ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2562 51.71 33.93 36.82 32.88 38.84
2563 59.50 7.79 29.89 -4.04 39.72 2.90 42.13 9.25 42.81 3.97
2564 56.62 -2.88 38.82 8.93 36.16 -3.56 38.65 -3.48 42.56 -0.25
2565 59.40 2.78 29.86 -8.96 41.78 5.62 35.45 -3.20 41.62 -0.94
2566 62.13 2.73 31.28 1.42 43.41 1.63 35.06 -0.39 42.97 1.35
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT