จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,30413,0761,874-18,254
ผอม35197180-1,402
ค่อนข้างผอม3141,004141-1,459
สมส่วน2,1028,0851,309-11,496
ท้วม12776795-989
เริ่มอ้วน1821,287158-1,627
อ้วน22696089-1,275
ค่านอกเกณฑ์212-5
อายุนอกเกณฑ์-1--1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2512259-206
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม5204-29
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม5154-24
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน125638-106
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-104-14
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน3121-16
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-98-17
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020001 บ้านดงคู่ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด89947-154
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม121-4
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม142-7
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน67134-111
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-42-6
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-113-14
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-75-12
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020002 บ้านห้วยไคร้ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด2245--67
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม123--15
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม22--4
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน726--33
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม14--5
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-5--5
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-5--5
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020003 บ้านห้วยติ่งศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด945--54
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม13--4
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม1---1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน736--43
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน-4--4
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน-1--1
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020004 บ้านหนองบัวศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทนักเรียนทั้งหมด520--25
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทผอม11--2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่อนข้างผอม21--3
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทสมส่วน111--12
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทท้วม-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทเริ่มอ้วน-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอ้วน17--8
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทค่านอกเกณฑ์-----
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบศรีสัชนาลัยพญาลิไทอายุนอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด928--37
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม22--4
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม13--4
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน620--26
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-1--1
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-2--2
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020006 บ้านลำโชคศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด741--48
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม-2--2
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม-3--3
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน724--31
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-1--1
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-6--6
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-5--5
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020007 บ้านป่าคาศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด5214675-273
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม7132-22
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม4145-23
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน379257-186
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม374-14
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-117-18
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน19--10
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020008 บ้านแม่ท่าแพศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด416--20
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม13--4
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม12--3
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน210--12
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-1--1
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020009 บ้านห้วยหยวกศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด33134--167
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม1020--30
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม712--19
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน1386--99
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-7--7
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน15--6
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน24--6
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020010 บ้านแก่งศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020011 บ้านศรีสวรรค์
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านแก่ง
ศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรนักเรียนทั้งหมด3416062-256
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรผอม9163-28
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่อนข้างผอม5187-30
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรสมส่วน159843-156
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรท้วม262-10
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรเริ่มอ้วน3174-24
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอ้วน-53-8
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรค่านอกเกณฑ์-----
64020012 บ้านปากคะยางศรีสัชนาลัยแก่งสารจิตรอายุนอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด39148--187
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม35--8
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม412--16
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน2696--122
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม312--15
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน215--17
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน18--9
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020013 บ้านตึกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด334--37
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-3--3
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-2--2
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน321--24
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-1--1
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-4--4
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-3--3
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020014 วัดภูนกศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1364--77
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-4--4
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน1344--57
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-4--4
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-4--4
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-8--8
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020015 บ้านนาต้นจั่นศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด-6--6
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-1--1
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน-4--4
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-1--1
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020016 บ้านหมอนสูง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านตึก
ศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1750--67
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-4--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-5--5
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน1529--44
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม13--4
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน16--7
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-3--3
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020018 บ้านดงย่าปาศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด352--55
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม-1--1
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม-4--4
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน334--37
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-1--1
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน-6--6
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-6--6
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020019 บ้านแม่คุศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งนักเรียนทั้งหมด1437--51
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งผอม32--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่อนข้างผอม41--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งสมส่วน428--32
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งท้วม-3--3
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งเริ่มอ้วน32--5
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอ้วน-1--1
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งค่านอกเกณฑ์-----
64020020 บ้านห้วยตมศรีสัชนาลัยเจ้าหมื่นด้งอายุนอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด522--27
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม11--2
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-4--4
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน47--11
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-1--1
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-6--6
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-3--3
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด327--30
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-3--3
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-3--3
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน316--19
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-1--1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-3--3
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-1--1
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020022 บ้านแม่รากศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1868--86
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-6--6
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม16--7
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน938--47
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-5--5
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน17--8
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน76--13
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020023 บ้านทุ่งพล้อศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1426--40
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-1--1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-3--3
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน1419--33
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-1--1
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-2--2
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ยศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด-2--2
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-1--1
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020025 วัดวังค่า
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านท่าโพธิ์
ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด630--36
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-5--5
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม14--5
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน314--17
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม21--3
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-2--2
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-4--4
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020027 บ้านแม่สำศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด275557-139
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม311-5
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-63-9
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน213843-102
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม223-7
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน165-12
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-22-4
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020029 บ้านท่าโพธิ์ศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด1322--35
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-2--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม21--3
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน813--21
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม1---1
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน24--6
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน-2--2
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020030 บ้านดอนระเบียงศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด817--25
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-2--2
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน712--19
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-1--1
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน11--2
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020032 แม่สานสามัคคีศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด935--44
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-1--1
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม23--5
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน623--29
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-3--3
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-3--3
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน12--3
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020033 บ้านปากสานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด499968-216
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม435-12
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม653-14
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน358043-158
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม225-9
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน139-13
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน163-10
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020034 บ้านสันหีบศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมนักเรียนทั้งหมด538--43
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมผอม-2--2
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่อนข้างผอม-2--2
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมสมส่วน424--28
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมท้วม-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมเริ่มอ้วน-3--3
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอ้วน17--8
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมค่านอกเกณฑ์-----
64020036 บ้านแม่สานศรีสัชนาลัยสองฝั่งยมอายุนอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1135--46
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินผอม41--5
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม13--4
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน426--30
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-3--3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน12--3
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน1---1
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020037 บ้านแม่ฮู้ศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด1240--52
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินผอม-2--2
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม33--6
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน527--32
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน15--6
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน33--6
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020038 บ้านปางสาศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2156--77
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินผอม111--12
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม26--8
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน1535--50
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม-1--1
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินเริ่มอ้วน31--4
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอ้วน-2--2
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินค่านอกเกณฑ์-----
64020039 บ้านโป่งตีนตั่งศรีสัชนาลัยแม่สินอายุนอกเกณฑ์-----
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินนักเรียนทั้งหมด2810140-169
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินผอม410--14
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินค่อนข้างผอม255-12
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินสมส่วน175923-99
64020040 บ้านสุเม่นศรีสัชนาลัยแม่สินท้วม353-11
64020040 บ้านสุเม่น