คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
   คณะกรรมการอำนวยการ
    คณะกรรมการพัฒนาระบบ
     ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
     Version.2022.1.KAOPUNHOT