สพป.สท.๒. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1242852
5%
510:1
อนุบาล 2245217462
45%
3414:1
อนุบาล 3272244516
50%
3515:1
ระดับปฐมวัย5414891,030
15%
7414:1
ประถมศึกษาปีที่ 1305267572
15%
3516:1
ประถมศึกษาปีที่ 2331261592
16%
3517:1
ประถมศึกษาปีที่ 3343304647
17%
3618:1
ประถมศึกษาปีที่ 4311298609
16%
3716:1
ประถมศึกษาปีที่ 5335337672
18%
3718:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347327674
18%
3619:1
ระดับประถมศึกษา1,9721,7943,766
56%
21617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1358250608
32%
3517:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2401265666
36%
3619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3318282600
32%
3617:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,0777971,874
28%
10718:1
รวมทั้งสิ้น3,5903,0806,670
100%
39717:1