สพป.สท.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1141024
13%
38:1
อนุบาล 2414081
43%
108:1
อนุบาล 3453883
44%
108:1
ระดับปฐมวัย10088188
21%
238:1
ประถมศึกษาปีที่ 1395190
16%
109:1
ประถมศึกษาปีที่ 2533992
16%
109:1
ประถมศึกษาปีที่ 3534093
16%
109:1
ประถมศึกษาปีที่ 4484997
17%
1010:1
ประถมศึกษาปีที่ 55844102
18%
1010:1
ประถมศึกษาปีที่ 64461105
18%
1110:1
ระดับประถมศึกษา295284579
65%
619:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1231134
27%
311:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2271946
36%
315:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3291847
37%
316:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7948127
14%
914:1
รวมทั้งสิ้น474420894
100%
9310:1