ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านดงคู่

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020001
PERCODE 6 หลัก620241
กระทรวง 10 หลัก1064620241
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0862173730
อีเมล์แอดเดรสdongkhoschool2488@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620241
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงคู่
ชื่อ (อังกฤษ)BanDong-khu
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลดงคู่
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.5325483
Longitude
99.9016089
ระยะทาง

47.6 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย อนันต์ แก้วเปี้ย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นางสาว ปรางทิพย์ เจี้ยมกลิ่น

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นางสาว นิศารัตน์ กำมะหยี่

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

นาย นพดล ชัยมงคล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

นาง จุฑามาส นาคำภา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

 • -
user-avatar

นางสาว ขวัญจิต จันทะวัง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นาย กิตติพงษ์ ม่วงเย็น

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

นาง กันยา กันต์สุข

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นางสาว วรรณา เดชเมือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

นางสาว รัตนา ท่อนกระพี้

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นางสาว มลธิตา โกศล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

นาง พรพักตร์ ปัญญายงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นางสาว อังคลักษณ์ ถาวรรณา

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นาย ประกิต จันทร์เพ็ง

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

นาย กฤษณะ สันทะวงศ์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน