สพป.สท.๒.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1166126292
9%
476:1
อนุบาล 27346801,414
43%
14710:1
อนุบาล 38447541,598
48%
15111:1
ระดับปฐมวัย1,7441,5603,304
18%
34510:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,0249651,989
15%
16412:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,0929602,052
16%
16413:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,1281,0292,157
16%
16513:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,1169802,096
16%
16713:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2761,1452,421
19%
17314:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,2051,1562,361
18%
17314:1
ระดับประถมศึกษา6,8416,23513,076
72%
1,00613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1358250608
32%
3517:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2401265666
36%
3619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3318282600
32%
3617:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,0777971,874
10%
10718:1
รวมทั้งสิ้น9,6628,59218,254
100%
1,45813:1