จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,53413,5161,940-18,990
พุทธ3,52013,4711,925-18,916
อิสลาม3205-28
คริสต์82310-41
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ32--5
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2514161-227
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพุทธ2514061-226
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอิสลาม-1--1
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งคริสต์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซิกส์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพราหมณ์/ฮินดู-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด99652-157
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพุทธ99652-157
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอิสลาม-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งคริสต์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซิกส์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพราหมณ์/ฮินดู-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2654--80
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพุทธ2654--80
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอิสลาม-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งคริสต์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซิกส์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพราหมณ์/ฮินดู-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1141--52
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทพุทธ1141--52
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอิสลาม-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทคริสต์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทซิกส์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทพราหมณ์/ฮินดู-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1117--28
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทพุทธ1117--28
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอิสลาม-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทคริสต์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทซิกส์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทพราหมณ์/ฮินดู-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด1230--42
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพุทธ1230--42
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอิสลาม-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรคริสต์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซิกส์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด944--53
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพุทธ944--53
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอิสลาม-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรคริสต์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซิกส์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด4115067-258
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพุทธ4014864-252
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอิสลาม--1-1
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรคริสต์122-5
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซิกส์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด519--24
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพุทธ519--24
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอิสลาม-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรคริสต์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซิกส์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด34135--169
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพุทธ34135--169
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอิสลาม-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรคริสต์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซิกส์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด77--14
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพุทธ77--14
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอิสลาม-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรคริสต์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซิกส์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด4915071-270
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพุทธ4915071-270
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอิสลาม-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรคริสต์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซิกส์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด30145--175
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพุทธ30145--175
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอิสลาม-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งคริสต์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซิกส์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพราหมณ์/ฮินดู-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด741--48
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพุทธ741--48
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอิสลาม-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งคริสต์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซิกส์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพราหมณ์/ฮินดู-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1057--67
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพุทธ1057--67
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอิสลาม-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งคริสต์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซิกส์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพราหมณ์/ฮินดู-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด-12--12
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพุทธ-11--11
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอิสลาม-1--1
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งคริสต์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซิกส์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพราหมณ์/ฮินดู-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1551--66
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพุทธ1551--66
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอิสลาม-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งคริสต์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซิกส์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพราหมณ์/ฮินดู-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด358--61
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพุทธ358--61
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอิสลาม-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งคริสต์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซิกส์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพราหมณ์/ฮินดู-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1038--48
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพุทธ1038--48
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอิสลาม-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งคริสต์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งซิกส์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งพราหมณ์/ฮินดู-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอื่นๆ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งข้อมูลผิดปกติ-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด323--26
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ323--26
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด432--36
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ432--36
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1371--84
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ1371--84
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1724--41
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ1724--41
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด-5--5
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ-5--5
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด629--35
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ628--34
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-1--1
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด396652-157
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ396652-157
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1723--40
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ1723--40
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด424--28
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ424--28
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด949--58
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ849--57
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ1---1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด4311865-226
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ4010761-208
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-1--1
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์3104-17
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด741--48
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพุทธ741--48
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอิสลาม-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมคริสต์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมซิกส์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอื่นๆ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1430--44
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินพุทธ1430--44
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอิสลาม-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินคริสต์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินซิกส์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินพราหมณ์/ฮินดู-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1848--66
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินพุทธ1848--66
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอิสลาม-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินคริสต์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินซิกส์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินพราหมณ์/ฮินดู-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2255--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินพุทธ2255--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอิสลาม-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินคริสต์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินซิกส์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินพราหมณ์/ฮินดู-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด3110935-175
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินพุทธ3010834-172
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอิสลาม-11-2
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินคริสต์1---1
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินซิกส์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินพราหมณ์/ฮินดู-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1061--71
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินพุทธ1061--71
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอิสลาม-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินคริสต์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินซิกส์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินพราหมณ์/ฮินดู-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด33139104-276
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินพุทธ32139103-274
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอิสลาม--1-1
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินคริสต์1---1
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินซิกส์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินพราหมณ์/ฮินดู-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1734--51
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินพุทธ1733--50
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอิสลาม-1--1
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินคริสต์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินซิกส์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินพราหมณ์/ฮินดู-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด278755-169
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินพุทธ278755-169
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอิสลาม-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินคริสต์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินซิกส์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินพราหมณ์/ฮินดู-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด845--53
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินพุทธ845--53
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอิสลาม-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินคริสต์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินซิกส์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินพราหมณ์/ฮินดู-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด37160102-299
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินพุทธ37159102-298
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอิสลาม-1--1
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินคริสต์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินซิกส์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินพราหมณ์/ฮินดู-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอื่นๆ-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินข้อมูลผิดปกติ-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด4921276-337
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทพุทธ4921176-336
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอิสลาม-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทคริสต์-1--1
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทซิกส์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทพราหมณ์/ฮินดู-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด329853-183
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทพุทธ329852-182
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอิสลาม-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทคริสต์--1-1
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทซิกส์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทพราหมณ์/ฮินดู-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด545--50
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทพุทธ545--50
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอิสลาม-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทคริสต์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทซิกส์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทพราหมณ์/ฮินดู-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด828--36
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทพุทธ728--35
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอิสลาม1---1
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทคริสต์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทซิกส์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทพราหมณ์/ฮินดู-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด4788--135
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทพุทธ4788--135
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอิสลาม-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทคริสต์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทซิกส์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทพราหมณ์/ฮินดู-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1030--40
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทพุทธ930--39
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอิสลาม1---1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทคริสต์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทซิกส์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทพราหมณ์/ฮินดู-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1019--29
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทพุทธ919--28
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอิสลาม1---1
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทคริสต์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทซิกส์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทพราหมณ์/ฮินดู-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอื่นๆ-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทข้อมูลผิดปกติ-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด26101--127
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพุทธ26101--127
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอิสลาม-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรคริสต์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซิกส์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด2059--79
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพุทธ2059--79
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอิสลาม-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรคริสต์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซิกส์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด65213102-380
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพุทธ65212102-379
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอิสลาม-1--1
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรคริสต์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรซิกส์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอื่นๆ-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรข้อมูลผิดปกติ-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1446--60
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยพุทธ1446--60
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอิสลาม-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยคริสต์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยซิกส์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยพราหมณ์/ฮินดู-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-25--25
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยพุทธ-25--25
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอิสลาม-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยคริสต์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยซิกส์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยพราหมณ์/ฮินดู-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด121--22
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยพุทธ121--22
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอิสลาม-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยคริสต์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยซิกส์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยพราหมณ์/ฮินดู-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1174--85
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยพุทธ1174--85
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอิสลาม-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยคริสต์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยซิกส์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยพราหมณ์/ฮินดู-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยพุทธ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอิสลาม-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยคริสต์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยซิกส์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยพราหมณ์/ฮินดู-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1752--69
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยพุทธ1752--69
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอิสลาม-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยคริสต์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยซิกส์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยพราหมณ์/ฮินดู-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด9160--169
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยพุทธ9157--166
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอิสลาม-1--1
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยคริสต์-1--1
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยซิกส์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยพราหมณ์/ฮินดู-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-1--1
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด34743--777
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยพุทธ33742--775
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอิสลาม-1--1
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยคริสต์1---1
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยซิกส์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยพราหมณ์/ฮินดู-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอื่นๆ-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยข้อมูลผิดปกติ-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1253--65
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาพุทธ1253--65
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอิสลาม-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาคริสต์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาซิกส์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาพราหมณ์/ฮินดู-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด123941-92
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาพุทธ123941-92
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอิสลาม-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาคริสต์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาซิกส์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาพราหมณ์/ฮินดู-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด24488--512
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศพุทธ23488--511
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอิสลาม-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศคริสต์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศซิกส์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศพราหมณ์/ฮินดู-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ1---1
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด235940-122
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาพุทธ235940-122
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอิสลาม-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาคริสต์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาซิกส์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาพราหมณ์/ฮินดู-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2360--83
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาพุทธ2360--83
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอิสลาม-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาคริสต์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาซิกส์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาพราหมณ์/ฮินดู-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2355--78
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาพุทธ2355--78
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอิสลาม-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาคริสต์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาซิกส์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาพราหมณ์/ฮินดู-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2358--81
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาพุทธ2357--80
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอิสลาม-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาคริสต์-1--1
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาซิกส์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาพราหมณ์/ฮินดู-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด41138--179
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาพุทธ41138--179
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอิสลาม-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาคริสต์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาซิกส์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาพราหมณ์/ฮินดู-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด3794--131
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรพุทธ3794--131
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอิสลาม-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรคริสต์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรซิกส์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด41138--179
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรพุทธ41138--179
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอิสลาม-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรคริสต์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรซิกส์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1626--42
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรพุทธ1626--42
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอิสลาม-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรคริสต์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรซิกส์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด2151--72
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรพุทธ2151--72
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอิสลาม-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรคริสต์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรซิกส์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1628--44
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรพุทธ1628--44
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอิสลาม-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรคริสต์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรซิกส์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด257549-149
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรพุทธ257548-148
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอิสลาม--1-1
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรคริสต์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรซิกส์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด2248--70
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรพุทธ2248--70
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอิสลาม-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรคริสต์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรซิกส์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด4213964-245
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าพุทธ4213964-245
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอิสลาม-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าคริสต์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าซิกส์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด127--28
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าพุทธ127--28
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าอิสลาม-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าคริสต์-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าซิกส์-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1032--42
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าพุทธ1032--42
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอิสลาม-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าคริสต์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าซิกส์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด42166--208
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าพุทธ42165--207
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอิสลาม-1--1
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าคริสต์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าซิกส์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด41107--148
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าพุทธ41107--148
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอิสลาม-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าคริสต์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าซิกส์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด413--17
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าพุทธ413--17
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอิสลาม-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าคริสต์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าซิกส์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด40100--140
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรพุทธ40100--140
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอิสลาม-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรคริสต์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรซิกส์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1647--63
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรพุทธ1647--63
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอิสลาม-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรคริสต์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรซิกส์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด227055-147
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรพุทธ226955-146
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอิสลาม-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรคริสต์-1--1
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรซิกส์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรพราหมณ์/ฮินดู-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอื่นๆ-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรข้อมูลผิดปกติ-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2240--62
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาพุทธ2240--62
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอิสลาม-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาคริสต์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาซิกส์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาพราหมณ์/ฮินดู-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด117331-115
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศพุทธ117330-114
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอิสลาม-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศคริสต์--1-1
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศซิกส์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศพราหมณ์/ฮินดู-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด628--34
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาพุทธ628--34
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอิสลาม-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาคริสต์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาซิกส์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาพราหมณ์/ฮินดู-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาพุทธ-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอิสลาม-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาคริสต์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาซิกส์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาพราหมณ์/ฮินดู-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอื่นๆ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาข้อมูลผิดปกติ-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด518--23
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศพุทธ517--22
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศอิสลาม-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศคริสต์-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศซิกส์-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศพราหมณ์/ฮินดู-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-1--1
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด736--43
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าพุทธ736--43
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอิสลาม-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าคริสต์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าซิกส์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศพุทธ1130--41
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอิสลาม-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศคริสต์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศซิกส์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศพราหมณ์/ฮินดู-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1145--56
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าพุทธ1145--56
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอิสลาม-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าคริสต์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าซิกส์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอื่นๆ-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด235136-110
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศพุทธ235136-110
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอิสลาม-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศคริสต์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศซิกส์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศพราหมณ์/ฮินดู-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด70879--949
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศพุทธ70879--949
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอิสลาม-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศคริสต์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศซิกส์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศพราหมณ์/ฮินดู-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด2277--99
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศพุทธ2277--99
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอิสลาม-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศคริสต์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศซิกส์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศพราหมณ์/ฮินดู-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอื่นๆ-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศข้อมูลผิดปกติ-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1677--93
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ1677--93
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด838--46
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ738--45
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ1---1
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด936--45
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพุทธ936--45
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอิสลาม-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงคริสต์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงซิกส์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1126--37
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพุทธ1126--37
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอิสลาม-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงคริสต์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงซิกส์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด125431-97
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพุทธ125431-97
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอิสลาม-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงคริสต์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงซิกส์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1035--45
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ1035--45
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1143--54
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ1143--54
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด4014147-228
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงพุทธ4014147-228
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอิสลาม-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงคริสต์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงซิกส์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด2577--102
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงพุทธ2577--102
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอิสลาม-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงคริสต์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงซิกส์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด4676--122
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพุทธ4676--122
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอิสลาม-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงคริสต์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงซิกส์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด248737-148
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ248737-148
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด3013772-239
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ3013772-239
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1242--54
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ1242--54
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด-9--9
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพุทธ-9--9
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอิสลาม-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงคริสต์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงซิกส์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพุทธ1130--41
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอิสลาม-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงคริสต์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงซิกส์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด196130-110
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพุทธ195930-108
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอิสลาม-2--2
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงคริสต์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงซิกส์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1241--53
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพุทธ1241--53
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอิสลาม-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงคริสต์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงซิกส์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด2488--112
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพุทธ2488--112
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอิสลาม-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงคริสต์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงซิกส์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1762--79
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพุทธ1762--79
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอิสลาม-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงคริสต์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงซิกส์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอื่นๆ-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงข้อมูลผิดปกติ-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด158525-125
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงพุทธ158525-125
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอิสลาม-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงคริสต์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงซิกส์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1629--45
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงพุทธ1629--45
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอิสลาม-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงคริสต์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงซิกส์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด212--14
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงพุทธ212--14
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอิสลาม-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงคริสต์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงซิกส์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1334--47
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงพุทธ1334--47
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอิสลาม-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงคริสต์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงซิกส์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด2813--41
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ2813--41
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด-5--5
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ-5--5
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด348341-158
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ348341-158
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1423--37
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีพุทธ1423--37
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอิสลาม-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีคริสต์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีซิกส์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีพราหมณ์/ฮินดู-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอื่นๆ-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีข้อมูลผิดปกติ-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด41159--200
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงพุทธ41159--200
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอิสลาม-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงคริสต์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงซิกส์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1116--27
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงพุทธ1116--27
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอิสลาม-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงคริสต์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงซิกส์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอื่นๆ-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงข้อมูลผิดปกติ-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2063--83
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครพุทธ2063--83
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2880--108
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครพุทธ2880--108
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1333--46
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครพุทธ1333--46
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด28--10
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครพุทธ28--10
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด3411298-244
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครพุทธ3411298-244
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครพุทธ1130--41
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1329--42
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครพุทธ1329--42
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1841--59
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครพุทธ1841--59
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด4670--116
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครพุทธ4670--116
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2034--54
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครพุทธ2034--54
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด201769--970
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครพุทธ201767--968
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอิสลาม-2--2
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1440--54
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครพุทธ1440--54
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1426--40
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครพุทธ1426--40
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด-9641-137
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครพุทธ-9641-137
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอิสลาม-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครคริสต์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครซิกส์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครพราหมณ์/ฮินดู-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอื่นๆ-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครข้อมูลผิดปกติ-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด369674-206
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงพุทธ369672-204
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอิสลาม-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงคริสต์--2-2
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงซิกส์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2353--76
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงพุทธ2353--76
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอิสลาม-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงคริสต์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงซิกส์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2145--66
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงพุทธ2145--66
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอิสลาม-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงคริสต์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงซิกส์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2547--72
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงพุทธ2547--72
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอิสลาม-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงคริสต์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงซิกส์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด420--24
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงพุทธ420--24
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอิสลาม-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงคริสต์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงซิกส์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1036--46
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงพุทธ1036--46
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอิสลาม-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงคริสต์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงซิกส์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2038--58
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงพุทธ2038--58
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอิสลาม-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงคริสต์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงซิกส์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด3310450-187
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงพุทธ3310350-186
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอิสลาม-1--1
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงคริสต์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงซิกส์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1730--47
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงพุทธ1730--47
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอิสลาม-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงคริสต์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงซิกส์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงพราหมณ์/ฮินดู-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอื่นๆ-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงข้อมูลผิดปกติ-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด36117--153
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพุทธ36117--153
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอิสลาม-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วคริสต์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วซิกส์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด6921448-331
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพุทธ6921447-330
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอิสลาม--1-1
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วคริสต์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วซิกส์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด943--52
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพุทธ937--46
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอิสลาม-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมคริสต์-6--6
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมซิกส์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด2157--78
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพุทธ2157--78
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอิสลาม-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมคริสต์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมซิกส์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด4014654-240
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพุทธ4014554-239
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอิสลาม-1--1
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมคริสต์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมซิกส์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด56316--372
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพุทธ56316--372
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอิสลาม-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมคริสต์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมซิกส์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด153520--673
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพุทธ153518--671
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอิสลาม-1--1
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมคริสต์-1--1
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมซิกส์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด2772--99
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพุทธ2671--97
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอิสลาม-1--1
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมคริสต์1---1
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมซิกส์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1244--56
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพุทธ1244--56
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอิสลาม-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมคริสต์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมซิกส์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด1240--52
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพุทธ1240--52
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอิสลาม-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วคริสต์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วซิกส์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด186829-115
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพุทธ186829-115
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอิสลาม-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมคริสต์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมซิกส์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1849--67
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพุทธ1849--67
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอิสลาม-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมคริสต์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมซิกส์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมพราหมณ์/ฮินดู-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอื่นๆ-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมข้อมูลผิดปกติ-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด3411752-203
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพุทธ3411752-203
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอิสลาม-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วคริสต์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วซิกส์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด29--11
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพุทธ29--11
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอิสลาม-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วคริสต์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วซิกส์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด3891--129
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพุทธ3891--129
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอิสลาม-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วคริสต์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วซิกส์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด39130--169
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพุทธ39129--168
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอิสลาม-1--1
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วคริสต์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วซิกส์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอื่นๆ-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT