ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020200
PERCODE 6 หลัก620142
กระทรวง 10 หลัก1064620142
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620142
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าวิเศษ
ชื่อ (อังกฤษ)BanThawiset
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64230

พิกัด


Latitude
17.28801024
Longitude
99.67460322
ระยะทาง

20 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย มนัส เจื้อยแจ้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาง จุตติมา ตุ้ยหล้า

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

นาง สุรภี ประโลม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาง กาญจนาภร ปันต๊ะวงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

 • -
user-avatar

นาย ก่อเกียรติ ยานะเครือ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาย หลิน เกตุขาว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

นาย ปรีชานันทน์ พานคีรีวรกุล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (พธ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

นาย เชาวฤทธิ์ คงคีรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

 • -
user-avatar

นาง จารุวรรณ จันธิดา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

น.ส. วิไลพร อีนทร์นวน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2588

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน