ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020162
PERCODE 6 หลัก620350
กระทรวง 10 หลัก1064620350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620350
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งมหาชัย
ชื่อ (อังกฤษ)BANTOONGMAHACHAI
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองมะพลับ
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.3127655
Longitude
99.9193839
ระยะทาง

16.9 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว สุนิตา ริษบืน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน