ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020191
PERCODE 6 หลัก620153
กระทรวง 10 หลัก1064620153
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55659203
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620153
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแม่ทุเลา
ชื่อ (อังกฤษ)Banmaethulao
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.33806919
Longitude
99.5909588
ระยะทาง

28 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย สมศักดิ์ ไชยลังการ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
น.ส. อลิษา สายวงศโห้
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง ราตรี โขนงนุช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง บัวจันทร์ สารกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง จุฬา สลีวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง มัสยา ติ๊บประสอน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาง วรรณภา เมืองเหมอะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
น.ส. นิภาพร ทองแน่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน