ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020074
PERCODE 6 หลัก620259
กระทรวง 10 หลัก1064620259
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55681423
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)
ชื่อ (อังกฤษ)banklongtan krajangjinda
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองตาล
อำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64120

พิกัด


Latitude
17.1649843
Longitude
99.8600826
ระยะทาง

18 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สมชาติ จับคล้าย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาย จรุง ขำพงศ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

 • -
user-avatar

น.ส. นฤมล สุขมาก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

น.ส. สุพิชญา อินรุ่ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. สุธารัตน์ อิ่มเนียม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. อลิสา อินกัน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. ชิษณุชา แก้วมา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

น.ส. เมธินี ดอนไพรฮวบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาง เพชรรุ่ง วีรชัยสุนทร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

น.ส. ชลทิพย์ ช่างนาวา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาง สุภาพ กลัดทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาง ธีรารัตน์ บุญเรือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นาง เนตรนภา กระแสร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

นาง วาริพินทุ์ ปิติเตชะ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

นาย ชัยวัฒน์ กิ่งทัพหลวง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. เบญจวรรณ สุวรรณพุฒ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

น.ส. กานต์พิชชา นุชปาน

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

น.ส. สุทธิดา ผดาวัลย์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน