ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020182
PERCODE 6 หลัก620138
กระทรวง 10 หลัก1064620138
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55624066
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไทยชนะศึก
ชื่อ (อังกฤษ)banthaichanasuk
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64230

พิกัด


Latitude
17.31379369
Longitude
99.6411013
ระยะทาง

22 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย วิชัย ปันต๊ะวงค์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

นางสาว ณัฏนิชา เอี่ยมสอาด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นาง จิต วรรณโชค

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

นาย อัคคีร์ พึ่งสลี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นางสาว อนุสรา เหล็กคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาง ลลิตา สุยะวิน

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นางสาว รัตนา เต๋มิจ๊ะ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นาง มณีรัตน์ น่วมสกุลณี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาง นภาพร ลือเฟื่อง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2581

 • -
user-avatar

นางสาว ธนัชชา รอดพวง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

นางสาว เจนจิรา ท้วมจั่น

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน