สพป.สท.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1628
5%
24:1
อนุบาล 2323365
39%
88:1
อนุบาล 3494392
56%
812:1
ระดับปฐมวัย8778165
22%
189:1
ประถมศึกษาปีที่ 1454085
18%
99:1
ประถมศึกษาปีที่ 2423577
16%
99:1
ประถมศึกษาปีที่ 3403575
16%
98:1
ประถมศึกษาปีที่ 4422870
15%
98:1
ประถมศึกษาปีที่ 5483583
18%
99:1
ประถมศึกษาปีที่ 6444084
18%
99:1
ระดับประถมศึกษา261213474
64%
549:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1151227
25%
214:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2261743
40%
222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3231437
35%
219:1
มัธยมศีกษาตอนต้น6443107
14%
618:1
รวมทั้งสิ้น412334746
100%
7810:1