ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020182
PERCODE 6 หลัก620138
กระทรวง 10 หลัก1064620138
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55624066
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไทยชนะศึก
ชื่อ (อังกฤษ)banthaichanasuk
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64230

พิกัด


Latitude
17.31379369
Longitude
99.6411013
ระยะทาง

22 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาย วิชัย ปันต๊ะวงค์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
น.ส. สมหมาย สิงห์ขุนทด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย อัคคีร์ พึ่งสลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
น.ส. ธนัชชา รอดพวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง ลลิตา สุยะวิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง มณีรัตน์ น่วมสกุลณี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาง นภาพร ลือเฟื่อง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
น.ส. อนุสรา เหล็กคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาง จิต วรรณโชค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง รัตติยากร อู่เงิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน