ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)

โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020189
PERCODE 6 หลัก620151
กระทรวง 10 หลัก1064620151
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55659197
อีเมล์แอดเดรสbtcschool@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)Banthachum(prachautitwittayakal) School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลทุ่งเสลี่ยม
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.31820248
Longitude
99.54990103
ระยะทาง

35 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง ทองเพียร อ่องบางน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

นาย ธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ค.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2573

 • -
user-avatar

นาง วทันยา กันหาคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นาง สายฝน ติ๊บปินวงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

น.ส. ณักษ์พนธกร ทาคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

น.ส. ธัญญาลักษณ์ วรรณวงค์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

น.ส. ณัฐพร ราชอุปนันท์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นาย บัญชา สุวรรณบุตร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาง ประภาภรณ์ สุริยะมณี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

น.ส. ภัญรัตน์ อินต๊ะฮอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

นาง เพ็ญนภา อู่ประเสริฐ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

นาง วรรัตน์ อุทรณ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

น.ส. นิตยา จีนะวุฒิ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

น.ส. อัจฉรา วงศ์คำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. ลัมภู สุริยา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

น.ส. วิลาวัณย์ โต๊ะถม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

น.ส. นวลปรางค์ ยอดสกุลณี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2593

 • -
user-avatar

นาง สุกัญญา อภิโล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

น.ส. พานาลักษณ์ คงคีรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

น.ส. จรุงพร จันตาบุตร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาย ศักดิ์กฤษ จันทิมา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

 • -
user-avatar

นาย พงค์ศักดิ์ จองตามา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นาง ศิริธร วงษ์งาม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

 • -
user-avatar

นาง จริยา อินทร์เรือง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

 • -
user-avatar

น.ส. สุภาดา อินมา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาง รัชฎา ยิ่งนิยม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาย ณัฐวัฒน์ มณีวงษ์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar

น.ส. พีศราภรณ์ กันทะวงศ์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน