ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านโป่งฝาง

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020175
PERCODE 6 หลัก620131
กระทรวง 10 หลัก1064620131
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55629169
อีเมล์แอดเดรสpongfang9169@outlook.co.th
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งฝาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANPONGFANG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกลางดง
อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64150

พิกัด


Latitude
17.31949842
Longitude
99.52424047
ระยะทาง

38 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย วุฒิชัย อุสาหะกานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : (อื่นๆ)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

  • -
user-avatar

นาง ทิยะดา ใจชื่น

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2582

  • -
user-avatar

น.ส. ภัทรพร การะแบก

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

  • -
user-avatar

น.ส. สุพัตรา พวงลำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


  • เกษียณ ปี พ.ศ. 2597

  • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน