ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองกลับ

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020157
PERCODE 6 หลัก620319
กระทรวง 10 หลัก1064620319
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55942487
อีเมล์แอดเดรสNoochon2604@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620319
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกลับ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGKLUB
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2423887
Longitude
99.7740907
ระยะทาง

13 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ

นาง ประไพ แสนคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาโท (กศ.ม.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2567

 • -
user-avatar

น.ส. วาสนา อ่ำทอง

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

น.ส. สุมนฑา เพ็งจันทร์

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2583

 • -
user-avatar

น.ส. ชลธิชา แผลงศร

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2592

 • -
user-avatar

นาย สุเปรมปรีดิ์ เสนงาม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : (อื่นๆ)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 3060

 • -
user-avatar

นาย โสภณพิสุทธิ์ เกิดทวี

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2568

 • -
user-avatar

นาง วิลาสินี เวทย์วิหารธรรม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2596

 • -
user-avatar

น.ส. กมลฉัตร มาชม

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.1

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2595

 • -
user-avatar

นาง รัชนี โกศัย

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.3

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2566

 • -
user-avatar

น.ส. จุฑามาศ เกตุเกิด

ครู

วิทยฐานะ/ระดับ: คศ.2

การศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2589

 • -
user-avatar

นาย ธนพันธุ์ ตราชื่นต้อง

ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ/ระดับ: ครูผู้ช่วย

การศึกษา : ปริญญาตรี (กศ.บ.)


 • เกษียณ ปี พ.ศ. 2600

 • -
user-avatar
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน