ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .
สพป.สท.๒.
SMISรหัส
กระทรวง
ชื่อ (ไทย)หมู่ที่ตำบลอำเภอรหัส
ไปรษณีย์
กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทาง
ถึง สพท.
ละติจูดลองจิจูดตำแหน่งที่ตั้ง