ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านปากคะยาง

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020012
PERCODE 6 หลัก620236
กระทรวง 10 หลัก1064620236
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์055948100
อีเมล์แอดเดรสpky2553@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากคะยาง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpagkayang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.473554
Longitude
99.6479846
ระยะทาง

35 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย มานพ หาญณรงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

นาย กิตติศักดิ์ ปุ้มตะมะ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

น.ส. สรัลนุช น้อมเศียร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นาย นิรุต พรมอาจ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. ชไมพร แข่นจันทร์หลวง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. วริศราภรณ์ วสุวัฒนศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาง วรรณวลัย กำมะหยี่

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาง พรรณิภา ชมเชย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาง รุจิรา น้อมเศียร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

นาง ศิราณี อินทร์ทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นาง ศิริพร รมณียกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาง สุเทพ สำลี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

น.ส. เพียงฤทัย แรงอด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นาย ณัฐพล สุรินทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. วิลาสินี ขนาดนิด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน