จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,53413,5161,940-18,990
เตี้ย362814156-1,332
ค่อนข้างเตี้ย262841133-1,236
สูงตามเกณฑ์2,64210,5611,563-14,766
ค่อนข้างสูง12466553-842
สูง14463435-813
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์-1--1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2514161-227
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย341-8
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-52-7
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์2011255-187
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง1111-13
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง192-12
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด99652-157
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-145-19
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย265-13
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์77241-120
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-41-5
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2654--80
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-2--2
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย12--3
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์645--51
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง51--6
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง144--18
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1141--52
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย16--7
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย-5--5
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์1027--37
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-2--2
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1117--28
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย12--3
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย22--4
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์812--20
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-1--1
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด1230--42
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย2---2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์1027--37
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-1--1
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-2--2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด944--53
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย112--13
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย24--6
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์628--34
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด4115067-258
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย2259-36
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย3186-27
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์3210352-187
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง21--3
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง23--5
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด519--24
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย1---1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย14--5
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์313--16
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-2--2
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด34135--169
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย43--7
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย29--11
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์26114--140
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-3--3
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง26--8
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด77--14
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์47--11
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง2---2
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง1---1
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด4915071-270
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย2113-16
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย275-14
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์3911160-210
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง4143-21
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง27--9
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด30145--175
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย15--6
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-7--7
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์27121--148
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง17--8
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง15--6
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด741--48
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-4--4
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์332--35
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง24--6
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง21--3
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1057--67
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย26--8
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์845--53
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-3--3
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด-12--12
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-3--3
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์-8--8
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1551--66
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-2--2
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย12--3
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์1444--58
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-3--3
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด358--61
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-12--12
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์341--44
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง-2--2
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-2--2
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1038--48
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเตี้ย-1--1
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างเตี้ย-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูงตามเกณฑ์932--41
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างสูง12--3
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสูง-3--3
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด323--26
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-1--1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์317--20
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-4--4
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-1--1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด432--36
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย18--9
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย13--4
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์220--22
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-1--1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1371--84
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย87--15
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-7--7
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์555--60
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-2--2
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1724--41
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย31--4
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย51--6
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์819--27
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง1---1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-3--3
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด-5--5
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์-4--4
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด629--35
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-1--1
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์524--29
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง12--3
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด396652-157
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย1241-17
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย455-14
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์235044-117
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-21-3
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-51-6
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1723--40
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย3---3
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์1419--33
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-2--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด424--28
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย11--2
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย12--3
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์219--21
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด949--58
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย-2--2
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์842--50
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง11--2
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-1--1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด4311865-226
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย94815-72
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย52310-38
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์294739-115
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง--1-1
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด741--48
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเตี้ย25--7
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูงตามเกณฑ์435--39
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างสูง1---1
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสูง-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1430--44
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์1224--36
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง13--4
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง13--4
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1848--66
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย32--5
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย35--8
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์1136--47
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-5--5
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินสูง1---1
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2255--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย2---2
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย2---2
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์437--41
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-7--7
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินสูง1411--25
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด3110935-175
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย9262-37
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย7186-31
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์146427-105
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง1---1
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-1--1
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1061--71
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย33--6
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย14--5
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์644--50
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-4--4
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-6--6
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด33139104-276
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย42714-45
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย9218-38
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์209080-190
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง--1-1
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-11-2
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1734--51
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย12--3
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย-5--5
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์1123--34
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง11--2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง43--7
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด278755-169
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย259-16
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย263-11
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์226936-127
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-43-7
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินสูง134-8
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด845--53
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย14--5
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย-5--5
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์734--41
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-2--2
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด37160102-299
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเตี้ย386-17
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างเตี้ย3106-19
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินสูงตามเกณฑ์3113287-250
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างสูง-43-7
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินสูง-6--6
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด4921276-337
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย5114-20
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย5246-35
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์3716865-270
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง231-6
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-6--6
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด329853-183
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย7111-19
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย237-12
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์208143-144
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง1-1-2
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง231-6
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด545--50
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย12--3
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์438--42
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-2--2
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-3--3
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด828--36
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-1--1
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์722--29
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-3--3
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง12--3
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด4788--135
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย231--24
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย87--15
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์1671--87
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-5--5
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง-4--4
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1030--40
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-3--3
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์925--34
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-1--1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง1---1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1019--29
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเตี้ย-1--1
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูงตามเกณฑ์914--23
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างสูง-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสูง11--2
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด26101--127
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย15--6
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย34--7
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์2182--103
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-7--7
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง13--4
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด2059--79
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย152--17
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย27--9
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์349--52
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-1--1
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด65213102-380
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเตี้ย41615-35
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างเตี้ย5225-32
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูงตามเกณฑ์5616476-296
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างสูง-95-14
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสูง-21-3
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1446--60
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย22--4
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์1041--51
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง12--3
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง1---1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-25--25
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-2--2
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์-22--22
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด121--22
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-1--1
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์118--19
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1174--85
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย28--10
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย19--10
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์750--57
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง13--4
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-4--4
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1752--69
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย16--7
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย17--8
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์1236--48
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง-1--1
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง32--5
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด9160--169
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย-8--8
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย-11--11
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์8129--137
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง110--11
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-2--2
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด34743--777
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเตี้ย334--37
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างเตี้ย152--53
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูงตามเกณฑ์29604--633
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างสูง132--33
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสูง-21--21
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1253--65
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเตี้ย2---2
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1043--53
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-6--6
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาสูง-4--4
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด123941-92
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเตี้ย-22-4
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย251-8
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์102834-72
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-13-4
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาสูง-31-4
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด24488--512
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย14--5
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย-24--24
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์21388--409
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง239--41
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศสูง-33--33
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด235940-122
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเตี้ย-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย12--3
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์164638-100
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง581-14
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาสูง131-5
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2360--83
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเตี้ย-4--4
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย27--9
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1845--63
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง22--4
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาสูง12--3
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2355--78
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเตี้ย-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย12--3
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์2048--68
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง12--3
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาสูง13--4
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2358--81
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเตี้ย57--12
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย47--11
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1442--56
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-2--2
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาสูง-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด41138--179
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเตี้ย26--8
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย37--10
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์33106--139
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง210--12
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาสูง19--10
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด3794--131
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย25--7
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย35--8
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์2875--103
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง26--8
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรสูง23--5
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด41138--179
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย-4--4
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย37--10
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์36106--142
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง19--10
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรสูง112--13
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1626--42
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย-7--7
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย2---2
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์1318--31
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง11--2
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรสูง-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด2151--72
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย75--12
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย14--5
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์1338--51
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-1--1
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรสูง-3--3
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1628--44
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์1423--37
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-3--3
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรสูง2---2
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด257549-149
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย-47-11
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย-56-11
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์206635-121
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง2-1-3
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรสูง3---3
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด2248--70
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย12--3
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย22--4
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์1836--54
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง13--4
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรสูง-5--5
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด4213964-245
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย7-1-8
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย442-10
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์3011556-201
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง-123-15
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าสูง182-11
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด127--28
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์122--23
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง-3--3
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าสูง-1--1
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1032--42
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย12--3
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์926--35
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง-2--2
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าสูง-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด42166--208
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย28--10
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย39--12
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์30128--158
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง49--13
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าสูง312--15
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด41107--148
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย-9--9
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย16--7
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์3487--121
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง23--5
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าสูง42--6
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด413--17
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์410--14
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง-2--2
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าสูง-1--1
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด40100--140
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย712--19
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย410--14
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์2876--104
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรสูง12--3
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1647--63
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์1639--55
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง-3--3
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรสูง-3--3
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด227055-147
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเตี้ย-62-8
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างเตี้ย53--8
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรสูงตามเกณฑ์155552-122
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างสูง22--4
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรสูง-41-5
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2240--62
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเตี้ย511--16
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย47--11
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์1122--33
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง1---1
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาสูง1---1
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด117331-115
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย-112-13
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย-104-14
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์74624-77
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง3---3
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศสูง161-8
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด628--34
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเตี้ย11--2
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย21--3
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์324--27
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาสูง-2--2
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเตี้ย-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างเตี้ย-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาสูงตามเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างสูง-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาสูง-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด518--23
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย21--3
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์314--17
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง-1--1
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศสูง-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด736--43
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย-5--5
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย15--6
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์526--31
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าสูง1---1
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย-1--1
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย-4--4
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์923--32
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง11--2
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศสูง11--2
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1145--56
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเตี้ย-1--1
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างเตี้ย11--2
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าสูงตามเกณฑ์1036--46
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างสูง-5--5
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าสูง-2--2
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด235136-110
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย321-6
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย111-3
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์173828-83
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง-83-11
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศสูง223-7
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด70879--949
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย35--8
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย619--25
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์57710--767
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง476--80
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศสูง-69--69
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด2277--99
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเตี้ย-1--1
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างเตี้ย19--10
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศสูงตามเกณฑ์1757--74
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างสูง24--6
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศสูง26--8
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1677--93
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย614--20
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย17--8
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์954--63
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-1--1
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-1--1
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด838--46
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย-3--3
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์630--36
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง2---2
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-2--2
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด936--45
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-9--9
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย14--5
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์822--30
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-1--1
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1126--37
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-3--3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์918--27
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง21--3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-2--2
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด125431-97
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย174-12
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย121-4
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์104423-77
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง--1-1
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-12-3
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1035--45
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย11--2
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์832--40
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง1---1
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-2--2
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1143--54
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์838--46
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง21--3
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง13--4
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด4014147-228
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย244-10
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย292-13
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์2912440-193
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง21--3
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง531-9
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด2577--102
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย32--5
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์2168--89
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง-1--1
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง13--4
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด4676--122
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย1131--42
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย78--15
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์2535--60
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง11--2
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง21--3
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด248737-148
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย655-16
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย242-8
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์157029-114
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง161-8
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-2--2
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด3013772-239
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย1155-21
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย1195-25
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์279558-180
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-53-8
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง131-5
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1242--54
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์1133--44
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-5--5
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง12--3
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด-9--9
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์-6--6
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-2--2
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย11--2
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย18--9
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์918--27
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-3--3
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด196130-110
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย24--6
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย13--4
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์164530-91
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-6--6
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-3--3
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1241--53
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย-3--3
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย-2--2
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์835--43
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง21--3
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง2---2
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด2488--112
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย43--7
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย24--6
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์1876--94
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-4--4
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-1--1
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1762--79
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเตี้ย12--3
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างเตี้ย13--4
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูงตามเกณฑ์1555--70
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างสูง-2--2
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสูง-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด158525-125
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย131-5
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย25--7
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์126624-102
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง-2--2
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง-9--9
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1629--45
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย21--3
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย16--7
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์1222--34
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง1---1
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด212--14
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย-1--1
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์211--13
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1334--47
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย13--4
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย-4--4
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์1224--36
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง-3--3
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด2813--41
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย41--5
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย1---1
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์2311--34
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-1--1
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด-5--5
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์-4--4
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด348341-158
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย431-8
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย234-9
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์287434-136
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง--2-2
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง-3--3
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1423--37
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเตี้ย-1--1
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างเตี้ย21--3
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูงตามเกณฑ์1020--30
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างสูง-1--1
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีสูง2---2
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด41159--200
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย115--16
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย49--13
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์33126--159
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง22--4
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง17--8
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1116--27
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเตี้ย31--4
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างเตี้ย1---1
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูงตามเกณฑ์715--22
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างสูง-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงสูง-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2063--83
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเตี้ย1---1
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย13--4
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1855--73
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-2--2
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครสูง-3--3
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2880--108
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเตี้ย25--7
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย53--8
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์2165--86
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-4--4
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครสูง-3--3
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1333--46
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเตี้ย-1--1
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1229--41
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง1---1
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครสูง-2--2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด28--10
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเตี้ย-1--1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์17--8
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง1---1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครสูง-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด3411298-244
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเตี้ย3312-18
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย417-12
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์2610773-206
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-12-3
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครสูง1-4-5
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเตี้ย3---3
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์724--31
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-3--3
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครสูง12--3
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1329--42
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเตี้ย1---1
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1128--39
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครสูง11--2
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1841--59
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเตี้ย15--6
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย33--6
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1331--44
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-1--1
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครสูง11--2
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด4670--116
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเตี้ย32--5
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย11--2
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์4160--101
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-3--3
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครสูง14--5
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2034--54
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเตี้ย-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-1--1
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์2030--50
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-1--1
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครสูง-2--2
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด201769--970
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเตี้ย3118--49
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย1337--50
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์148597--745
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง656--62
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครสูง361--64
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1440--54
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเตี้ย15--6
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์1326--39
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-5--5
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครสูง-1--1
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1426--40
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเตี้ย32--5
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย11--2
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์923--32
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครสูง1---1
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด-9641-137
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเตี้ย-42-6
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครค่อนข้างเตี้ย-23-5
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครสูงตามเกณฑ์-7935-114
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครค่อนข้างสูง-5--5
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครสูง-61-7
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด369674-206
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย147-12
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย644-14
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์277853-158
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง148-13
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง162-9
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2353--76
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย12--3
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย12--3
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์1944--63
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง23--5
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง-1--1
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-1--1
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2145--66
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย21--3
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย35--8
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์1637--53
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง-2--2
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2547--72
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย13--4
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์2241--63
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง12--3
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง11--2
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด420--24
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย-5--5
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย12--3
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์313--16
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1036--46
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย-3--3
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย-4--4
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์625--31
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง12--3
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง32--5
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2038--58
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย43--7
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย17--8
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์1528--43
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด3310450-187
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย-52-7
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย-85-13
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์218140-142
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง421-7
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง882-18
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1730--47
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเตี้ย82--10
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างเตี้ย1---1
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูงตามเกณฑ์724--31
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างสูง-2--2
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงสูง12--3
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด36117--153
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย625--31
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย-7--7
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์2779--106
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง13--4
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง23--5
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด6921448-331
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย1103-14
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย4142-20
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์5417442-270
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง68--14
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง481-13
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด943--52
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย14--5
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์832--40
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง-2--2
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-2--2
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด2157--78
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย21--3
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย-3--3
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์1846--64
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง14--5
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-3--3
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด4014654-240
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย3134-20
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย4138-25
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์3311639-188
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง-22-4
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-21-3
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด56316--372
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย16--7
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย510--15
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์43261--304
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง223--25
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง516--21
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด153520--673
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย410--14
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย618--24
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์133387--520
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง544--49
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง561--66
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด2772--99
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย35--8
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย12--3
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์2355--78
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง-4--4
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-6--6
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1244--56
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย-4--4
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์1036--46
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง-2--2
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง22--4
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด1240--52
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย32--5
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย-4--4
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์630--36
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง21--3
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง13--4
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด186829-115
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย254-11
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย35--8
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์125424-90
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง121-4
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-2--2
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1849--67
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเตี้ย-5--5
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างเตี้ย43--7
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูงตามเกณฑ์1436--50
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างสูง-4--4
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสูง-1--1
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด3411752-203
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย272-11
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย1102-13
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์288847-163
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง28--10
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง141-6
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด29--11
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย1---1
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย1---1
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์-9--9
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด3891--129
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย61--7
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย42--6
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์2770--97
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง19--10
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง-9--9
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด39130--169
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเตี้ย89--17
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างเตี้ย76--13
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูงตามเกณฑ์24111--135
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างสูง-3--3
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสูง-1--1
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT