ทะเบียนโรงเรียน สพป.สท.๒

โรงเรียนบ้านหนองกลับ

โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก64020157
PERCODE 6 หลัก620319
กระทรวง 10 หลัก1064620319
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์55942487
อีเมล์แอดเดรสNoochon2604@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1064620319
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกลับ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGKLUB
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหนองกลับ
อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์64110

พิกัด


Latitude
17.2423887
Longitude
99.7740907
ระยะทาง

13 กม.

ถึงเขตพื้นที่ฯ
นาง ประไพ แสนคำ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
น.ส. วาสนา อ่ำทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
น.ส. สุมนฑา เพ็งจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
น.ส. ชลธิชา แผลงศร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นาย สุเปรมปรีดิ์ เสนงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3060
นาย โสภณพิสุทธิ์ เกิดทวี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาง วิลาสินี เวทย์วิหารธรรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
น.ส. กมลฉัตร มาชม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.1
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง รัชนี โกศัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.3
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
น.ส. จุฑามาศ เกตุเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ คศ.2
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาย ธนพันธุ์ ตราชื่นต้อง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ครูผู้ช่วย
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน