สพป.สท.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 171320
13%
37:1
อนุบาล 2353570
45%
116:1
อนุบาล 3363167
43%
107:1
ระดับปฐมวัย7879157
22%
247:1
ประถมศึกษาปีที่ 1312758
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 2373875
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 3413172
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 4493786
20%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 5443074
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 6403676
17%
126:1
ระดับประถมศึกษา242199441
61%
686:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1211536
29%
218:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2241640
32%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3272249
39%
225:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7253125
17%
621:1
รวมทั้งสิ้น392331723
100%
987:1