ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

74

เพศชาย 21 /22%
เพศหญิง 53 /59%

ในโรงเรียน

1,199

เพศชาย 292 /24%
เพศหญิง 907 /76%

ในสำนักงาน

74

ศึกษานิเทศก์17 /23%
ผู้อำนวยการกลุ่ม10 /14%
นักทรัพยากรบุคคล8 /11%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
เจ้าพนักงานธุรการ4 /5%
ลูกจ้างชั่วคราว4 /5%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4 /5%
ช่างไฟฟ้า ช 43 /4%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
เจ้าพนักงานธุรการ2 /3%
นักวิชาการพัสดุ1 /1%
พนักงานราชการ(นักจัดการงานทั่วไป)1 /1%
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ)1 /1%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

1,199

ครู1000 /83%
ครูผู้ช่วย103 /9%
ผู้อำนวยการโรงเรียน85 /7%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน11 /1%

ในสำนักงาน

74

บุคลากรทางการศึกษา40 /54%
อื่นๆ14 /19%
คศ.312 /16%
คศ.26 /8%
คศ.41 /1%
คศ.11 /1%

ในโรงเรียน

1,199

คศ.1484 /40%
คศ.3391 /33%
คศ.2218 /18%
ครูผู้ช่วย103 /9%
คศ.43 /0%

ในสำนักงาน

74

อื่นๆ14 /19%
กศ.ม.12 /16%
ศษ.ม.9 /12%
ศศ.บ.8 /11%
บธ.บ.8 /11%
ค.บ.4 /5%
บธ.ม.3 /4%
ค.ม.2 /3%
รป.บ.2 /3%
ปวส.1 /1%
น.บ.1 /1%
วท.ม.1 /1%
คศ.บ.1 /1%
ร.บ.1 /1%
ป.บัณฑิต1 /1%
กศ.บ.1 /1%
ร.ม.1 /1%
ส.ม.1 /1%
ศษ.ด.1 /1%
บช.บ.1 /1%
ศศ.ม.1 /1%

ในโรงเรียน

1,199

ค.บ.558 /47%
ศษ.ม.175 /15%
กศ.ม.119 /10%
กศ.บ.76 /6%
ป.บัณฑิต55 /5%
ศษ.บ.51 /4%
อื่นๆ43 /4%
ค.ม.37 /3%
ศศ.บ.34 /3%
วท.บ.17 /1%
ศศ.ม.10 /1%
บธ.บ.7 /1%
วท.ม.5 /0%
พธ.บ.2 /0%
ปร.ด.2 /0%
ศ.บ.(ศิลป)1 /0%
รป.ม.1 /0%
น.บ.1 /0%
ศม.(เศรษฐ)1 /0%
คศ.บ.1 /0%
ร.บ.1 /0%
กษ.บ.1 /0%
บช.บ.1 /0%

จำนวนบุคลากร เกษียณอายุ (คน) จำแนกรายปี


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
Version.2022.1.KAOPUNHOT