จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,53413,5161,940-18,990
ไทย3,52013,4841,936-18,940
กัมพูชา-182-20
เกาหลีใต้-----
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย--1-1
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา231-6
ฟิลิปปิน1---1
มาเลเซีย-----
ลาว-3--3
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ25--7
อื่นๆ93--12
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2514161-227
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไทย2514161-227
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกัมพูชา-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเกาหลีใต้-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจีน-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซาอุดีอาระเบีย-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งญี่ปุ่น-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเนปาล-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งปากีสถาน-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเมียนมา-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งฟิลิปปิน-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมาเลเซีย-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งลาว-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเวียดนาม-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งศรีลังกา-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสิงคโปร์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินเดีย-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินโดนีเซีย-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด99652-157
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไทย99552-156
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกัมพูชา-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเกาหลีใต้-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจีน-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซาอุดีอาระเบีย-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งญี่ปุ่น-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเนปาล-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งปากีสถาน-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเมียนมา-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งฟิลิปปิน-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมาเลเซีย-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งลาว-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเวียดนาม-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งศรีลังกา-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสิงคโปร์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินเดีย-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินโดนีเซีย-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-1--1
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2654--80
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไทย2553--78
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกัมพูชา-1--1
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเกาหลีใต้-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจีน-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซาอุดีอาระเบีย-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งญี่ปุ่น-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเนปาล-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งปากีสถาน-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเมียนมา-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งฟิลิปปิน-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมาเลเซีย-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งลาว-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเวียดนาม-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งศรีลังกา-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสิงคโปร์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินเดีย-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินโดนีเซีย-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ1---1
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1141--52
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทไทย1141--52
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทกัมพูชา-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเกาหลีใต้-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทจีน-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทซาอุดีอาระเบีย-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทญี่ปุ่น-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเนปาล-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทปากีสถาน-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเมียนมา-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทฟิลิปปิน-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทมาเลเซีย-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทลาว-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเวียดนาม-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทศรีลังกา-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทสิงคโปร์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอินเดีย-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอินโดนีเซีย-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1117--28
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทไทย1117--28
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทกัมพูชา-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเกาหลีใต้-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทจีน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทซาอุดีอาระเบีย-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทญี่ปุ่น-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเนปาล-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทปากีสถาน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเมียนมา-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทฟิลิปปิน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทมาเลเซีย-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทลาว-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเวียดนาม-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทศรีลังกา-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทสิงคโปร์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอินเดีย-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอินโดนีเซีย-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด1230--42
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไทย1230--42
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกัมพูชา-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเกาหลีใต้-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจีน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซาอุดีอาระเบีย-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรญี่ปุ่น-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเนปาล-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรปากีสถาน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเมียนมา-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรฟิลิปปิน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมาเลเซีย-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรลาว-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเวียดนาม-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรศรีลังกา-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสิงคโปร์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินเดีย-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินโดนีเซีย-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด944--53
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไทย944--53
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกัมพูชา-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเกาหลีใต้-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจีน-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซาอุดีอาระเบีย-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรญี่ปุ่น-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเนปาล-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรปากีสถาน-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเมียนมา-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรฟิลิปปิน-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมาเลเซีย-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรลาว-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเวียดนาม-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรศรีลังกา-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสิงคโปร์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินเดีย-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินโดนีเซีย-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด4115067-258
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไทย4015067-257
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกัมพูชา-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเกาหลีใต้-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจีน-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซาอุดีอาระเบีย-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรญี่ปุ่น-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเนปาล-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรปากีสถาน-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเมียนมา-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรฟิลิปปิน-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมาเลเซีย-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรลาว-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเวียดนาม-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรศรีลังกา-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสิงคโปร์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินเดีย-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินโดนีเซีย-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด519--24
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไทย519--24
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกัมพูชา-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเกาหลีใต้-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจีน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซาอุดีอาระเบีย-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรญี่ปุ่น-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเนปาล-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรปากีสถาน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเมียนมา-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรฟิลิปปิน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมาเลเซีย-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรลาว-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเวียดนาม-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรศรีลังกา-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสิงคโปร์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินเดีย-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินโดนีเซีย-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด34135--169
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไทย34135--169
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกัมพูชา-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเกาหลีใต้-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจีน-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซาอุดีอาระเบีย-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรญี่ปุ่น-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเนปาล-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรปากีสถาน-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเมียนมา-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรฟิลิปปิน-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมาเลเซีย-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรลาว-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเวียดนาม-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรศรีลังกา-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสิงคโปร์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินเดีย-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินโดนีเซีย-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด77--14
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไทย77--14
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกัมพูชา-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเกาหลีใต้-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจีน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซาอุดีอาระเบีย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรญี่ปุ่น-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเนปาล-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรปากีสถาน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเมียนมา-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรฟิลิปปิน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมาเลเซีย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรลาว-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเวียดนาม-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรศรีลังกา-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสิงคโปร์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินเดีย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินโดนีเซีย-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด4915071-270
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไทย4915071-270
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรกัมพูชา-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเกาหลีใต้-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรจีน-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซาอุดีอาระเบีย-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรญี่ปุ่น-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเนปาล-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรปากีสถาน-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเมียนมา-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรฟิลิปปิน-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรมาเลเซีย-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรลาว-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเวียดนาม-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรศรีลังกา-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสิงคโปร์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินเดีย-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอินโดนีเซีย-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด30145--175
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไทย30145--175
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกัมพูชา-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเกาหลีใต้-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจีน-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซาอุดีอาระเบีย-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งญี่ปุ่น-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเนปาล-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งปากีสถาน-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเมียนมา-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งฟิลิปปิน-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมาเลเซีย-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งลาว-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเวียดนาม-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งศรีลังกา-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสิงคโปร์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินเดีย-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินโดนีเซีย-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด741--48
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไทย741--48
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกัมพูชา-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเกาหลีใต้-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจีน-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซาอุดีอาระเบีย-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งญี่ปุ่น-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเนปาล-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งปากีสถาน-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเมียนมา-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งฟิลิปปิน-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมาเลเซีย-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งลาว-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเวียดนาม-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งศรีลังกา-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสิงคโปร์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินเดีย-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินโดนีเซีย-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1057--67
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไทย1056--66
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกัมพูชา-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเกาหลีใต้-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจีน-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซาอุดีอาระเบีย-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งญี่ปุ่น-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเนปาล-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งปากีสถาน-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเมียนมา-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งฟิลิปปิน-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมาเลเซีย-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งลาว-1--1
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเวียดนาม-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งศรีลังกา-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสิงคโปร์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินเดีย-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินโดนีเซีย-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด-12--12
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไทย-12--12
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกัมพูชา-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเกาหลีใต้-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจีน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซาอุดีอาระเบีย-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งญี่ปุ่น-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเนปาล-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งปากีสถาน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเมียนมา-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งฟิลิปปิน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมาเลเซีย-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งลาว-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเวียดนาม-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งศรีลังกา-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสิงคโปร์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินเดีย-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินโดนีเซีย-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1551--66
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไทย1551--66
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกัมพูชา-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเกาหลีใต้-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจีน-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซาอุดีอาระเบีย-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งญี่ปุ่น-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเนปาล-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งปากีสถาน-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเมียนมา-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งฟิลิปปิน-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมาเลเซีย-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งลาว-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเวียดนาม-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งศรีลังกา-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสิงคโปร์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินเดีย-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินโดนีเซีย-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด358--61
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไทย358--61
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกัมพูชา-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเกาหลีใต้-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจีน-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซาอุดีอาระเบีย-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งญี่ปุ่น-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเนปาล-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งปากีสถาน-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเมียนมา-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งฟิลิปปิน-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมาเลเซีย-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งลาว-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเวียดนาม-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งศรีลังกา-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสิงคโปร์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินเดีย-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินโดนีเซีย-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1038--48
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไทย1038--48
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งกัมพูชา-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเกาหลีใต้-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งจีน-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซาอุดีอาระเบีย-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งญี่ปุ่น-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเนปาล-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งปากีสถาน-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเมียนมา-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งฟิลิปปิน-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งมาเลเซีย-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งลาว-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเวียดนาม-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งศรีลังกา-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสิงคโปร์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินเดีย-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอินโดนีเซีย-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด323--26
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย323--26
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด432--36
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย431--35
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-1--1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1371--84
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย1371--84
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1724--41
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย1724--41
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด-5--5
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย-5--5
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด629--35
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย629--35
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด396652-157
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย396552-156
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-1--1
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1723--40
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย1723--40
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด424--28
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย424--28
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด949--58
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย849--57
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา1---1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด4311865-226
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย4311865-226
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด741--48
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไทย741--48
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมกัมพูชา-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเกาหลีใต้-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมจีน-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซาอุดีอาระเบีย-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมญี่ปุ่น-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเนปาล-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมปากีสถาน-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเมียนมา-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมฟิลิปปิน-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมมาเลเซีย-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมลาว-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเวียดนาม-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมศรีลังกา-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสิงคโปร์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินเดีย-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอินโดนีเซีย-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1430--44
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินไทย1430--44
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินกัมพูชา-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเกาหลีใต้-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินจีน-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินซาอุดีอาระเบีย-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินญี่ปุ่น-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเนปาล-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินปากีสถาน-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเมียนมา-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินฟิลิปปิน-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินมาเลเซีย-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินลาว-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเวียดนาม-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินศรีลังกา-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินสิงคโปร์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอินเดีย-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอินโดนีเซีย-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1848--66
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินไทย1848--66
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินกัมพูชา-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเกาหลีใต้-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินจีน-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินซาอุดีอาระเบีย-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินญี่ปุ่น-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเนปาล-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินปากีสถาน-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเมียนมา-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินฟิลิปปิน-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินมาเลเซีย-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินลาว-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเวียดนาม-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินศรีลังกา-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินสิงคโปร์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอินเดีย-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอินโดนีเซีย-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2255--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินไทย2255--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินกัมพูชา-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเกาหลีใต้-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินจีน-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินซาอุดีอาระเบีย-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินญี่ปุ่น-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเนปาล-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินปากีสถาน-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเมียนมา-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินฟิลิปปิน-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินมาเลเซีย-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินลาว-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเวียดนาม-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินศรีลังกา-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินสิงคโปร์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอินเดีย-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอินโดนีเซีย-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด3110935-175
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินไทย3010935-174
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินกัมพูชา-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเกาหลีใต้-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินจีน-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินซาอุดีอาระเบีย-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินญี่ปุ่น-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเนปาล-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินปากีสถาน-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเมียนมา1---1
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินฟิลิปปิน-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินมาเลเซีย-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินลาว-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเวียดนาม-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินศรีลังกา-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินสิงคโปร์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอินเดีย-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอินโดนีเซีย-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1061--71
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินไทย1061--71
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินกัมพูชา-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเกาหลีใต้-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินจีน-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินซาอุดีอาระเบีย-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินญี่ปุ่น-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเนปาล-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินปากีสถาน-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเมียนมา-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินฟิลิปปิน-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินมาเลเซีย-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินลาว-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเวียดนาม-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินศรีลังกา-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสิงคโปร์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอินเดีย-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอินโดนีเซีย-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด33139104-276
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินไทย32139104-275
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินกัมพูชา-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเกาหลีใต้-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินจีน-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินซาอุดีอาระเบีย-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินญี่ปุ่น-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเนปาล-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินปากีสถาน-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเมียนมา-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินฟิลิปปิน-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินมาเลเซีย-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินลาว-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเวียดนาม-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินศรีลังกา-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินสิงคโปร์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอินเดีย-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอินโดนีเซีย-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ1---1
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1734--51
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินไทย1734--51
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินกัมพูชา-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเกาหลีใต้-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินจีน-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินซาอุดีอาระเบีย-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินญี่ปุ่น-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเนปาล-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินปากีสถาน-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเมียนมา-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินฟิลิปปิน-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินมาเลเซีย-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินลาว-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเวียดนาม-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินศรีลังกา-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสิงคโปร์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอินเดีย-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอินโดนีเซีย-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินไม่ปรากฎสัญชาติ-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)