498

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน7014.06%
ทะเบียนโรงเรียน6312.65%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง5511.04%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด255.02%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา234.62%
ผลสอบ NT224.42%
สรุป นร.รายชั้นเรียน214.22%
ผลสอบ RT183.61%
นร.จำแนกตามอายุ183.61%
นร.จำแนกตามความพิการ173.41%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ผลสอบ O-Net173.41%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น142.81%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง132.61%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ122.41%
คณะกรรมการ112.21%
นร.จำแนกตามสัญชาติ102.01%
นร.จำแนกตามศาสนา102.01%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง102.01%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.91.81%
บุคลากรเกษียณอายุ91.81%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส81.61%
แนวโน้ม จำนวน นร.71.41%
รายงานบริหารงบประมาณ61.20%
ตารางจำแนก.เพศ61.20%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ40.80%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน30.60%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ30.60%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา30.60%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง30.60%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน30.60%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา20.40%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ10.20%
ตรวจผลการเรียน นร.10.20%
โครงการในโรงเรียน10.20%
สถิติ/บริการ0-
ภาพรวมระดับจังหวัด0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด0-
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด0-
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน0-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด0-