สพป.สท.๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1183162345
10%
497:1
อนุบาล 27996891,488
42%
15110:1
อนุบาล 38798221,701
48%
15911:1
ระดับปฐมวัย1,8611,6733,534
19%
35910:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,0919822,073
15%
16812:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,1211,0262,147
16%
16913:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,1209982,118
16%
16813:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,2791,1482,427
18%
17514:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2171,1572,374
18%
17514:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,2461,1312,377
18%
17214:1
ระดับประถมศึกษา7,0746,44213,516
71%
1,02713:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1407274681
35%
3519:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2344300644
33%
3618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3367248615
32%
3717:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,1188221,940
10%
10818:1
รวมทั้งสิ้น10,0538,93718,990
100%
1,49413:1