วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย3,8533,700 -1533,550 -1503,534 -163,304 -230
ระดับประถมศึกษา14,35814,010 -34813,740 -27013,516 -22413,076 -440
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2,0201,945 -751,9451,940 -51,874 -66
รวม20,23119,655 -57619,235 -42018,990 -24518,254 -736
ห้องเรียน1,5501,517 -331,506 -111,494 -121,458 -36