ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านวังแร่

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020120
PERCODE 6 หลัก620306
กระทรวง 10 หลัก1064620306
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55615602
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังแร่
ชื่อ (อังกฤษ)banwangrae
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองยาง
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.36672491
Longitude
99.92827757
ระยะทาง

17.6 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. นงลักษณ์ ประทาน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

น.ส. ปวีณา เมฆลอย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นาย ศราวุธ จันทร์สุวรรณ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาย ชนัทนันต์ จินดาเลิศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

นาง สุดนภา พิพัฒน์ศิวพงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

น.ส. สายฝน ศรีสัชชนกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. ชฎารัตน์ โกศัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. วรเอม มั่นคง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาย สมพงษ์ ม่วงพัฒนา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

ว่าที่ร.ต. พิมพ์วรรณ มุสิกรัตน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาย สิทธิเดช น้อยนาค

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

น.ส. ปิยาภรณ์ ธีรจางคพิชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน