ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านน้ำขุม

โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020167
PERCODE 6 หลัก620352
กระทรวง 10 หลัก1064620352
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55606207
อีเมล์แอดเดรสpit99_ks@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620352
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำขุม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Namkhum School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลน้ำขุม
อำเภอศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64180

พิกัด


Latitude
17.41544747
Longitude
99.99239775
ระยะทาง

26.5 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง สิริพร ปาด้วง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
น.ส. ชฎาพร งามโฉม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
น.ส. เกศกนก พวงทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย วัชระ เรืองกัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
น.ส. มาริษา พิมพ์ทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
น.ส. วิลาวัณย์ อยู่สบาย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน