ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านสุเม่น

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020040
PERCODE 6 หลัก620193
กระทรวง 10 หลัก1064620193
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55949063
อีเมล์แอดเดรสsumenschool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสุเม่น
ชื่อ (อังกฤษ)bansumen
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลแม่สิน
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64130

พิกัด


Latitude
17.7288447
Longitude
99.644068
ระยะทาง

69 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สันติภาพ อุดมมงคล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นางสาว สุดา แสงสรทวีศักดิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

 • -
user-avatar

นาย วิทยา ขอสุข

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

นาย ภัทรธานนท์ กาทองทุ่ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

นาย ธีระพล ปัญญาใส

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นางสาว ธันย์ชนก มะโนโฮ้ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

นางสาว ธัญญรัตน์ สำคัญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นางสาว ดวงนภา จริตงาม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

นางสาว ชรินรัตน์ สุขสาคร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นางสาว จารุวรรณ เอี่ยมต่อ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาย ไพโรจน์ สวยงาม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

 • -
user-avatar

นางสาว สุนันทา ลาโภ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศป.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

นางสาว อรญา เฉียบแหลม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

นางสาว ปพัชญา กาศโอสถ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2604

 • -
user-avatar

นาย กิตติภณ พยอม

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2605

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน