1,063

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน19418.25%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน11410.72%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา1069.97%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด918.56%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง706.59%
สรุป นร.รายชั้นเรียน504.70%
ผลสอบ O-Net494.61%
ผลสอบ NT323.01%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น312.92%
ผลสอบ RT252.35%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง252.35%
ตารางจำแนก.เพศ242.26%
คณะกรรมการ232.16%
บุคลากรเกษียณอายุ232.16%
นร.จำแนกตามอายุ222.07%
นร.จำแนกตามความพิการ201.88%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ191.79%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง161.51%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง151.41%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา151.41%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ131.22%
นร.จำแนกตามศาสนา131.22%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.121.13%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ111.03%
นร.จำแนกตามสัญชาติ111.03%
แนวโน้ม จำนวน นร.100.94%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส100.94%
รายงานบริหารงบประมาณ60.56%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน50.47%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน30.28%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา20.19%
โครงการในโรงเรียน10.09%
ตรวจผลการเรียน นร.10.09%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ10.09%
สถิติ/บริการ0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด0-
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด0-
ภาพรวมระดับจังหวัด0-
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน0-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด0-