ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านบึงบอน

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก64020180
PERCODE 6 หลัก620136
กระทรวง 10 หลัก1064620136
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์895366397
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620136
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบึงบอน
ชื่อ (อังกฤษ)banbuengbonschool
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.4820176
Longitude
99.50752941
ระยะทาง

55 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

น.ส. ยุพิน จงแจ่มฟ้า

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2575

  • -
user-avatar

น.ส. สิรินภา จันทรวงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

  • -
user-avatar

นาย ปกรณ์ชัย มาลาศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (อื่นๆ)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 3060

  • -
user-avatar

น.ส. ปรียกัญญา วัฒนพงศ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2591

  • -
user-avatar

นาง กัลยา กุลกาศ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

  • -
user-avatar

นาง สุรีรัตน์ ไชยทา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

  • -
user-avatar

นาย พร้อมทรัพย์ เพ็งด้วง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

  • -
user-avatar

น.ส. วาสนา ภู่วัฒน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2587

  • -
user-avatar

น.ส. ปุณยนุช พลอยสีสังข์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

น.ส. กัลยา อยู่รัตน์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar

นาง ชัญญาพัชญ์ สืบอ้าย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

  • -
user-avatar

ว่าที่ร.ต. ขวัญชนก โนเลี่ยม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar

นาง พรพัสนันท์ พรพุทธิชัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2578

  • -
user-avatar

นาง จันทกานติ์ รพีนิพนธ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน