สพป.สท.๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1160132292
10%
496:1
อนุบาล 26575621,219
41%
1419:1
อนุบาล 37917031,494
50%
15010:1
ระดับปฐมวัย1,6081,3973,005
17%
3409:1
ประถมศึกษาปีที่ 19558821,837
15%
15712:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,0139511,964
16%
16112:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,0849532,037
16%
16213:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,1191,0152,134
17%
16413:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,1129702,082
17%
16513:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,2781,1442,422
19%
17014:1
ระดับประถมศึกษา6,5615,91512,476
72%
97913:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1337269606
33%
3517:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2353247600
33%
3617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3354257611
34%
3617:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,0447731,817
11%
10717:1
รวมทั้งสิ้น9,2138,08517,298
100%
1,42612:1