สพป.สท.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26664130
57%
719:1
อนุบาล 35050100
43%
617:1
ระดับปฐมวัย116114230
22%
1318:1
ประถมศึกษาปีที่ 14555100
14%
714:1
ประถมศึกษาปีที่ 26551116
16%
717:1
ประถมศึกษาปีที่ 36764131
18%
816:1
ประถมศึกษาปีที่ 46655121
17%
620:1
ประถมศึกษาปีที่ 55762119
17%
717:1
ประถมศึกษาปีที่ 66863131
18%
719:1
ระดับประถมศึกษา368350718
69%
4217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1201131
31%
216:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2182139
39%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3161430
30%
215:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5446100
10%
617:1
รวมทั้งสิ้น5385101,048
100%
6117:1