จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
อายุนอกเกณฑ์-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อื่นๆ-----
ความพิการทางการซ้ำซ้อน13214-47
ความพิการทางการออทิสติก-172-19
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-73-10
ความพิการทางการพูดและภาษา-53-8
ความพิการทางการเรียนรู้-823212-1,035
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-112-13
ความพิการทางสติปัญญา-5025-75
ความพิการทางการได้ยิน--1-1
ความพิการทางการมองเห็น-1--1
นักเรียนพิการทั้งหมด1946262-1,209

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการออทิสติก-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการเรียนรู้-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางสติปัญญา-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการได้ยิน-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการมองเห็น-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการออทิสติก-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการเรียนรู้-72-9
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางสติปัญญา-38-11
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการได้ยิน-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการมองเห็น-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนพิการทั้งหมด-1011-21
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการออทิสติก-2--2
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการเรียนรู้-1--1
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางสติปัญญา-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการได้ยิน-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการมองเห็น-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการออทิสติก-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการเรียนรู้-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางสติปัญญา-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการได้ยิน-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการมองเห็น-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการออทิสติก-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการเรียนรู้-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางสติปัญญา-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการได้ยิน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการมองเห็น-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการออทิสติก-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการเรียนรู้-4--4
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางสติปัญญา-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการได้ยิน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการมองเห็น-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการออทิสติก-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการเรียนรู้-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางสติปัญญา-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการได้ยิน-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการมองเห็น-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการออทิสติก-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการเรียนรู้-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางสติปัญญา-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการได้ยิน-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการมองเห็น-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการออทิสติก-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการเรียนรู้-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางสติปัญญา-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการได้ยิน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการมองเห็น-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการออทิสติก-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการเรียนรู้-3--3
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางสติปัญญา-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการได้ยิน-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการมองเห็น-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการออทิสติก-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการเรียนรู้-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางสติปัญญา-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการได้ยิน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการมองเห็น-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการออทิสติก-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการเรียนรู้-913-22
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางสติปัญญา-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการได้ยิน--1-1
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการมองเห็น-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-915-24
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการออทิสติก-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการเรียนรู้-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางสติปัญญา-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการได้ยิน-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการมองเห็น-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการออทิสติก-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการเรียนรู้-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางสติปัญญา-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการได้ยิน-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการมองเห็น-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการออทิสติก-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการเรียนรู้-6--6
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการได้ยิน-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการมองเห็น-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการออทิสติก-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการเรียนรู้-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางสติปัญญา-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการได้ยิน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการมองเห็น-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการออทิสติก-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการเรียนรู้-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางสติปัญญา-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการได้ยิน-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการมองเห็น-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการออทิสติก-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการเรียนรู้-5--5
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางสติปัญญา-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการได้ยิน-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการมองเห็น-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการออทิสติก-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการเรียนรู้-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางสติปัญญา-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการได้ยิน-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งความพิการทางการมองเห็น-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-1--1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านทุ่งพล้อ
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-3--3
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-7--7
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-4--4
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-410-14
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-410-14
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการเรียนรู้-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการออทิสติก-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการเรียนรู้-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางสติปัญญา-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการได้ยิน-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการมองเห็น-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการออทิสติก-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการเรียนรู้-1--1
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางสติปัญญา-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการได้ยิน-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการมองเห็น-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการออทิสติก-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการเรียนรู้-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางสติปัญญา-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการได้ยิน-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการมองเห็น-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการออทิสติก-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการเรียนรู้-24-6
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางสติปัญญา--2-2
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการได้ยิน-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการมองเห็น-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนพิการทั้งหมด-36-9
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการออทิสติก-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการเรียนรู้-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางสติปัญญา-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการได้ยิน-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการมองเห็น-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการออทิสติก-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการเรียนรู้-149-23
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางสติปัญญา--1-1
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการได้ยิน-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการมองเห็น-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนพิการทั้งหมด-1411-25
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการเรียนรู้-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการได้ยิน-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการมองเห็น-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการออทิสติก-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการเรียนรู้-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางสติปัญญา-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการได้ยิน-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการมองเห็น-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการออทิสติก-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการเรียนรู้-10--10
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางสติปัญญา-2--2
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการได้ยิน-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการมองเห็น-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการออทิสติก-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการเรียนรู้-1310-23
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางสติปัญญา-31-4
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการได้ยิน-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินความพิการทางการมองเห็น-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนพิการทั้งหมด-1611-27
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการเรียนรู้-138-21
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางสติปัญญา--1-1
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการได้ยิน-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการมองเห็น-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนพิการทั้งหมด-1410-24
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการออทิสติก-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการเรียนรู้-2--2
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางสติปัญญา--6-6
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการได้ยิน-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการมองเห็น-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนพิการทั้งหมด-26-8
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการออทิสติก-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการเรียนรู้-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางสติปัญญา-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการได้ยิน-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการมองเห็น-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการออทิสติก-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการเรียนรู้-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางสติปัญญา-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการได้ยิน-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการมองเห็น-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการออทิสติก-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการเรียนรู้-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางสติปัญญา-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการได้ยิน-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการมองเห็น-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการออทิสติก-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการเรียนรู้-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางสติปัญญา-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการได้ยิน-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการมองเห็น-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการออทิสติก-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการเรียนรู้-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางสติปัญญา-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการได้ยิน-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทความพิการทางการมองเห็น-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการออทิสติก-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการเรียนรู้-11--11
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางสติปัญญา-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการได้ยิน-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการมองเห็น-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการออทิสติก-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการเรียนรู้-6--6
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางสติปัญญา-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการได้ยิน-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการมองเห็น-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการออทิสติก-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการเรียนรู้-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางสติปัญญา-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการได้ยิน-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรความพิการทางการมองเห็น-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการออทิสติก-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการเรียนรู้-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางสติปัญญา-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการได้ยิน-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการมองเห็น-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการออทิสติก-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการเรียนรู้-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางสติปัญญา-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการได้ยิน-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการมองเห็น-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการออทิสติก-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการเรียนรู้-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางสติปัญญา-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการได้ยิน-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการมองเห็น-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการออทิสติก-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการเรียนรู้-7--7
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการได้ยิน-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการมองเห็น-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการออทิสติก-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการเรียนรู้-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางสติปัญญา-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการได้ยิน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการมองเห็น-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการออทิสติก-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการเรียนรู้-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางสติปัญญา-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการได้ยิน-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการมองเห็น-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการออทิสติก-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการเรียนรู้-12--12
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางสติปัญญา-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการได้ยิน-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการมองเห็น-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-13--13
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการเรียนรู้-20--20
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางสติปัญญา-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการได้ยิน-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยความพิการทางการมองเห็น-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาความพิการทางการออทิสติก-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาความพิการทางการเรียนรู้-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาความพิการทางสติปัญญา-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาความพิการทางการได้ยิน-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาความพิการทางการมองเห็น-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนานักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการออทิสติก-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพูดและภาษา-11-2
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการเรียนรู้-57-12
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางสติปัญญา-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการได้ยิน-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการมองเห็น-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนานักเรียนพิการทั้งหมด-69-15
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการออทิสติก-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการเรียนรู้-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางสติปัญญา-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการได้ยิน-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการมองเห็น-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการออทิสติก-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการเรียนรู้-45-9
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางสติปัญญา-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการได้ยิน-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการมองเห็น-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนพิการทั้งหมด-56-11
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาความพิการทางการออทิสติก-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาความพิการทางการเรียนรู้-1--1
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาความพิการทางการได้ยิน-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาความพิการทางการมองเห็น-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนานักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาความพิการทางการออทิสติก-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาความพิการทางการเรียนรู้-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาความพิการทางสติปัญญา-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาความพิการทางการได้ยิน-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาความพิการทางการมองเห็น-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนานักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาความพิการทางการออทิสติก-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาความพิการทางการเรียนรู้-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาความพิการทางสติปัญญา-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาความพิการทางการได้ยิน-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาความพิการทางการมองเห็น-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนานักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการออทิสติก-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการเรียนรู้-12--12
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางสติปัญญา-2--2
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการได้ยิน-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการมองเห็น-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการออทิสติก-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการเรียนรู้-15--15
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางสติปัญญา-2--2
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการได้ยิน-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการมองเห็น-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการออทิสติก-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการเรียนรู้-11--11
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางสติปัญญา-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการได้ยิน-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการมองเห็น-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการออทิสติก-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการเรียนรู้-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางสติปัญญา-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการได้ยิน-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการมองเห็น-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการออทิสติก-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการเรียนรู้-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางสติปัญญา-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการได้ยิน-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการมองเห็น-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการออทิสติก-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการเรียนรู้-3--3
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางสติปัญญา-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการได้ยิน-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการมองเห็น-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการซ้ำซ้อน--2-2
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการออทิสติก-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการเรียนรู้-86-14
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางสติปัญญา--1-1
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการได้ยิน-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการมองเห็น-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนพิการทั้งหมด-89-17
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการออทิสติก-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการเรียนรู้-1--1
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางสติปัญญา-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการได้ยิน-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการมองเห็น-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-1413-27
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา--1-1
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-1415-29
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-3--3
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-14--14
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-8--8
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการออทิสติก-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการเรียนรู้-2--2
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางสติปัญญา-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการได้ยิน-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการมองเห็น-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการออทิสติก-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการเรียนรู้-4--4
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางสติปัญญา-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการได้ยิน-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการมองเห็น-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการออทิสติก-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการเรียนรู้-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางสติปัญญา-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการได้ยิน-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรความพิการทางการมองเห็น-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาความพิการทางการออทิสติก-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาความพิการทางการเรียนรู้-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาความพิการทางสติปัญญา-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาความพิการทางการได้ยิน-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาความพิการทางการมองเห็น-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนานักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการออทิสติก-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการเรียนรู้-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางสติปัญญา-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการได้ยิน-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการมองเห็น-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาความพิการทางการออทิสติก-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาความพิการทางการเรียนรู้-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาความพิการทางสติปัญญา-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาความพิการทางการได้ยิน-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาความพิการทางการมองเห็น-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนานักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการออทิสติก-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการเรียนรู้-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาความพิการทางสติปัญญา-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการได้ยิน-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาความพิการทางการมองเห็น-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนานักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการออทิสติก-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการเรียนรู้-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางสติปัญญา-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการได้ยิน-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการมองเห็น-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-4--4
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการออทิสติก-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการเรียนรู้-4--4
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางสติปัญญา-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการได้ยิน-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการมองเห็น-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-3--3
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-6--6
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการออทิสติก-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการเรียนรู้-14-5
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางสติปัญญา-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการได้ยิน-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการมองเห็น-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-25-7
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการออทิสติก-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการเรียนรู้-59--59
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางสติปัญญา-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการได้ยิน-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการมองเห็น-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-59--59
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการออทิสติก-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการเรียนรู้-10--10
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางสติปัญญา-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการได้ยิน-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศความพิการทางการมองเห็น-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-2--2
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-2--2
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการออทิสติก-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางสติปัญญา-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการได้ยิน-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการมองเห็น-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการออทิสติก-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางสติปัญญา-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการได้ยิน-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการมองเห็น-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการออทิสติก-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการเรียนรู้-86-14
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางสติปัญญา-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการได้ยิน-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการมองเห็น-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนพิการทั้งหมด-86-14
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-135-18
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-145-19
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-9--9
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการซ้ำซ้อน11--2
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการออทิสติก-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการเรียนรู้-5--5
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางสติปัญญา-5--5
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการได้ยิน-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการมองเห็น-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนพิการทั้งหมด111--12
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-11-2
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-78-15
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-1010-20
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการออทิสติก-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางสติปัญญา-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการได้ยิน-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการมองเห็น-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการออทิสติก-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการเรียนรู้-5--5
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางสติปัญญา-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการได้ยิน-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการมองเห็น-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการเรียนรู้-4--4
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางสติปัญญา-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการได้ยิน-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการมองเห็น-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการออทิสติก-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการเรียนรู้-1--1
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางสติปัญญา-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการได้ยิน-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการมองเห็น-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการออทิสติก-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางสติปัญญา-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการได้ยิน-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการมองเห็น-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการเรียนรู้-9--9
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางสติปัญญา-3--3
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการได้ยิน-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงความพิการทางการมองเห็น-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-3--3
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน--2-2
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-53-8
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา--1-1
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-57-12
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการเรียนรู้-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางสติปัญญา-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการได้ยิน-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีความพิการทางการมองเห็น-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-6--6
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-7--7
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการออทิสติก-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางสติปัญญา-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการได้ยิน-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงความพิการทางการมองเห็น-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-5--5
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-2--2
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-3--3
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-1--1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน--2-2
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-2535-60
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา--2-2
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-2539-64
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-1--1
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-1--1
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-8--8
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-5--5
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-1--1
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-96--96
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-3--3
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-107--107
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-3--3
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-2--2
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครความพิการทางการออทิสติก-11-2
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครความพิการทางการเรียนรู้-81-9
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครความพิการทางการได้ยิน-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครความพิการทางการมองเห็น-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครนักเรียนพิการทั้งหมด-103-13
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการออทิสติก-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการเรียนรู้-138-21
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางสติปัญญา-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการได้ยิน-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการมองเห็น-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนพิการทั้งหมด-148-22
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการออทิสติก-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางสติปัญญา-4--4
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการได้ยิน-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการมองเห็น-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการออทิสติก-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการเรียนรู้-6--6
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางสติปัญญา-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการได้ยิน-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการมองเห็น-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการออทิสติก-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการเรียนรู้-4--4
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางสติปัญญา-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการได้ยิน-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการมองเห็น-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการออทิสติก-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการเรียนรู้-2--2
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางสติปัญญา-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการได้ยิน-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการมองเห็น-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการออทิสติก-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางสติปัญญา-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการได้ยิน-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการมองเห็น-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการออทิสติก-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการเรียนรู้-5--5
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางสติปัญญา-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการได้ยิน-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการมองเห็น-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการออทิสติก-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการเรียนรู้-1821-39
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางสติปัญญา-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการได้ยิน-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการมองเห็น-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนพิการทั้งหมด-1821-39
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการออทิสติก-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการเรียนรู้-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการได้ยิน-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงความพิการทางการมองเห็น-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการเรียนรู้--4-4
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-15-6
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการเรียนรู้-6--6
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการเรียนรู้-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการเรียนรู้-1515-30
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนพิการทั้งหมด-1515-30
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการเรียนรู้-43--43
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางสติปัญญา-2--2
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนพิการทั้งหมด-47--47
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการเรียนรู้-76--76
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนพิการทั้งหมด-76--76
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการเรียนรู้-5--5
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการเรียนรู้-2--2
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางสติปัญญา-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-1--1
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการเรียนรู้-41-5
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางสติปัญญา--1-1
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนพิการทั้งหมด-42-6
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการออทิสติก-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการเรียนรู้-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางสติปัญญา-1--1
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการได้ยิน-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมความพิการทางการมองเห็น-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-1614-30
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-2
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-1717-34
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการเรียนรู้-22--22
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด-22--22


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT