ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020195
PERCODE 6 หลัก620157
กระทรวง 10 หลัก1064620157
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์898359084
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหมื่นชัย
ชื่อ (อังกฤษ)bannongmuanchai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.36825
Longitude
99.599903
ระยะทาง

31.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นางสาว พิกุล วงค์กฎ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

  • -
user-avatar

นางสาว วิสุดา ทองบาง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

  • -
user-avatar

นาง บุษรา ยาป่าคาย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

  • -
user-avatar

นางสาว พิมพ์พิสุุทธิ์ โนจิตร

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2603

  • -
user-avatar

นาง เบญจรัตน์ กันทิยะ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน