สพป.สท.๒. อำเภอ ศรีนคร


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1323466
16%
97:1
อนุบาล 27284156
39%
1510:1
อนุบาล 38895183
45%
1512:1
ระดับปฐมวัย192213405
21%
3910:1
ประถมศึกษาปีที่ 1107107214
16%
1713:1
ประถมศึกษาปีที่ 2116113229
17%
1713:1
ประถมศึกษาปีที่ 3100123223
16%
1614:1
ประถมศึกษาปีที่ 411694210
15%
1613:1
ประถมศึกษาปีที่ 5142124266
19%
1815:1
ประถมศึกษาปีที่ 6115115230
17%
1714:1
ระดับประถมศึกษา6966761,372
71%
10114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1371350
35%
225:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2382361
43%
231:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3171431
22%
216:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9250142
7%
624:1
รวมทั้งสิ้น9809391,919
100%
14613:1