ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังแร่

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020120
PERCODE 6 หลัก620306
กระทรวง 10 หลัก1064620306
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55615602
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังแร่
ชื่อ (อังกฤษ)banwangrae
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองยาง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.36672491
Longitude
99.92827757
ระยะทาง

17.6 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
น.ส. นงลักษณ์ ประทาน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
น.ส. ปวีณา เมฆลอย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาย ศราวุธ จันทร์สุวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย ชนัทนันต์ จินดาเลิศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นาง สุดนภา พิพัฒน์ศิวพงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
น.ส. สายฝน ศรีสัชชนกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. ชฎารัตน์ โกศัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
น.ส. วรเอม มั่นคง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย สมพงษ์ ม่วงพัฒนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
ว่าที่ร.ต. พิมพ์วรรณ มุสิกรัตน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย สิทธิเดช น้อยนาค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
น.ส. ปิยาภรณ์ ธีรจางคพิชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน