ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020169
PERCODE 6 หลัก620344
กระทรวง 10 หลัก1064620344
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55652611
อีเมล์แอดเดรสansschool1@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620344
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ชื่อ (อังกฤษ)ANUBANSRINAKHON
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลศรีนคร
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.3462081
Longitude
99.9868285
ระยะทาง

20 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาย สาธิต มากมี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.4

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. ธัญชนิต มากมี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. การะเกด คุณาจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาง เพ็ญศรี ศรีละโพธิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2580

 • -
user-avatar

นาง ปองฤทัย กิ่งทัพหลวง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. ธันวา มากเหลือ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.4

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2574

 • -
user-avatar

น.ส. ปิยมาศ ทองบาง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาย ทรงวุฒิ ทิมวงษ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

นาย สถาพร แสงสุดจิตร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

นาง ธันยาธรณ์ พวงศรี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. ทิพวรรณ จันทร์กระสวย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. เพ็ญผกา ลีปลา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. จุฑาพร จุมปาเครือ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

น.ส. ขนิษฐา ขวัญแย้ม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

นาย อนุชา โสตา

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาย สมศักดิ์ ศรีละโพธิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. สุนทรี แสนยะ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. สุภาพิชญ์ บินทจร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2572

 • -
user-avatar

นาย ทวี ชื่นนิรันดร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

น.ส. เฉลิมรัศมิ์ กำมะหยี่

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

นาง วรรณรัตน์ จอนคำ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. เบญจมาศ เจริญสุข

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2586

 • -
user-avatar

นาง ทิพยวรรณ ทะบาง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาย อดิศักดิ์ แก้วหายเคราะห์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2594

 • -
user-avatar

น.ส. จารุวรรณ แสงอรุณ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2584

 • -
user-avatar

นาง เยาว์ลักษณ์ ทรวงประเสริฐ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2569

 • -
user-avatar

น.ส. จันทิมา อักษร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

น.ส. พิมพ์ชนก สุขเจริญ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2590

 • -
user-avatar

นาย ชุมพล ทองสวัสดิ์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2577

 • -
user-avatar

นาย จักรพงศ์ หยุดยั้ง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2585

 • -
user-avatar

น.ส. วัชรี มาลัยหวล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาโท (ศษ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

น.ส. กันธิมา รอดเวียง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

น.ส. อนุสรา ดวงสุวรรณ

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

น.ส. ภริตา เกิดมี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. สมถวิล อ่อนดี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. กนกภรณ์ ทองมูล

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

นาย อนุพงษ์ ยาอยู่สุข

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

น.ส. ธัญชนก หยาดทองคำ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ศษ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar

น.ส. ชนม์นิภา บุญเจ๊ก

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar

น.ส. สายฝน นารถบุญ

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2598

 • -
user-avatar

น.ส. พิมพกานต์ สารกูล

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : (ป.บัณฑิต)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar

น.ส. ปรารถนา เขียวแก้ว

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar

น.ส. วันดี มณีนุตร์

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2601

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน