ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านลานตาเมือง

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020201
PERCODE 6 หลัก620143
กระทรวง 10 หลัก1064620143
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55690029
อีเมล์แอดเดรสlantamaung@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620143
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลานตาเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)Banlantamuang School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64230

พิกัด


Latitude
17.24046
Longitude
99.60453
ระยะทาง

45 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย วุฒิชัย อุสาหะกานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นางสาว ปัทมา ฉิมพาลี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นางสาว ธิดารัตน์ เรืองแจ่ม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาย อาคิรา ธรรมขันธ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาย สันติ สายนวล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นางสาว ศรัชชญา แสงฮาด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar

นางสาว วิไลพร ธีรกีรยุต

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นางสาว มธุรส อุตมะณี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นางสาว ภัทรานิษฐ์ บุญยงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

นางสาว พัชรินทร์ มั่งคล้าย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นางสาว ณีรนุช เนตรชาวนา

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2604

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน