1,726

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน35420.51%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา23613.67%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน20711.99%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1468.46%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง965.56%
สรุป นร.รายชั้นเรียน824.75%
ผลสอบ O-Net694.00%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น482.78%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง482.78%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง442.55%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
คณะกรรมการ372.14%
ผลสอบ NT362.09%
ผลสอบ RT341.97%
ตารางจำแนก.เพศ311.80%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ311.80%
บุคลากรเกษียณอายุ291.68%
นร.จำแนกตามอายุ261.51%
นร.จำแนกตามความพิการ211.22%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา201.16%
แนวโน้ม จำนวน นร.170.98%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง160.93%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.140.81%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ140.81%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส130.75%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ130.75%
นร.จำแนกตามศาสนา130.75%
นร.จำแนกตามสัญชาติ110.64%
รายงานบริหารงบประมาณ60.35%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน60.35%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน30.17%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา20.12%
ตรวจผลการเรียน นร.10.06%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ10.06%
โครงการในโรงเรียน10.06%
สถิติ/บริการ0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด0-
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด0-
ภาพรวมระดับจังหวัด0-
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน0-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด0-