ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านธารชะอม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020194
PERCODE 6 หลัก620156
กระทรวง 10 หลัก1064620156
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสthanchaom@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านธารชะอม
ชื่อ (อังกฤษ)Thanchaom
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.4078615
Longitude
99.5774685
ระยะทาง

36.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง ประเทืองพร ล้วนงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

นาย กันวีร์ อุประวรรณา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาย ไพโรจน์ สุขนุ่ม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาย เพชร ลาวจันทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

นาย อภิสิทธิ์ ดงพะกิจ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาง สุพรรณี ศักดิ์อมรชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

นางสาว สายทิพย์ โกศัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นางสาว วีรวรรณ ดีวงศ์สาย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

 • -
user-avatar

นาย วิฑูรย์ กาเฟยวงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาย ลัญฉกร แก้วคำปัน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นางสาว พิมพลอย สงเคราะห์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar

นาง นุชนาถ พรศิริโชติรัตน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นางสาว อัญชลีพร เฉียบแหลม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นางสาว ปวีณา ภูมิชนะกิจ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

นางสาว ธิติศิริพร สิงห์ลอ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน