วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย4,1593,853 -3063,700 -1533,550 -1503,534 -16
ระดับประถมศึกษา14,46914,358 -11114,010 -34813,740 -27013,516 -224
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2,0942,020 -741,945 -751,9451,940 -5
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00 -740 -7500
รวม20,72220,231 -49119,655 -57619,235 -42018,990 -245
ห้องเรียน1,5641,550 -141,517 -331,506 -111,494 -12