ศลิษา กำจัดภัย
33นาง กฤตาภรณ์ คชาธาร
34นาง ประภาพรรณ ทองเลิศ
35นาง เพลินพิศ ต่ายเพชร์
36น.ส. สุพรรษา ฉิมพาลี
37นาย ธีรวัฒน์ ทักษิณ
38นาย วสันต์ ไชยกุล
39นาย นิกร อินปฐม
40นาง ขวัญณภัทร ถึงอัมพร
41นาง สิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์
42นาง รัชนี โกศัย
43นาง มนัญญา แย้มโสภา
44นาง อนงค์รัตน์ ม่วงเอม
45นาย สาธิต มากมี
46น.ส. สมถวิล อ่อนดี
47นาง เกศินี ทัดกาหลง
48นาง สุจินทรา แปงคำ
49นาง ดวงนวล นิลสนธิ
50นาง รัตนา ยะเชียงคำ
51นาย สุนทรพจน์ ตาคำชัย
52นาง ลำพา ภูผา
53นาย นฤตย์ ทาริยะอินทร์
54นาง ราตรี โขนงนุช
55นาง จุฬา สลีวงศ์
56นาย สุรพล ทรวงโพธิ์
57นาย หลิน เกตุขาว
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT