ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020181
PERCODE 6 หลัก620137
กระทรวง 10 หลัก1064620137
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์811119549
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620137
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)BAN HUAI CHALOEN
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.4184135
Longitude
99.5128383
ระยะทาง

48 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย วรวุฒิ เกตุเนียม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

  • -
user-avatar

นาง นันทิกร อินทรศิลา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2579

  • -
user-avatar

นาง จันทิพย์ วงค์ถาติ๊บ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน