สพป.สท.๒. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1224
2%
22:1
อนุบาล 27748125
51%
914:1
อนุบาล 35659115
47%
913:1
ระดับปฐมวัย135109244
18%
2012:1
ประถมศึกษาปีที่ 17761138
16%
915:1
ประถมศึกษาปีที่ 27667143
16%
916:1
ประถมศึกษาปีที่ 37867145
16%
818:1
ประถมศึกษาปีที่ 46363126
14%
914:1
ประถมศึกษาปีที่ 57088158
18%
1016:1
ประถมศึกษาปีที่ 68193174
20%
1017:1
ระดับประถมศึกษา445439884
65%
5516:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1393170
32%
323:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2552378
35%
326:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3413374
33%
325:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13587222
16%
925:1
รวมทั้งสิ้น7156351,350
100%
8416:1