ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านลานตาเมือง

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020201
PERCODE 6 หลัก620143
กระทรวง 10 หลัก1064620143
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690029
อีเมล์แอดเดรสlantamaung@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620143
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลานตาเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)Banlantamuang School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64230

พิกัด


Latitude
17.24046
Longitude
99.60453
ระยะทาง

45 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย วิชาญ ลือเฟื่อง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
น.ส. วิไลพร ธีรกีรยุต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
น.ส. มธุรส อุตมะณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย สันติ สายนวล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
น.ส. พัชรินทร์ มั่งคล้าย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาย อาคิรา ธรรมขันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
น.ส. ธิดารัตน์ เรืองแจ่ม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
น.ส. สุพรรณี แสงฮาด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
น.ส. ปัทมา ฉิมพาลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาง ราตรี สุวรรณบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน