สพป.สท.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17411
4%
26:1
อนุบาล 26354117
44%
1012:1
อนุบาล 37466140
52%
1014:1
ระดับปฐมวัย144124268
19%
2212:1
ประถมศึกษาปีที่ 17669145
16%
1015:1
ประถมศึกษาปีที่ 27965144
16%
916:1
ประถมศึกษาปีที่ 36372135
15%
915:1
ประถมศึกษาปีที่ 47385158
17%
1016:1
ประถมศึกษาปีที่ 58095175
19%
1018:1
ประถมศึกษาปีที่ 67180151
17%
917:1
ระดับประถมศึกษา442466908
64%
5716:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1602585
35%
328:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2443680
33%
327:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3354075
31%
419:1
มัธยมศีกษาตอนต้น139101240
17%
1024:1
รวมทั้งสิ้น7256911,416
100%
8916:1