จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,53413,5161,940-18,990
ผอม38182290-1,293
ค่อนข้างผอม302941150-1,393
สมส่วน2,1618,5281,338-12,027
ท้วม144782111-1,037
เริ่มอ้วน2301,428163-1,821
อ้วน3151,01285-1,412
ค่านอกเกณฑ์123-6
อายุนอกเกณฑ์-1--1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2514161-227
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม8206-34
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม5155-25
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน107037-117
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-71-8
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-166-22
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน1134-18
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์1-2-3
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด99652-157
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-31-4
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม263-11
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน66937-112
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม131-5
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-66-12
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-94-13
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2654--80
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม164--20
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม32--5
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน735--42
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-4--4
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-6--6
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-3--3
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1141--52
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม36--9
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม22--4
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน628--34
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน-3--3
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1117--28
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม1---1
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน66--12
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม12--3
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน23--5
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน16--7
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด1230--42
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม13--4
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม21--3
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน920--29
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-2--2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-2--2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-2--2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด944--53
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม13--4
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม22--4
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน525--30
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-1--1
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-8--8
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน15--6
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด4115067-258
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม110--11
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม-86-14
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน3610152-189
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม196-16
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน1132-16
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน291-12
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด519--24
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม-1--1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม12--3
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน414--18
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-1--1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-1--1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด34135--169
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม27--9
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม35--8
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน2393--116
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-6--6
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน313--16
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน311--14
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด77--14
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม1---1
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน56--11
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม1---1
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-1--1
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด4915071-270
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม1163-20
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม7158-30
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน309147-168
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม156-12
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน5166-27
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน571-13
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด30145--175
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม24--6
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม39--12
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน19104--123
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม14--5
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน118--19
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน46--10
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด741--48
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-2--2
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน322--25
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม29--11
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน27--9
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-1--1
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1057--67
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม1---1
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม12--3
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน838--46
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-8--8
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-9--9
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด-12--12
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน-10--10
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-1--1
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-1--1
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1551--66
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-1--1
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-4--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน1329--42
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม14--5
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน15--6
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-8--8
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด358--61
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-3--3
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม2---2
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน139--40
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-3--3
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-3--3
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-10--10
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1038--48
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม18--9
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-4--4
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน717--24
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม24--6
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-2--2
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-3--3
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด323--26
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-1--1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม11--2
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน212--14
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-1--1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-2--2
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-6--6
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด432--36
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-3--3
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-2--2
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน421--25
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-2--2
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-2--2
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-2--2
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1371--84
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม16--7
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม13--4
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน1046--56
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-2--2
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน110--11
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-4--4
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1724--41
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-2--2
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-1--1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน1312--25
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม21--3
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน16--7
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน12--3
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด-5--5
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน-4--4
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด629--35
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-1--1
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม14--5
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน218--20
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-1--1
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน33--6
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-2--2
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด396652-157
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม363-12
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม567-18
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน284630-104
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม146-11
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-32-5
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน214-7
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1723--40
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-1--1
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม12--3
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน1112--23
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม2---2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-5--5
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน33--6
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด424--28
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน317--20
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-4--4
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน12--3
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด949--58
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-1--1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน839--47
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-3--3
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-5--5
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน11--2
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด4311865-226
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม56--11
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม444-12
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน308644-160
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม156-12
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน1108-19
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน273-12
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด741--48
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม1---1
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน535--40
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-1--1
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-2--2
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน13--4
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1430--44
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินผอม-5--5
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม-8--8
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน1211--23
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม12--3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-4--4
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน1---1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1848--66
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินผอม16--7
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม112--13
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน1122--33
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน25--7
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน33--6
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2255--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินผอม41--5
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม4---4
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน1351--64
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน12--3
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน-1--1
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด3110935-175
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินผอม5111-17
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม2103-15
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน196018-97
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม335-11
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-125-17
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน2133-18
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1061--71
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินผอม22--4
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม-1--1
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน843--51
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-4--4
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-5--5
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน-6--6
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด33139104-276
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินผอม1118-20
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม1148-23
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน208576-181
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม364-13
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน4167-27
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน471-12
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1734--51
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินผอม51--6
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม11--2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน824--32
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม14--5
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-4--4
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน2---2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด278755-169
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินผอม276-15
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม2106-18
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน215136-108
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-41-5
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-85-13
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน271-10
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด845--53
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินผอม-5--5
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม14--5
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน731--38
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-4--4
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน-1--1
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด37160102-299
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินผอม385-16
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม476-17
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน2111576-212
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม356-14
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน2137-22
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน4122-18
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด4921276-337
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม484-16
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม7810-25
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน3314845-226
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม1116-18
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน3216-30
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน1165-22
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด329853-183
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม452-11
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม457-16
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน186231-111
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-86-14
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน3124-19
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน363-12
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด545--50
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม24--6
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม15--6
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน225--27
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-2--2
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน-4--4
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน-5--5
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด828--36
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม34--7
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม-1--1
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน214--16
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม12--3
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน13--4
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน14--5
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด4788--135
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม-1--1
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม-8--8
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน1361--74
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม84--12
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน139--22
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน135--18
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1030--40
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม24--6
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม-1--1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน520--25
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน23--5
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน12--3
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด1019--29
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม2---2
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม11--2
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน613--19
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-2--2
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน11--2
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน-2--2
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด26101--127
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม-4--4
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม12--3
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน2262--84
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-5--5
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน216--18
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน112--13
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด2059--79
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม-6--6
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม11--2
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน1649--65
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม32--5
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-1--1
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด65213102-380
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม14147-35
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม111012-33
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน3314869-250
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม285-15
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน3236-32
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน2103-15
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1446--60
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม14--5
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน1333--46
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-6--6
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-25--25
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม-1--1
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน-14--14
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-1--1
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-3--3
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน-6--6
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด121--22
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม-1--1
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม-2--2
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน115--16
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-3--3
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1174--85
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม44--8
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม11--2
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน653--59
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-5--5
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-10--10
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน-1--1
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1752--69
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม-4--4
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม32--5
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน1036--46
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-4--4
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน14--5
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน32--5
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด9160--169
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม-8--8
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม111--12
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน6112--118
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-9--9
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน114--15
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน16--7
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด34743--777
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม547--52
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม357--60
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน23442--465
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-50--50
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน286--88
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน161--62
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1253--65
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาผอม23--5
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม-2--2
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาสมส่วน435--39
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาท้วม12--3
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน27--9
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอ้วน34--7
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด123941-92
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาผอม142-7
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม433-10
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาสมส่วน62231-59
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาท้วม-11-2
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน-53-8
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอ้วน141-6
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด24488--512
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศผอม-30--30
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม240--42
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน19296--315
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศท้วม134--35
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน-53--53
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน235--37
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด235940-122
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาผอม1653-24
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม147-12
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาสมส่วน63327-66
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาท้วม-41-5
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน-62-8
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอ้วน-7--7
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2360--83
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาผอม21--3
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม24--6
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาสมส่วน1836--54
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาท้วม-4--4
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน17--8
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอ้วน-7--7
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-1--1
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2355--78
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาผอม22--4
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม-5--5
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาสมส่วน1533--48
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาท้วม-1--1
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน46--10
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอ้วน28--10
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2358--81
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาผอม23--5
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม-3--3
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาสมส่วน1339--52
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาท้วม22--4
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน38--11
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอ้วน33--6
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด41138--179
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาผอม210--12
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม319--22
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาสมส่วน2469--93
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาท้วม-6--6
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน316--19
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอ้วน918--27
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด3794--131
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรผอม56--11
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม38--11
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน2757--84
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม-10--10
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน-9--9
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน24--6
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด41138--179
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรผอม108--18
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม76--13
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน1894--112
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม-4--4
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน114--15
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน512--17
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1626--42
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรผอม53--8
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม-2--2
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน-17--17
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม-1--1
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน-1--1
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน112--13
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด2151--72
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรผอม16--7
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม12--3
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน1128--39
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม12--3
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน210--12
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน53--8
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1628--44
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรผอม15--6
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม11--2
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน1017--27
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม1---1
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน12--3
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน23--5
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด257549-149
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรผอม5-2-7
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม221-5
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน107144-125
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม321-6
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน5---5
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน--1-1
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด2248--70
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรผอม13--4
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม48--12
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน1625--41
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม-5--5
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน15--6
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน-2--2
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด4213964-245
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าผอม266-14
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม464-14
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน269545-166
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม281-11
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน4124-20
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน4124-20
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด127--28
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าผอม-2--2
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน117--18
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม-4--4
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน-3--3
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน-1--1
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดนศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1032--42
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าผอม-1--1
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม15--6
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน718--25
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม-1--1
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน-3--3
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน24--6
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด42166--208
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าผอม112--13
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม-9--9
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน32115--147
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม49--13
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน-13--13
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน58--13
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด41107--148
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าผอม25--7
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม37--10
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน2666--92
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม313--16
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน210--12
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน56--11
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด413--17
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าผอม-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม-1--1
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน47--11
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม-1--1
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน-2--2
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน-2--2
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด40100--140
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรผอม48--12
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม514--19
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน2564--89
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม25--7
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน27--9
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน22--4
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1647--63
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรผอม21--3
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม-7--7
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน1431--45
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม-2--2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน-3--3
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน-3--3
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด227055-147
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรผอม-11-2
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม261-9
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน165341-110
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม154-10
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน-35-8
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน323-8
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2240--62
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาผอม31--4
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม33--6
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาสมส่วน1519--34
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาท้วม-6--6
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน-8--8
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอ้วน13--4
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด117331-115
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศผอม133-7
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม-12-3
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน95719-85
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศท้วม-11-2
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน174-12
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน-42-6
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด628--34
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาผอม-2--2
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม22--4
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาสมส่วน415--19
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาท้วม-2--2
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน-4--4
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอ้วน-3--3
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาผอม-1--1
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาสมส่วน-2--2
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาท้วม-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอ้วน-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด518--23
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศผอม31--4
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน212--14
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศท้วม-1--1
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน-1--1
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน-3--3
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด736--43
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าผอม11--2
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม12--3
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน526--31
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม-2--2
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน-2--2
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน-3--3
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศผอม53--8
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม11--2
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน419--23
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศท้วม14--5
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน-2--2
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน-1--1
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1145--56
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าผอม-3--3
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม-5--5
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน826--34
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม-5--5
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน24--6
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน12--3
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด235136-110
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศผอม322-7
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม122-5
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน123824-74
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศท้วม512-8
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน145-10
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน14--5
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์--1-1
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด70879--949
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศผอม1233--45
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม856--64
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน34516--550
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศท้วม565--70
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน5119--124
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน690--96
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด2277--99
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศผอม-3--3
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม38--11
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน1344--57
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศท้วม22--4
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน19--10
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน311--14
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1677--93
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม17--8
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม15--6
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน1248--60
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-4--4
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน19--10
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน14--5
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด838--46
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม-6--6
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม-2--2
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน621--27
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-2--2
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน-6--6
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน21--3
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด936--45
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม-3--3
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม24--6
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน424--28
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-1--1
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน12--3
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน22--4
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1126--37
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม24--6
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม-3--3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน613--19
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม13--4
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน12--3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน11--2
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด125431-97
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม35--8
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม242-8
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน63324-63
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-5--5
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน-54-9
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน121-4
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1035--45
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม-5--5
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม-2--2
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน921--30
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน13--4
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน-4--4
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1143--54
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม34--7
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม23--5
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน329--32
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม1---1
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน13--4
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน14--5
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด4014147-228
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม391-13
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม791-17
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน239432-149
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม184-13
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน2125-19
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน494-17
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด2577--102
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม13--4
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม-4--4
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน2049--69
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม211--13
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน18--9
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน12--3
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด4676--122
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม84--12
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม24--6
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน2049--69
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม29--11
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน107--17
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน43--7
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด248737-148
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม14--5
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม154-10
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน155227-94
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม122-5
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน2151-18
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน493-16
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด3013772-239
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม-31-4
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม393-15
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน198843-150
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม166-13
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน11312-26
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน6187-31
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1242--54
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม23--5
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม22--4
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน828--36
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน-6--6
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน-3--3
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด-9--9
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม-1--1
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน-4--4
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน-1--1
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน-3--3
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม1---1
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม16--7
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน721--28
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-1--1
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน12--3
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน1---1
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด196130-110
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม3102-15
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม-64-10
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน133121-65
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-51-6
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน272-11
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน12--3
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1241--53
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม53--8
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม1---1
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน431--35
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-4--4
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน11--2
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน12--3
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด2488--112
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม25--7
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม39--12
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน1554--69
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม17--8
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน36--9
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน-6--6
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-1--1
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1762--79
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม1---1
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม2---2
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน1046--56
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-3--3
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน25--7
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน28--10
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด158525-125
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม222-6
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม2111-14
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน84820-76
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม151-7
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน-71-8
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน212--14
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1629--45
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม1---1
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม2---2
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน1321--34
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม-4--4
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน-1--1
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน-3--3
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด212--14
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม23--5
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม-2--2
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน-5--5
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน-1--1
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน-1--1
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1334--47
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม16--7
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน925--34
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม2---2
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน-2--2
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน11--2
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด2813--41
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม6---6
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม42--6
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน158--23
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน23--5
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน1---1
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด-5--5
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน-3--3
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-1--1
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน-1--1
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด348341-158
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม42--6
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม3101-14
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน234921-93
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม293-14
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน2713-22
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน-63-9
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1423--37
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม7---7
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม-2--2
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน617--23
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม11--2
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน-1--1
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน-2--2
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด41159--200
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม210--12
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม46--10
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน2679--105
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม217--19
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน129--30
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน618--24
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1116--27
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม1---1
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน811--19
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม1---1
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน-4--4
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน11--2
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2063--83
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครผอม-2--2
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม45--9
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครสมส่วน1340--53
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครท้วม22--4
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน18--9
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอ้วน-6--6
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2880--108
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครผอม28--10
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม-8--8
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครสมส่วน2549--74
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครท้วม-2--2
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-9--9
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอ้วน14--5
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1333--46
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครผอม-2--2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม-2--2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครสมส่วน1023--33
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครท้วม12--3
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน22--4
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอ้วน-2--2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด28--10
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครผอม12--3
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครสมส่วน-5--5
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครท้วม-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-1--1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอ้วน1---1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด3411298-244
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครผอม144-9
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม161-8
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครสมส่วน267670-172
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครท้วม388-19
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน198-18
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอ้วน297-18
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครผอม1---1
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม-2--2
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครสมส่วน1020--30
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครท้วม-2--2
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-2--2
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอ้วน-4--4
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1329--42
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครผอม-10--10
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม12--3
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครสมส่วน614--20
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครท้วม-1--1
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน32--5
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอ้วน3---3
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1841--59
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครผอม22--4
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม-1--1
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครสมส่วน1434--48
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครท้วม12--3
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-1--1
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอ้วน11--2
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด4670--116
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครผอม35--8
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม44--8
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครสมส่วน3048--78
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครท้วม23--5
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน26--8
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอ้วน54--9
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2034--54
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครผอม12--3
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม22--4
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครสมส่วน1327--40
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครท้วม1---1
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน23--5
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอ้วน1---1
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด201769--970
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครผอม865--73
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม960--69
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครสมส่วน121435--556
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครท้วม646--52
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน2597--122
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอ้วน3266--98
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1440--54
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครผอม-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม1---1
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครสมส่วน827--35
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครท้วม14--5
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-7--7
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอ้วน42--6
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1426--40
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครผอม-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม11--2
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครสมส่วน1217--29
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครท้วม-2--2
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน15--6
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอ้วน-1--1
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด-9641-137
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครผอม-71-8
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม-64-10
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครสมส่วน-6228-90
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครท้วม-74-11
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-72-9
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอ้วน-72-9
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด369674-206
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม376-16
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม277-16
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน226947-138
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม255-12
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน257-14
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน532-10
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2353--76
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม24--6
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม15--6
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน1634--50
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม23--5
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน14--5
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน12--3
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-1--1
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2145--66
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม11--2
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม13--4
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน1532--47
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม11--2
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน13--4
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน25--7
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2547--72
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม77--14
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม35--8
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน1129--40
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม-1--1
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน14--5
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน31--4
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด420--24
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม11--2
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน117--18
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม1---1
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน1---1
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน-2--2
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1036--46
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม65--11
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน418--22
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม-2--2
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน-7--7
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน-4--4
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2038--58
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม41--5
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม11--2
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน926--35
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม13--4
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน-5--5
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน52--7
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด3310450-187
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม944-17
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม554-14
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน97635-120
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม172-10
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน574-16
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน451-10
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1730--47
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม-4--4
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม-5--5
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน218--20
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม-2--2
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน31--4
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน12---12
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด36117--153
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม-2--2
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม31--4
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน2373--96
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม45--9
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน220--22
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน416--20
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด6921448-331
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม17141-32
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม6172-25
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน3513236-203
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม-122-14
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน7224-33
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน4173-24
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด943--52
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม-5--5
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม-4--4
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน629--35
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม-4--4
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน-1--1
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน3---3
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด2157--78
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม-2--2
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม13--4
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน1633--49
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม-2--2
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน19--10
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน38--11
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด4014654-240
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม13--4
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม273-12
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน2810443-175
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม293-14
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน5151-21
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน284-14
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด56316--372
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม821--29
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม728--35
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน33172--205
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม230--32
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน541--46
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน124--25
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด153520--673
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม1348--61
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม1849--67
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน103296--399
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม427--31
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน856--64
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน744--51
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด2772--99
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม131--14
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม59--14
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน849--57
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม-1--1
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน19--10
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน-3--3
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1244--56
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม11--2
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม-7--7
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน826--34
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม15--6
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน-1--1
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน24--6
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด1240--52
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม22--4
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม1---1
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน730--37
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม15--6
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน-2--2
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน11--2
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด186829-115
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม-32-5
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม124-7
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน164320-79
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม16--7
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน-53-8
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน-9--9
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1849--67
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม33--6
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม24--6
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน1031--41
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม-5--5
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน22--4
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน14--5
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด3411752-203
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม5-1-6
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม484-16
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน118342-136
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม47--11
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน5123-20
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน572-14
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด29--11
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม-1--1
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน-7--7
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม1---1
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน-1--1
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน1---1
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด3891--129
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม24--6
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม29--11
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน2950--79
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม14--5
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน118--19
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน36--9
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด39130--169
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม19--10
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม411--15
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน2695--121
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม24--6
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน49--13
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน22--4
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT