ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020183
PERCODE 6 หลัก620139
กระทรวง 10 หลัก1064620139
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55624407
อีเมล์แอดเดรสsamlung_pra@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620139
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
ชื่อ (อังกฤษ)Samlungpracharangsan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64230

พิกัด


Latitude
17.32643598
Longitude
99.62932672
ระยะทาง

24 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย รัชศาล คุ้มครอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. สร้อยสน แก้วเซ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

 • -
user-avatar

น.ส. วรรณฤดี แก้วนาคผ่อง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

นาย ปรัชญา ใจรักษ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. กัญญารัตน์ แก้วเกตุ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

 • -
user-avatar

นาง ประภาศิริ คำมูลเปี้ย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

 • -
user-avatar

น.ส. ธิดารัตน์ ค้างคีรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาง นทีกานต์ คุ้มครอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

น.ส. พรจณา อังกาบ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นาย นิจสันต์ จันธิดา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

น.ส. พรทิพย์ อ้ายเตรียม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

 • -
user-avatar

นาง ระเบียบ โคตรจันทึก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

 • -
user-avatar

นาย สมยศ ขัดคำวงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

น.ส. จิตสุภา แซมภูเขียว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2599

 • -
user-avatar

น.ส. สุนัน สมพมิตร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2576

 • -
user-avatar

น.ส. สุพัตรา ตะมาแก้ว

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน