จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,30413,0761,874-18,254
ผอม35197180-1,402
ค่อนข้างผอม3141,004141-1,459
สมส่วน2,1028,0851,309-11,496
ท้วม12776795-989
เริ่มอ้วน1821,287158-1,627
อ้วน22696089-1,275
ค่านอกเกณฑ์212-5
อายุนอกเกณฑ์-1--1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2512259-206
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม5204-29
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม5154-24
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน125638-106
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-104-14
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน3121-16
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-98-17
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด89947-154
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม121-4
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม142-7
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน67134-111
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-42-6
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-113-14
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-75-12
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2245--67
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม123--15
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม22--4
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน726--33
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม14--5
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-5--5
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-5--5
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด945--54
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม13--4
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม1---1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน736--43
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน-4--4
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด520--25
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม11--2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม21--3
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน111--12
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน17--8
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด928--37
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม22--4
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม13--4
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน620--26
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-1--1
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-2--2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด741--48
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม-2--2
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม-3--3
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน724--31
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-1--1
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-6--6
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-5--5
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด5214675-273
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม7132-22
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม4145-23
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน379257-186
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม374-14
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-117-18
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน19--10
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด416--20
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม13--4
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม12--3
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน210--12
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-1--1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด33134--167
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม1020--30
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม712--19
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน1386--99
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-7--7
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน15--6
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน24--6
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด3416062-256
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม9163-28
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม5187-30
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน159843-156
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม262-10
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน3174-24
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-53-8
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด39148--187
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม35--8
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม412--16
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน2696--122
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม312--15
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน215--17
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน18--9
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด334--37
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-3--3
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-2--2
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน321--24
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-1--1
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-4--4
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-3--3
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1364--77
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-4--4
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน1344--57
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-4--4
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-4--4
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-8--8
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด-6--6
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-1--1
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน-4--4
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-1--1
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1750--67
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-4--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-5--5
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน1529--44
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม13--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน16--7
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-3--3
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด352--55
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-1--1
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-4--4
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน334--37
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-1--1
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-6--6
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-6--6
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1437--51
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม32--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม41--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน428--32
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-3--3
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน32--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-1--1
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด522--27
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม11--2
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-4--4
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน47--11
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-1--1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-6--6
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-3--3
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด327--30
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-3--3
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-3--3
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน316--19
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-1--1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-3--3
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-1--1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1868--86
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-6--6
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม16--7
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน938--47
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-5--5
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน17--8
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน76--13
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1426--40
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-1--1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-3--3
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน1419--33
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-1--1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-2--2
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด-2--2
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด630--36
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-5--5
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม14--5
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน314--17
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม21--3
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-2--2
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-4--4
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด275557-139
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม311-5
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-63-9
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน213843-102
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม223-7
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน165-12
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-22-4
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1322--35
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-2--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม21--3
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน813--21
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม1---1
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน24--6
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-2--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด817--25
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-2--2
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน712--19
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน11--2
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด935--44
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-1--1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม23--5
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน623--29
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-3--3
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-3--3
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน12--3
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด499968-216
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม435-12
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม653-14
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน358043-158
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม225-9
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน139-13
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน163-10
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด538--43
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-2--2
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-2--2
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน424--28
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-3--3
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน17--8
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1135--46
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินผอม41--5
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม13--4
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน426--30
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-3--3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน12--3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน1---1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1240--52
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินผอม-2--2
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม33--6
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน527--32
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน15--6
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน33--6
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2156--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินผอม111--12
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม26--8
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน1535--50
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-1--1
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน31--4
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน-2--2
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2810140-169
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินผอม410--14
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม255-12
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน175923-99
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม353-11
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-108-18
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน2121-15
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด348--51
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินผอม34--7
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม-2--2
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน-28--28
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-2--2
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-8--8
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน-4--4
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด38137101-276
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินผอม9262-37
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม3145-22
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน127674-162
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม4710-21
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน6127-25
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน423-9
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020042 บ้านแม่เทินศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด738--45
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินผอม43--7
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม23--5
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน-22--22
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-2--2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-6--6
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน12--3
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด209748-165
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินผอม485-17
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม192-12
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน146832-114
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-11-2
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-56-11
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน162-9
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020044 บ้านห้วยโป้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด542--47
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินผอม-7--7
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม23--5
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน330--33
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน-1--1
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน-1--1
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020045 บ้านสะท้อศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด36160104-300
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินผอม4136-23
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม3105-18
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน2210775-204
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม187-16
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน2129-23
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน4102-16
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020046 บ้านผาเวียงศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด5820673-337
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม2132-17
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม2119-22
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน3713646-219
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม6175-28
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน7236-36
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน465-15
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020047 ไชยะวิทยาศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด2810159-188
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม135-9
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม7106-23
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน167035-121
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม143-8
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน195-15
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน255-12
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020048 บ้านป่ากล้วยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด935--44
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม56--11
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม-7--7
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน415--19
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-1--1
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน-5--5
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน-1--1
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด933--42
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม-2--2
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม-1--1
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน517--22
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน22--4
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน211--13
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020050 บ้านวังยายมากศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด3786--123
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม-2--2
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม11--2
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน3042--72
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม215--17
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน314--17
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน112--13
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020051 บ้านท่าชัยศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด922--31
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม11--2
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม13--4
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน513--18
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม1---1
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน12--3
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน-3--3
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020053 วัดตลิ่งชันศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด322--25
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม23--5
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม-3--3
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน112--13
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-1--1
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน-2--2
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน-1--1
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020055 บ้านพระปรางค์ศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด3393--126
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม74--11
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม-4--4
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน2249--71
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม113--14
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-16--16
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน27--9
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์1---1
64020057 วัดโบราณหลวงศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด1357--70
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม21--3
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม22--4
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน845--53
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม1---1
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-6--6
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-3--3
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020058 วัดแสนตอศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด5920985-353
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม2197-28
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม101913-42
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน3913054-223
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม19--10
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน4177-28
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน3154-22
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020059 บ้านสารจิตรศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1745--62
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม-4--4
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน1531--46
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-3--3
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน26--8
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน-1--1
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020060 บ้านดงยางศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-22--22
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม-1--1
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน-11--11
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-2--2
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-3--3
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน-5--5
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020061 บ้านเกาะน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-17--17
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม-1--1
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม-1--1
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน-14--14
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-1--1
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020062 บ้านป่ายาง
#เรียนรวมทุกชั้น วัดเกาะน้อย
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด1175--86
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม44--8
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม14--5
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน545--50
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-9--9
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-6--6
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน17--8
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี)
#เรียนรวมทุกชั้น หาดเสี้ยววิทยา
ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด2754--81
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม23--5
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม65--11
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน1734--51
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-1--1
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน25--7
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน-6--6
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020065 วัดเกาะน้อยศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด13142--155
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม214--16
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม113--14
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน988--97
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-7--7
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-11--11
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน19--10
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020067 หาดเสี้ยววิทยาศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยนักเรียนทั้งหมด35767--802
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยผอม761--68
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่อนข้างผอม858--66
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยสมส่วน18445--463
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยท้วม-56--56
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยเริ่มอ้วน-92--92
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอ้วน255--57
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยค่านอกเกณฑ์-----
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ศรีสัชนาลัยมรดกไทยอายุนอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1244--56
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาผอม-3--3
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม-5--5
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาสมส่วน625--31
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาท้วม-4--4
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน12--3
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอ้วน55--10
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020071 บ้านหนองยาวศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด84940-97
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาผอม151-7
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม-63-9
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาสมส่วน71834-59
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาท้วม-6--6
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน-102-12
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอ้วน-4--4
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด33413--446
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศผอม533--38
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม-23--23
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน22264--286
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศท้วม-23--23
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน142--43
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน528--33
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด315542-128
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาผอม872-17
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม5510-20
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาสมส่วน112929-69
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาท้วม12--3
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน35--8
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอ้วน371-11
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2556--81
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาผอม32--5
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม16--7
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาสมส่วน1635--51
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาท้วม11--2
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน34--7
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอ้วน18--9
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020077 บ้านเตว็ดกลางศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1767--84
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาผอม14--5
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม36--9
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาสมส่วน839--47
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาท้วม-3--3
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน28--10
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอ้วน37--10
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020078 วัดศรีสังวรศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด2356--79
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาผอม26--8
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม33--6
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาสมส่วน1635--51
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาท้วม27--9
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน-4--4
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอ้วน-1--1
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020080 บ้านทับผึ้งศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด33140--173
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาผอม217--19
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม518--23
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาสมส่วน1669--85
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาท้วม16--7
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน518--23
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอ้วน412--16
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด3692--128
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรผอม24--6
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม25--7
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน2862--90
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม15--6
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน314--17
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน-2--2
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020082 บ้านสันติสุขศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด40133--173
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรผอม69--15
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม413--17
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน2478--102
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม-4--4
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน515--20
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน114--15
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020083 บ้านเขาดินไพรวันศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1822--40
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรผอม-2--2
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม-1--1
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน1518--33
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน1---1
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน21--3
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020084 บ้านโซกเปือยศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1944--63
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรผอม312--15
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม48--12
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน611--17
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม14--5
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน-4--4
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน55--10
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1724--41
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรผอม31--4
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม13--4
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน1118--29
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน21--3
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน-1--1
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020086 บ้านนาขุนไกรศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด197355-147
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรผอม232-7
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม143-8
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน134340-96
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม152-8
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน1115-17
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน172-10
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์--1-1
64020087 บ้านวังพิกุลศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1547--62
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรผอม13--4
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม-5--5
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน1329--42
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม-2--2
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน-6--6
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน12--3
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด3412273-229
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าผอม271-10
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม4175-26
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน197653-148
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม144-9
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน5106-21
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน384-15
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020089 บ้านซ่านศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-6--6
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าผอม-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน-5--5
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน-1--1
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020090 บ้านปากคลองแดน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านซ่าน
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1035--45
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าผอม-1--1
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม-5--5
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน917--26
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม-3--3
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน12--3
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน-7--7
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020091 บ้านนาศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด42172--214
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าผอม211--13
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม419--23
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน30112--142
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม112--13
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน310--13
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน28--10
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด30104--134
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าผอม-6--6
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม26--8
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน2170--91
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม35--8
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน211--13
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน26--8
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020094 บ้านดอนจันทร์ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-14--14
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าผอม-1--1
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน-8--8
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน-3--3
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน-2--2
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020095 บ้านบุ่งสัก
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
ศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด2898--126
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรผอม63--9
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม39--12
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน1664--80
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม15--6
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน110--11
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน16--7
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-1--1
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด1437--51
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรผอม-3--3
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม-2--2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน1124--35
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม24--6
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน12--3
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน-2--2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020098 บ้านวังไฟไหม้ศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรนักเรียนทั้งหมด257251-148
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรผอม-51-6
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรค่อนข้างผอม242-8
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรสมส่วน215340-114
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรท้วม132-6
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรเริ่มอ้วน-55-10
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอ้วน121-4
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรค่านอกเกณฑ์-----
64020099 บ้านท่ามักกะสังศรีสำโรงนาขุนไกรอายุนอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด1453--67
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาผอม110--11
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม33--6
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาสมส่วน932--41
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาท้วม-2--2
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน-4--4
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอ้วน12--3
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020100 บ้านวังทองศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด116931-111
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศผอม-12-3
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม141-6
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน95422-85
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศท้วม-2--2
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน145-10
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน-41-5
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด524--29
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาผอม-1--1
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม-2--2
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาสมส่วน514--19
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาท้วม-2--2
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน-4--4
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอ้วน-1--1
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020104 บ้านโคกกะทือศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนานักเรียนทั้งหมด-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาผอม-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาค่อนข้างผอม-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาสมส่วน-3--3
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาท้วม-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาเริ่มอ้วน-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอ้วน-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาค่านอกเกณฑ์-----
64020105 วัดวังใหญ่
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านวังทอง
ศรีสำโรงยมนาอายุนอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด211--13
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศผอม-1--1
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน14--5
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศท้วม1---1
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน-5--5
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน-1--1
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020107 ประชาอุทิศ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสันติพิทยาคาร
ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด729--36
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าผอม11--2
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน520--25
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม-3--3
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน12--3
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน-3--3
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020108 บ้านสันติพิทยาคารศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด1330--43
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศผอม-2--2
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม14--5
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน1018--28
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศท้วม12--3
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน-3--3
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน11--2
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020109 บ้านหนองแหนศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1439--53
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าผอม-4--4
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าค่อนข้างผอม27--9
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าสมส่วน820--28
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าท้วม12--3
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าเริ่มอ้วน13--4
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอ้วน23--5
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าค่านอกเกณฑ์-----
64020110 วัดเกาะศรีสำโรงก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด145040-104
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศผอม-31-4
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม171-9
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน103030-70
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศท้วม-32-5
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน144-9
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน232-7
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด56894--950
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศผอม1244--56
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม764--71
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน28525--553
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศท้วม274--76
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน298--100
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน589--94
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020112 อนุบาลศรีสำโรงศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศนักเรียนทั้งหมด1464--78
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศผอม14--5
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศค่อนข้างผอม57--12
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศสมส่วน432--36
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศท้วม-6--6
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศเริ่มอ้วน-9--9
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอ้วน46--10
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศค่านอกเกณฑ์-----
64020113 วัดบ้านกรุศรีสำโรงเบญจมาศอายุนอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1663--79
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม49--13
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม-5--5
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน1037--47
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-3--3
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน-8--8
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน21--3
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020115 วัดคลองกระจงสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด735--42
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม-4--4
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม-4--4
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน321--24
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม21--3
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน-4--4
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน21--3
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020116 วัดกรงทองสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1130--41
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม31--4
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม-3--3
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน619--25
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม13--4
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน14--5
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020118 บ้านไผ่ตะล่อมสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1431--45
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม104--14
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม21--3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน120--21
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-3--3
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน11--2
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน-2--2
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020119 ชุมชนบ้านคลองยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด135026-89
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม231-6
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม321-6
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน63420-60
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-1--1
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน163-10
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน141-6
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020120 บ้านวังแร่สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด636--42
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม15--6
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม13--4
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน320--23
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน16--7
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน-2--2
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020122 บ้านท่าทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองป่าตอ
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1847--65
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม-8--8
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม-3--3
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน1423--37
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-2--2
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน19--10
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน32--5
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020124 บ้านหนองป่าตอสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด4113445-220
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม871-16
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม2104-16
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน239132-146
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม282-12
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน494-17
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน292-13
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020126 บ้านดงไทยวิทยาสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด2575--100
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม65--11
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม54--9
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน1342--55
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม-5--5
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน-16--16
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน13--4
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020128 บ้านเขาทองสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด3270--102
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม815--23
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม72--9
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน1342--55
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม24--6
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน16--7
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน11--2
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด199631-146
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม1101-12
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม-72-9
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน165123-90
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-63-9
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน2121-15
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน-101-11
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020133 บ้านป่าเลาสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด2912964-222
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม331-7
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม162-9
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน208237-139
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-66-12
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน11512-28
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน4176-27
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020134 วัดปากน้ำสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1535--50
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม23--5
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม12--3
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน1027--37
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน11--2
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน12--3
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020135 บ้านไม้งามสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด-6--6
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน-2--2
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-1--1
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน-1--1
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน-2--2
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020136 สามัคคีวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)
สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด624--30
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม-3--3
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม-2--2
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน417--21
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-1--1
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน-1--1
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน2---2
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร)สวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด176120-98
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม984-21
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม26--8
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน63615-57
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-41-5
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน-4--4
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน-3--3
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020138 บ้านป่ากุมเกาะสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1533--48
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม13--4
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม12--3
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน723--30
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม1---1
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน21--3
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน34--7
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020139 วัดคุ้งยางสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด2087--107
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม19--10
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม57--12
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน1254--66
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม-6--6
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน25--7
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน-6--6
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งามสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงนักเรียนทั้งหมด1752--69
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงผอม-1--1
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่อนข้างผอม11--2
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงสมส่วน1431--45
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงท้วม12--3
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงเริ่มอ้วน-8--8
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอ้วน19--10
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงค่านอกเกณฑ์-----
64020141 บ้านนาพงสวรรคโลกทุ่งแม่ระวิงอายุนอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด168830-134
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม3171-21
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม295-16
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน94420-73
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม12--3
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน-72-9
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน192-12
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020142 บ้านขอนซุงสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1351--64
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม14--5
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม23--5
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน1036--46
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน-5--5
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน-3--3
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020143 บ้านคลองแห้งสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020144 วัดปากคลองช้าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านคลองแห้ง
สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1435--49
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม-3--3
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม11--2
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน1028--38
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม11--2
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน12--3
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน1---1
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020146 บ้านวัดโบสถ์สวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด2021--41
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม1---1
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม-2--2
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน616--22
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-2--2
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน-1--1
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน13---13
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด-2--2
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน-1--1
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน-1--1
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020151 วัดไทรย้อย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดไผ่ล้อม
สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด438932-164
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม762-15
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม18--9
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน276117-105
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม233-8
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน263-11
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน457-16
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)สวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีนักเรียนทั้งหมด1526--41
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีผอม12--3
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่อนข้างผอม13--4
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีสมส่วน1018--28
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีท้วม21--3
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีเริ่มอ้วน-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอ้วน12--3
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีค่านอกเกณฑ์-----
64020154 วัดไผ่ล้อมสวรรคโลกเบญจสามัคคีอายุนอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด42141--183
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม22--4
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม26--8
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน2674--100
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม419--23
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน221--23
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน619--25
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020157 บ้านหนองกลับสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงนักเรียนทั้งหมด1017--27
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงผอม-1--1
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่อนข้างผอม-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงสมส่วน513--18
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงท้วม41--5
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงเริ่มอ้วน-1--1
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอ้วน11--2
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงค่านอกเกณฑ์-----
64020158 วัดป่าถ่อนสวรรคโลกเมืองพระร่วงอายุนอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1456--70
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครผอม-4--4
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม33--6
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครสมส่วน934--43
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครท้วม13--4
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-7--7
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอ้วน15--6
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด2379--102
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครผอม-2--2
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม22--4
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครสมส่วน1956--75
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครท้วม-4--4
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน27--9
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอ้วน-8--8
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020160 ศึกษาเกษตรศิลป์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1125--36
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครผอม22--4
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม11--2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครสมส่วน616--22
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครท้วม12--3
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน12--3
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอ้วน-2--2
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020161 วัดศิริบูรณารามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด210--12
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครผอม13--4
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครสมส่วน16--7
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครท้วม-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอ้วน-1--1
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย
#เรียนรวมทุกชั้น วัดศิริบูรณาราม
ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด3112199-251
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครผอม192-12
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม5112-18
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครสมส่วน227873-173
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครท้วม166-13
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน11110-22
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอ้วน166-13
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020163 บ้านหนองแหนศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1023--33
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครผอม-1--1
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครสมส่วน815--23
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครท้วม12--3
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-1--1
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอ้วน14--5
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020164 บ้านดงจันทน์ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1532--47
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครผอม31--4
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม21--3
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครสมส่วน724--31
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครท้วม-2--2
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน12--3
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอ้วน22--4
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020165 บ้านบึงงามศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1540--55
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครผอม15--6
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม12--3
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครสมส่วน1128--39
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครท้วม12--3
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-2--2
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอ้วน11--2
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020166 บ้านบึงสวยศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด4670--116
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครผอม57--12
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม55--10
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครสมส่วน3341--74
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครท้วม-5--5
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน28--10
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอ้วน14--5
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020167 บ้านน้ำขุมศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1131--42
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครผอม11--2
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม44--8
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครสมส่วน521--26
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครท้วม-1--1
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน14--5
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอ้วน-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020168 วัดบ้านคลองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด199728--927
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครผอม865--73
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม1345--58
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครสมส่วน143439--582
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครท้วม1046--56
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน1072--82
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอ้วน1561--76
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1543--58
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครผอม-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม31--4
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครสมส่วน829--37
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครท้วม15--6
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน22--4
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอ้วน16--7
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020170 วัดบ้านเหมืองศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด1326--39
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครผอม12--3
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม-2--2
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครสมส่วน1117--28
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครท้วม-1--1
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-3--3
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอ้วน11--2
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020171 บ้านตาลพร้าศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครนักเรียนทั้งหมด-8843-131
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครผอม-63-9
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครค่อนข้างผอม-51-6
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครสมส่วน-5630-86
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครท้วม-64-10
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครเริ่มอ้วน-83-11
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอ้วน-72-9
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครค่านอกเกณฑ์-----
64020172 บ้านหนองบัวศรีนครศรีนครอายุนอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด369160-187
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม563-14
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม285-15
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน236346-132
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม133-7
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน193-13
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน42--6
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020173 บ้านกลางดงทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1962--81
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม16--7
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม24--6
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน1038--48
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม23--5
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน-9--9
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน41--5
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020174 บ้านหัวฝายทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-1--1
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2145--66
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม-2--2
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม13--4
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน1533--48
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม33--6
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน21--3
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน-3--3
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020175 บ้านโป่งฝางทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1353--66
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม413--17
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม210--12
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน425--29
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม-1--1
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน-2--2
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน22--4
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์1---1
64020176 เชิงผาทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด-24--24
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม-1--1
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม-2--2
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน-16--16
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน-4--4
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน-1--1
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020177 บ้านแม่บ่อทอง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกลางดง
ทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1030--40
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม-1--1
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม-4--4
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน916--25
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม-6--6
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน-2--2
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน11--2
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020178 บ้านแม่ทุเลาในทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด1942--61
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม21--3
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม11--2
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน1228--40
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม-2--2
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน33--6
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน17--8
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020179 บ้านหนองผักบุ้งทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2610247-175
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม-113-14
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม3125-20
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน205633-109
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม27--9
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน183-12
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน-82-10
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์--1-1
64020180 บ้านบึงบอนทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงนักเรียนทั้งหมด2125--46
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงผอม-2--2
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่อนข้างผอม-4--4
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงสมส่วน1415--29
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงท้วม-2--2
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงเริ่มอ้วน51--6
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอ้วน21--3
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงค่านอกเกณฑ์-----
64020181 บ้านห้วยเจริญทุ่งเสลี่ยมกลางดงอายุนอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด32113--145
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม-4--4
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม24--6
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน2379--102
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม24--6
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน211--13
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน311--14
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020182 บ้านไทยชนะศึกทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด5121037-298
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม5112-18
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม6273-36
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน3712625-188
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม18--9
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน1205-26
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน1182-21
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1138--49
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม-6--6
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน827--35
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม-3--3
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน-2--2
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน3---3
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด958--67
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม-4--4
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม-3--3
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน733--40
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม-3--3
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน15--6
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน110--11
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020186 บ้านวังธารทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด4313744-224
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม232-7
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม376-16
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน279829-154
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม473-14
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน4173-24
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน351-9
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020187 บ้านโซกม่วงทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด52285--337
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม121--22
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม114--15
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน41179--220
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม223--25
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน428--32
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน320--23
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด164567--731
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม1431--45
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม946--55
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน123346--469
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม240--42
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน863--71
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน841--49
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด2167--88
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม65--11
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม42--6
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน1051--61
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม14--5
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน-4--4
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน-1--1
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020191 บ้านแม่ทุเลาทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1333--46
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม-1--1
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม23--5
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน922--31
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม2---2
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน-5--5
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน-2--2
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020192 บ้านคลองสำราญทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด2234--56
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม1---1
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม31--4
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน1525--40
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม-2--2
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน15--6
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน21--3
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020193 บ้านฝั่งหมิ่นทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด227424-120
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม13--4
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม183-12
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน174417-78
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม231-6
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน-72-9
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน191-11
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020194 บ้านธารชะอมทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมนักเรียนทั้งหมด1549--64
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมผอม14--5
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่อนข้างผอม22--4
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมสมส่วน1130--41
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมท้วม-3--3
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมเริ่มอ้วน-4--4
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอ้วน16--7
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมค่านอกเกณฑ์-----
64020195 บ้านหนองหมื่นชัยทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด3911462-215
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม351-9
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม6118-25
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน227547-144
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม374-14
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน210--12
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน362-11
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020198 บ้านหนองรังสิตทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด-2--2
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน-2--2
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020199 บ้านแสงสว่าง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด3496--130
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม78--15
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม1010--20
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน1254--66
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม17--8
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน311--14
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน16--7
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020200 บ้านท่าวิเศษทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วนักเรียนทั้งหมด37120--157
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วผอม413--17
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่อนข้างผอม415--19
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วสมส่วน2481--105
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วท้วม-4--4
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วเริ่มอ้วน35--8
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอ้วน22--4
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วค่านอกเกณฑ์-----
64020201 บ้านลานตาเมืองทุ่งเสลี่ยมบ้านใหม่เขาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----


ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT