จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1,8857,8861,571-11,342
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง-4--4
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย56--11
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน1,8507,7401,507-11,097
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-1--1
อื่นๆ-----
กำพร้า1133-17
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-1--1
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2912161-211
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด166842-126
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กเร่ร่อน-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผลกระทบจากเอดส์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งชนกลุ่มน้อย-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กยากจน166541-122
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกำพร้า-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-31-4
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด14326-70
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กเร่ร่อน-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผลกระทบจากเอดส์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งชนกลุ่มน้อย-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กยากจน14326-70
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกำพร้า-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1431--45
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กเร่ร่อน-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผลกระทบจากเอดส์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งชนกลุ่มน้อย-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กยากจน1431--45
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกำพร้า-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3--3
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กเร่ร่อน-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทผลกระทบจากเอดส์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทชนกลุ่มน้อย-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กยากจน-2--2
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทกำพร้า-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไททำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด420--24
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กเร่ร่อน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทผลกระทบจากเอดส์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทชนกลุ่มน้อย-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กยากจน419--23
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทกำพร้า-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไททำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด923--32
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กเร่ร่อน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผลกระทบจากเอดส์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรชนกลุ่มน้อย-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กยากจน923--32
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกำพร้า-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด740--47
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กเร่ร่อน-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผลกระทบจากเอดส์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรชนกลุ่มน้อย-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กยากจน740--47
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกำพร้า-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5113672-259
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กเร่ร่อน-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผลกระทบจากเอดส์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรชนกลุ่มน้อย56--11
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กยากจน245820-102
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกำพร้า--1-1
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท227251-145
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด416--20
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กเร่ร่อน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผลกระทบจากเอดส์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรชนกลุ่มน้อย-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กยากจน416--20
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกำพร้า-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1669--85
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กเร่ร่อน-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผลกระทบจากเอดส์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรชนกลุ่มน้อย-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กยากจน1669--85
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกำพร้า-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กเร่ร่อน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผลกระทบจากเอดส์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรชนกลุ่มน้อย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กยากจน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกำพร้า-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3314659-238
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กเร่ร่อน-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผลกระทบจากเอดส์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรชนกลุ่มน้อย-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กยากจน3314659-238
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกำพร้า-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด39148--187
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กเร่ร่อน-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผลกระทบจากเอดส์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งชนกลุ่มน้อย-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กยากจน39148--187
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกำพร้า-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-22--22
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กเร่ร่อน-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผลกระทบจากเอดส์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งชนกลุ่มน้อย-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กยากจน-21--21
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-1--1
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกำพร้า-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1037--47
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กเร่ร่อน-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผลกระทบจากเอดส์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งชนกลุ่มน้อย-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กยากจน1037--47
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกำพร้า-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-6--6
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กเร่ร่อน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผลกระทบจากเอดส์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งชนกลุ่มน้อย-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กยากจน-6--6
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกำพร้า-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด447--51
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กเร่ร่อน-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผลกระทบจากเอดส์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งชนกลุ่มน้อย-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กยากจน447--51
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกำพร้า-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด352--55
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กเร่ร่อน-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผลกระทบจากเอดส์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งชนกลุ่มน้อย-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กยากจน352--55
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกำพร้า-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด532--37
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กเร่ร่อน-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผลกระทบจากเอดส์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งชนกลุ่มน้อย-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กยากจน532--37
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกำพร้า-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด522--27
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน522--27
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-10--10
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน-10--10
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด654--60
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน651--57
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3--3
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด116--17
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน116--17
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด526--31
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน526--31
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด265356-135
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน265256-134
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด816--24
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน815--23
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด616--22
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน616--22
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด933--42
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน931--40
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-1--1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด208661-167
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน208661-167
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด338--41
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กเร่ร่อน-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมชนกลุ่มน้อย-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กยากจน338--41
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกำพร้า-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด725--32
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กเร่ร่อน-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินผลกระทบจากเอดส์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินชนกลุ่มน้อย-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กยากจน725--32
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินกำพร้า-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1227--39
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กเร่ร่อน-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินผลกระทบจากเอดส์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินชนกลุ่มน้อย-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กยากจน1227--39
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินกำพร้า-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด541--46
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กเร่ร่อน-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินผลกระทบจากเอดส์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินชนกลุ่มน้อย-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กยากจน541--46
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินกำพร้า-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด86528-101
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กเร่ร่อน-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินผลกระทบจากเอดส์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินชนกลุ่มน้อย-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กยากจน75324-84
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินกำพร้า-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1124-17
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด346--49
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กเร่ร่อน-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินผลกระทบจากเอดส์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินชนกลุ่มน้อย-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กยากจน346--49
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินกำพร้า-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3412397-254
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กเร่ร่อน-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินผลกระทบจากเอดส์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินชนกลุ่มน้อย-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กยากจน3412296-252
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินกำพร้า--1-1
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-31--31
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กเร่ร่อน-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินผลกระทบจากเอดส์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินชนกลุ่มน้อย-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กยากจน-31--31
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินกำพร้า-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด179545-157
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กเร่ร่อน-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินผลกระทบจากเอดส์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินชนกลุ่มน้อย-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กยากจน179545-157
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินกำพร้า-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด138--39
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กเร่ร่อน-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินผลกระทบจากเอดส์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินชนกลุ่มน้อย-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กยากจน138--39
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินกำพร้า-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด35154100-289
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กเร่ร่อน-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินผลกระทบจากเอดส์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินชนกลุ่มน้อย-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กยากจน35154100-289
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินกำพร้า-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1610952-177
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกทอดทิ้ง-2--2
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กเร่ร่อน-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทผลกระทบจากเอดส์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทชนกลุ่มน้อย-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กยากจน1610650-172
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทกำพร้า--1-1
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไททำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-11-2
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด239455-172
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กเร่ร่อน-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทผลกระทบจากเอดส์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทชนกลุ่มน้อย-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กยากจน239455-172
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทกำพร้า-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไททำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด623--29
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กเร่ร่อน-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทผลกระทบจากเอดส์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทชนกลุ่มน้อย-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กยากจน623--29
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทกำพร้า-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไททำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด932--41
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กเร่ร่อน-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทผลกระทบจากเอดส์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทชนกลุ่มน้อย-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กยากจน932--41
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทกำพร้า-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไททำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3683--119
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กเร่ร่อน-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทผลกระทบจากเอดส์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทชนกลุ่มน้อย-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กยากจน3683--119
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทกำพร้า-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไททำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด116--17
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กเร่ร่อน-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทผลกระทบจากเอดส์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทชนกลุ่มน้อย-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กยากจน116--17
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทกำพร้า-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไททำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-18--18
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กเร่ร่อน-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทผลกระทบจากเอดส์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทชนกลุ่มน้อย-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กยากจน-18--18
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทกำพร้า-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไททำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2588--113
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กเร่ร่อน-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผลกระทบจากเอดส์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรชนกลุ่มน้อย-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กยากจน2588--113
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกำพร้า-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1048--58
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กเร่ร่อน-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผลกระทบจากเอดส์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรชนกลุ่มน้อย-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กยากจน1048--58
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกำพร้า-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด86146-115
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กเร่ร่อน-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผลกระทบจากเอดส์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรชนกลุ่มน้อย-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กยากจน85745-110
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกำพร้า-1--1
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-31-4
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1737--54
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กเร่ร่อน-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยผลกระทบจากเอดส์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยชนกลุ่มน้อย-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กยากจน1737--54
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยกำพร้า-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19--19
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กเร่ร่อน-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผลกระทบจากเอดส์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยชนกลุ่มน้อย-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กยากจน-19--19
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยกำพร้า-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-10--10
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กเร่ร่อน-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผลกระทบจากเอดส์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยชนกลุ่มน้อย-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กยากจน-10--10
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยกำพร้า-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1174--85
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กเร่ร่อน-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยผลกระทบจากเอดส์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยชนกลุ่มน้อย-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กยากจน1174--85
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยกำพร้า-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กเร่ร่อน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผลกระทบจากเอดส์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยชนกลุ่มน้อย-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กยากจน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยกำพร้า-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2345--68
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กเร่ร่อน-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยผลกระทบจากเอดส์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยชนกลุ่มน้อย-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กยากจน2343--66
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยกำพร้า-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด474--78
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กเร่ร่อน-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยผลกระทบจากเอดส์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยชนกลุ่มน้อย-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กยากจน472--76
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยกำพร้า-1--1
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด477--81
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กเร่ร่อน-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผลกระทบจากเอดส์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยชนกลุ่มน้อย-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กยากจน476--80
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยกำพร้า-1--1
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1037--47
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเด็กเร่ร่อน-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาผลกระทบจากเอดส์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาชนกลุ่มน้อย-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเด็กยากจน837--45
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนากำพร้า-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2---2
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด74537-89
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเด็กเร่ร่อน-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาผลกระทบจากเอดส์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาชนกลุ่มน้อย-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเด็กยากจน74536-88
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนากำพร้า-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6190--196
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กเร่ร่อน-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศผลกระทบจากเอดส์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศชนกลุ่มน้อย-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กยากจน6190--196
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศกำพร้า-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด224837-107
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเด็กเร่ร่อน-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาผลกระทบจากเอดส์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาชนกลุ่มน้อย-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเด็กยากจน224837-107
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนากำพร้า-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1435--49
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเด็กเร่ร่อน-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาผลกระทบจากเอดส์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาชนกลุ่มน้อย-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเด็กยากจน1435--49
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนากำพร้า-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด622--28
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเด็กเร่ร่อน-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาผลกระทบจากเอดส์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาชนกลุ่มน้อย-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเด็กยากจน622--28
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนากำพร้า-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1747--64
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเด็กเร่ร่อน-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาผลกระทบจากเอดส์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาชนกลุ่มน้อย-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเด็กยากจน1747--64
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนากำพร้า-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1942--61
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเด็กเร่ร่อน-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาผลกระทบจากเอดส์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาชนกลุ่มน้อย-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเด็กยากจน1942--61
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนากำพร้า-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3486--120
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กเร่ร่อน-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรผลกระทบจากเอดส์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรชนกลุ่มน้อย-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กยากจน3486--120
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรกำพร้า-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4085--125
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กเร่ร่อน-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรผลกระทบจากเอดส์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรชนกลุ่มน้อย-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กยากจน4085--125
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรกำพร้า-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-21--21
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กเร่ร่อน-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรผลกระทบจากเอดส์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรชนกลุ่มน้อย-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กยากจน-21--21
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรกำพร้า-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด943--52
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กเร่ร่อน-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรผลกระทบจากเอดส์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรชนกลุ่มน้อย-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กยากจน743--50
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรกำพร้า-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2---2
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1621--37
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กเร่ร่อน-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรผลกระทบจากเอดส์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรชนกลุ่มน้อย-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กยากจน1621--37
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรกำพร้า-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด197355-147
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กเร่ร่อน-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรผลกระทบจากเอดส์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรชนกลุ่มน้อย-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กยากจน197355-147
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรกำพร้า-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1447--61
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กเร่ร่อน-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรผลกระทบจากเอดส์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรชนกลุ่มน้อย-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กยากจน1447--61
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรกำพร้า-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2810465-197
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กยากจน2810465-197
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้ากำพร้า-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-5--5
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กยากจน-5--5
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้ากำพร้า-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1014--24
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กยากจน1014--24
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้ากำพร้า-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1676--92
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กยากจน1676--92
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้ากำพร้า-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด30103--133
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กยากจน30103--133
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้ากำพร้า-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8--8
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กยากจน-8--8
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้ากำพร้า-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2896--124
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กเร่ร่อน-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรผลกระทบจากเอดส์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรชนกลุ่มน้อย-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กยากจน2896--124
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรกำพร้า-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-36--36
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กเร่ร่อน-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรผลกระทบจากเอดส์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรชนกลุ่มน้อย-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กยากจน-36--36
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรกำพร้า-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด162526-67
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กเร่ร่อน-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรผลกระทบจากเอดส์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรชนกลุ่มน้อย-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กยากจน162526-67
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรกำพร้า-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1451--65
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเด็กเร่ร่อน-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาผลกระทบจากเอดส์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาชนกลุ่มน้อย-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเด็กยากจน1451--65
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนากำพร้า-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด106331-104
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กเร่ร่อน-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศผลกระทบจากเอดส์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศชนกลุ่มน้อย-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กยากจน106331-104
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศกำพร้า-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด419--23
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเด็กเร่ร่อน-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาผลกระทบจากเอดส์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาชนกลุ่มน้อย-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเด็กยากจน419--23
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนากำพร้า-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเด็กเร่ร่อน-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาผลกระทบจากเอดส์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาชนกลุ่มน้อย-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเด็กยากจน-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนากำพร้า-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด110--11
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กเร่ร่อน-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศผลกระทบจากเอดส์-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศชนกลุ่มน้อย-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กยากจน19--10
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศกำพร้า-1--1
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด519--24
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กยากจน519--24
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้ากำพร้า-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1330--43
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเด็กเร่ร่อน-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศผลกระทบจากเอดส์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศชนกลุ่มน้อย-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเด็กยากจน1330--43
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศกำพร้า-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด314--17
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กยากจน314--17
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้ากำพร้า-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด145040-104
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กเร่ร่อน-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศผลกระทบจากเอดส์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศชนกลุ่มน้อย-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กยากจน145040-104
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศกำพร้า-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1103--104
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเด็กเร่ร่อน-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศผลกระทบจากเอดส์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศชนกลุ่มน้อย-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเด็กยากจน1100--101
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศกำพร้า-1--1
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-1--1
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด310--13
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเด็กเร่ร่อน-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศผลกระทบจากเอดส์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศชนกลุ่มน้อย-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเด็กยากจน310--13
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศกำพร้า-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1442--56
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน1342--55
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า1---1
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด418--22
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน417--21
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า-1--1
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1130--41
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กเร่ร่อน-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผลกระทบจากเอดส์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงชนกลุ่มน้อย-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กยากจน1130--41
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงกำพร้า-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1431--45
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กเร่ร่อน-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผลกระทบจากเอดส์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงชนกลุ่มน้อย-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กยากจน1431--45
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงกำพร้า-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด125026-88
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กเร่ร่อน-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผลกระทบจากเอดส์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงชนกลุ่มน้อย-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กยากจน125026-88
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงกำพร้า-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด635--41
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน635--41
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1843--61
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน1843--61
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด66032-98
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กยากจน66032-98
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงกำพร้า-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2573--98
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กยากจน2573--98
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงกำพร้า-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2865--93
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กเร่ร่อน-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผลกระทบจากเอดส์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงชนกลุ่มน้อย-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กยากจน2865--93
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงกำพร้า-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด104417-71
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน103717-64
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า-3--3
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3--3
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2712762-216
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน2712762-216
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1535--50
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน1535--50
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-6--6
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กเร่ร่อน-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผลกระทบจากเอดส์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงชนกลุ่มน้อย-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กยากจน-6--6
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงกำพร้า-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด624--30
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กเร่ร่อน-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผลกระทบจากเอดส์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงชนกลุ่มน้อย-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กยากจน624--30
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงกำพร้า-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด176120-98
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กเร่ร่อน-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผลกระทบจากเอดส์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงชนกลุ่มน้อย-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กยากจน176120-98
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงกำพร้า-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1533--48
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กเร่ร่อน-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผลกระทบจากเอดส์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงชนกลุ่มน้อย-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กยากจน1533--48
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงกำพร้า-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2087--107
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กเร่ร่อน-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผลกระทบจากเอดส์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงชนกลุ่มน้อย-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กยากจน2087--107
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงกำพร้า-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1752--69
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กเร่ร่อน-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผลกระทบจากเอดส์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงชนกลุ่มน้อย-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กยากจน1752--69
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงกำพร้า-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด167327-116
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กยากจน167326-115
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงกำพร้า-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1351--64
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กยากจน1350--63
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงกำพร้า-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กยากจน-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงกำพร้า-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1028--38
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กยากจน1028--38
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงกำพร้า-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-12--12
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน-12--12
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2--2
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน-2--2
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด355520-110
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน355319-107
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-21-3
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด723--30
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กเร่ร่อน-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีผลกระทบจากเอดส์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีชนกลุ่มน้อย-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กยากจน723--30
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีกำพร้า-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด26109--135
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กยากจน26108--134
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงกำพร้า-1--1
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1014--24
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กเร่ร่อน-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงผลกระทบจากเอดส์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงชนกลุ่มน้อย-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กยากจน1014--24
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงกำพร้า-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1456--70
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเด็กยากจน1456--70
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1356--69
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเด็กยากจน1356--69
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด820--28
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเด็กยากจน820--28
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด210--12
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเด็กยากจน210--12
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด299980-208
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเด็กยากจน299980-208
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด921--30
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเด็กยากจน921--30
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1426--40
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเด็กยากจน1426--40
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด724--31
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเด็กยากจน724--31
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1148--59
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเด็กยากจน1047--57
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท11--2
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-21--21
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเด็กยากจน-21--21
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด50245--295
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเด็กยากจน50245--295
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1337--50
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเด็กยากจน1334--47
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด915--24
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเด็กยากจน915--24
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-4027-67
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเด็กเร่ร่อน-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครผลกระทบจากเอดส์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครชนกลุ่มน้อย-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเด็กยากจน-4027-67
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครกำพร้า-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด338857-178
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กเร่ร่อน-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงผลกระทบจากเอดส์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงชนกลุ่มน้อย-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กยากจน328857-177
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงกำพร้า-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-11--11
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กเร่ร่อน-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงผลกระทบจากเอดส์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงชนกลุ่มน้อย-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กยากจน-11--11
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงกำพร้า-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด942--51
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กเร่ร่อน-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงผลกระทบจากเอดส์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงชนกลุ่มน้อย-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กยากจน942--51
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงกำพร้า-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด316--19
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กเร่ร่อน-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงผลกระทบจากเอดส์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงชนกลุ่มน้อย-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กยากจน316--19
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงกำพร้า-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-24--24
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กเร่ร่อน-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงผลกระทบจากเอดส์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงชนกลุ่มน้อย-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กยากจน-24--24
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงกำพร้า-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด728--35
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กเร่ร่อน-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงผลกระทบจากเอดส์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงชนกลุ่มน้อย-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กยากจน728--35
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงกำพร้า-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1338--51
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กเร่ร่อน-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงผลกระทบจากเอดส์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงชนกลุ่มน้อย-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กยากจน1338--51
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงกำพร้า-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด249845-167
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กเร่ร่อน-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงผลกระทบจากเอดส์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงชนกลุ่มน้อย-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กยากจน249845-167
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงกำพร้า-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1621--37
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กเร่ร่อน-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงผลกระทบจากเอดส์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงชนกลุ่มน้อย-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กยากจน1621--37
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงกำพร้า-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด13106--119
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กยากจน13106--119
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วกำพร้า-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-5424-78
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กยากจน-5424-78
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วกำพร้า-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1037--47
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กเร่ร่อน-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมชนกลุ่มน้อย-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กยากจน1035--45
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมกำพร้า-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด644--50
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กเร่ร่อน-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมชนกลุ่มน้อย-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กยากจน644--50
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมกำพร้า-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด144629-89
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กเร่ร่อน-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมชนกลุ่มน้อย-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กยากจน144629-89
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมกำพร้า-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด171--72
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กเร่ร่อน-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมชนกลุ่มน้อย-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กยากจน169--70
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมกำพร้า-1--1
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1158--159
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กเร่ร่อน-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมชนกลุ่มน้อย-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กยากจน1158--159
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมกำพร้า-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1339--52
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กเร่ร่อน-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมชนกลุ่มน้อย-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กยากจน1333--46
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมกำพร้า-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-6--6
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1133--44
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กเร่ร่อน-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมชนกลุ่มน้อย-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กยากจน1133--44
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมกำพร้า-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด146--20
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กยากจน146--20
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วกำพร้า-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด187024-112
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กเร่ร่อน-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมชนกลุ่มน้อย-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กยากจน187024-112
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมกำพร้า-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1549--64
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กเร่ร่อน-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผลกระทบจากเอดส์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมชนกลุ่มน้อย-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กยากจน1549--64
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมกำพร้า-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่