ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังธาร

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020186
PERCODE 6 หลัก620148
กระทรวง 10 หลัก1064620148
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55659201
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620148
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังธาร
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangthan
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.31305062
Longitude
99.56795321
ระยะทาง

33 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง ศิริรัตน์ แก้วจาเครือ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

  • -
user-avatar

น.ส. สุภัสสร มีบุญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นาง วราภรณ์ เพ็งปรางค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

  • -
user-avatar

น.ส. ปฏิญญาพร เถื่อนประดิษฐ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน