ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2562 52.72 22.74 29.07 28.72 33.31
2563 50.81 -1.91 20.40 -2.34 29.05 -0.02 28.18 -0.54 32.11 -1.20
2564 49.76 -1.05 20.64 0.24 29.57 0.52 26.58 -1.60 31.64 -0.47
2565 52.24 2.48 21.33 0.69 32.10 2.53 27.33 0.75 33.25 1.61
2566 50.36 -1.88 23.62 2.29 28.45 -3.65 28.02 0.69 32.61 -0.64
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT